Skraćena sudska ili upravnopravna odluka s ključnim dijelom obrazloženja i jasno izraženim pravnim stajalištem o određenom pitanju.

Ključna riječ: vlasništvo

Jeste li mislili

Ukupno dokumenata: 798
Gž-... 08.03.2024. Županijski sud Zagreb

Razvrgnuće uspostavom etažnog vlasništva

Da bi se mogla donijeti odluka o razvrgnuću uspostavom etažnog vlasništva, potrebno je da su ispunjenje zakonom predviđene pretpostavke za uspostavu etažnog vlasništva, konkretno,  nužno je da postoji i potvrda nadležnog upravnog tijela da su...
Pročitano
T-6... 06.03.2024. Sud Europske unije

Puma v EUIPO

Žalbeno vijeće Ureda Europske unije za intelektualno vlasništvo (EUIPO) pravilno je utvrdilo da su fotografije objavljene na Instagram računu „badgalriri“ otkrile raniji dizajn.
Pročitano
Gž-... 19.12.2023. Županijski sud Zagreb

Ukidanje služnosti puta

Sama činjenica što javni put (z. k. č. 12074 k.o. Čučerje Novo površine 1211 m2 /stari broj k. č. 5979 k.o. Čučerje/), nije asfaltiran, nije i ne može biti osnova za zaključak da "javni put nije barem iste kvalitete i kakvoće kakav je put na poslu...
Pročitano
Gž-... 28.11.2023. Županijski sud Zagreb

Pasivna legitimacija u sporu utvrđenja vlasništva prenamjenom zajedničke prostorije u zgradi u društvenom vlasništvu

U sporu radi utvrđenja da je stečeno vlasništvo prenamjenom zajedničke prostorije u zgradi u društvenom vlasništvu pasivno su legitimirani svi suvlasnici koji tužiteljima nisu priznali to pravo odgovarajućom ispravom, jer u protivnom nije moguće o...
Pročitano
Gž-... 25.09.2023. Županijski sud Zagreb

Razvrgnuće suvlasništva uspostavom etažnog vlasništva

Vlasništvo posebnog dijela ne može se uspostaviti dok nadležno tijelo ne potvrdi da je određeni stan ili druga prostorija u određenoj zgradi i na određenoj zemljišnoj čestici samostalna uporabna cjelina, koja potvrda mora sadržavati popis i opis p...
Pročitano
Gž ... 31.08.2023. Županijski sud Zagreb

Uknjižba

Uknjižba prava vlasništva na temelju presude na temelju priznanja nije dopustiva ako je prethodno na istoj nekretnini zabilježena ovrha.
Pročitano
340... 11.05.2023. Europski sud za ljudska prava

Zaghini protiv San Marina

U situaciji kad je u kaznenom postupku oduzeta imovina čiji je stvarni vlasnik treća osoba, a ne okrivljenik, za potrebe članka 1. Protokola br. 1 uz Konvenciju za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda dostatno je da se stvarnom vlasniku pru...
Pročitano
Gž-... 11.04.2023. Županijski sud Zagreb

Ugovor sklopljen od neovlaštene osobe

Ugovor koji je sklopljen od strane neovlaštene osobe, a neovlašteno zastupani ga nije naknadno odobrio, je nepostojeći, a ne ništav ugovor pa se tužbenim zahtjevom ne može osnovano zahtijevati utvrđivanje ništavosti takvog ugovora
Pročitano
Rev... 21.03.2023. Vrhovni sud Republike Hrvatske

Pravna shvaćanja povodom dopuštenih revizija

Kupoprodaja tuđe stvari Čl. 460.ZOO/91, čl. 382. ZOO/05
Pročitano
Rev... 07.03.2023. Vrhovni sud Republike Hrvatske

Pravna shvaćanja povodom dopuštenih revizija

Kolika površina je nužna za redovnu uporabu zgrade ČL. 1. i 16. ZPP te čl. 9. i čl. 75. ZVDSP
Pročitano
Rev... 01.03.2023. Vrhovni sud Republike Hrvatske

Pravna shvaćanja povodom dopuštenih revizija

Izdavanje tabularne izjave ne može se zahtijevati u slučaju originarnog stjecanja prava vlasništva
Pročitano
Rev... 24.01.2023. Vrhovni sud Republike Hrvatske

Pravna shvaćanja povodom dopuštenih revizija

Stjecanje prava vlasništva nekretnine u društvenom vlasništvu Čl. 360., 363.. 390.a ZVDSP, čl. 47. Zakona o privatizaciji
Pročitano
Rev... 11.01.2023. Vrhovni sud Republike Hrvatske

Pravna shvaćanja povodom dopuštenih revizija

Tužba na utvrđenje prava vlasništva stečenog dosjelošću Čl. 388. st. 4 ZVDSP
Pročitano
Rev... 21.12.2022. Vrhovni sud Republike Hrvatske

Pravna shvaćanja povodom dopuštenih revizija

Stjecanje stvarnih prava na nekretnini koja je postala društveno vlasništvo pravne osobe (bez pravne osnove) Čl. 159. i 388. st.1. ZVDSP, čl. 268. st.1. Zakona o udruženom radu (dalje: ZUR)
Pročitano
Rev... 26.10.2022. Vrhovni sud Republike Hrvatske

Pravna shvaćanja povodom dopuštenih revizija

Stjecanje prava vlasništva na nekretninama u Republici Hrvatskoj od strane pravnih osoba iz Bosne i Hercegovine
Pročitano
Rev... 19.10.2022. Vrhovni sud Republike Hrvatske

Pravna shvaćanja povodom dopuštenih revizija

Stjecanje idealnog suvlasničkog dijela dosjelošću Čl. 159. st.1. u vezi čl. 37. st. 3. ZV
Pročitano
Gž-... 01.08.2022. Županijski sud Zagreb

Predmet ostavinskog postupka

Predmet ostavinskog postupka može biti pored knjižnog vlasništva za koje je potrebno dostaviti zemljišnoknjižni izvadak određene nekretnine, također i izvanknjižno vlasništvo koje se dokazuje drugom odgovarajućom dokumentacijom.
Pročitano
Rev... 27.07.2022. Vrhovni sud Republike Hrvatske

Pravna shvaćanja povodom dopuštenih revizija

Dosjelost i stjecanje prava vlasništva Čl. 388. st.4. ZVDSP
Pročitano
Rev... 06.07.2022. Vrhovni sud Republike Hrvatske

Pravna shvaćanja povodom dopuštenih revizija

Stjecanje prava vlasništva na nekretnini izvršenjem pravnog posla  paragraf 431. Općeg građanskog zakonika (dalje: OGZ)
Pročitano
Rev... 01.06.2022. Vrhovni sud Republike Hrvatske

Pravna shvaćanja povodom dopuštenih revizija

Vrijeme podnošenja tužbe na utvrđenje prava vlasništva stečenog dosjelošću Čl. 159. i čl. 388. st. 4 ZVDSP
Pročitano
Rev... 17.05.2022. Vrhovni sud Republike Hrvatske

Pravna shvaćanja povodom dopuštenih revizija

Prijelaz optantske imovine u društveno vlasništvo Sporazum o primjeni Sporazuma od 18. prosinca 1954.
Pročitano
Pž-... 13.04.2022. Visoki trgovački sud Republike Hrvatske

Pomorsko pravo – pomorsko dobro (stjecanje prava vlasništva)

Na pomorskom dobru ne može se stjecati pravo vlasništva ni druga stvarna prava po bilo kojoj osnovi, pa ni pravomoćnim sudskim rješenjem o uknjižbi toga vlasništva.
Pročitano
Rev... 05.04.2022. Vrhovni sud Republike Hrvatske

Stvarno pravo – Pravo vlasništva – Šume i šumsko zemljište

Šume i šumska zemljišta koja su se na dan stupanja na snagu Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o šumama 16. listopada 1990. nalazila u društvenom vlasništvu, neovisno o tome da li su se nalazila u zoni građevinskog zemljišta ili izvan nje, posta...
Pročitano
Ppž... 17.03.2022. Visoki prekršajni sud Republike Hrvatske

Obvezna osiguranja u prometu

Za prekršaj neosiguranog vozila iz članka 65. stavka 1. Zakona o obveznim osiguranjima u prometu može se kazniti isključivo vlasnik prijevoznog sredstva, koji prije uporabe vozila u prometu ne sklopi ugovor o osiguranju ili isti ne obnavlja dok je...
Pročitano
Rev... 02.03.2022. Vrhovni sud Republike Hrvatske

Pravna shvaćanja povodom dopuštenih revizija

Dosjelosti stjecanje prava vlasništva prije 8. listopada 1991. Čl. 159. i čl. 388. st.4. ZVDSP
Pročitano
Gž-... 24.02.2022. Županijski sud Zagreb

Razvrgnuće suvlasničke zajednice

Moguće je razvrgnuće suvlasničke zajednice sudskim putem između izvanknjižnih suvlasnika, kao predmnjevanih suvlasnika.
Pročitano
Rev... 11.01.2022. Vrhovni sud Republike Hrvatske

Pravna shvaćanja povodom dopuštenih revizija

Dosjelost prije 8. listopada 1991. Čl. 159. i čl. 388. st. 4. ZVDSP
Pročitano
647... 16.12.2021. Europski sud za ljudska prava

Grbac protiv Hrvatske

Domaći sudovi nisu utvrdili je li vlasništvo predmetne nekretnine podnositelj zahtjeva stekao po sili zakona u vrijeme kada je izvorna verzija članka 388. st. 4. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima iz 1996. još bila na snazi, zbog pogre...
Pročitano
Rev... 20.10.2021. Vrhovni sud Republike Hrvatske

Pravna shvaćanja povodom dopuštenih revizija

Dosjelost prije 8. listopada 1991. Čl. 159. i čl. 388. st. 4. ZVDSP
Pročitano
Rev... 22.09.2021. Vrhovni sud Republike Hrvatske

Pravna shvaćanja povodom dopuštenih revizija

RH – Porezna uprava i stjecanje prava vlasništva Čl. 360. st. 2. i čl.  362. st.2. ZV
Pročitano

Filteri