zbirni podaci i poveznice
poglavlja
članci
napomene
Prethodnik
Nasljednik

Zakon o Gradu Zagrebu

Pročišćeni tekst vrijedi od 24.12.2020.

Narodne novine 62/2001, 125/2008, 36/2009, 119/2014, 98/2019, 144/2020

Prikaz pročišćenog teksta na dan:

PREAMBULA

Zakon o Gradu Zagrebu (»Narodne novine«, br. 62/01, 125/08, 36/09, 119/14, 98/19, 144/20)

HRVATSKI SABOR

1001

Na temelju članka 88. Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O GRADU ZAGREBU

Proglašavam Zakon o Gradu Zagrebu, koji je donio Hrvatski sabor na sjednici 11. srpnja 2001.

Broj: 01-081-01-2180/2
Zagreb, 11. srpnja 2001.

Predsjednik
Republike Hrvatske
Stjepan Mesić, v. r.

 

ZAKON

O GRADU ZAGREBU

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovim se zakonom uređuje položaj, djelokrug i ustrojstvo Grada Zagreba, glavnog grada Republike Hrvatske.

Na sva pitanja koja nisu uređena ovim Zakonom, a odnose se na Grad Zagreb kao jedinicu lokalne samouprave koja ujedno ima položaj jedinice područne (regionalne) samouprave, primjenjuju se odredbe Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi.

Članak 3.

Grad Zagreb ima Statut.

Statutom Grada Zagreba (u daljnjem tekstu: Statut), u skladu sa zakonom, se uređuje njegov samoupravni djelokrug, njegova obilježja, javna priznanja, ustrojstvo, ovlasti i način rada njegovih tijela, oblici neposrednog odlučivanja građana, suradnja s drugim jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave te druga pitanja od važnosti za ostvarivanje prava i obveza Grada Zagreba.

II. DJELOKRUG GRADA ZAGREBA

Članak 4.

Grad Zagreb u okviru svoga samoupravnog djelokruga obavlja poslove iz djelokruga grada i djelokruga županije te druge poslove u skladu sa zakonom.

Povjerene poslove državne uprave utvrđene posebnim zakonom obavljaju nadležna upravna tijela Grada Zagreba.

U obavljanju poslova iz stavka 2. ovoga članka upravna tijela Grada Zagreba imaju ovlasti i obveze tijela državne uprave sukladno zakonu kojim se uređuje sustav državne uprave.

Koordinator poslova državne uprave za područje Grada Zagreba

Članak 4.a

Koordinator poslova državne uprave za područje Grada Zagreba (u daljnjem tekstu: koordinator) koordinira suradnju upravnih tijela Grada Zagreba u obavljanju povjerenih poslova državne uprave s nadležnim tijelima državne uprave.

Koordinatora određuje gradonačelnik Grada Zagreba između pročelnika upravnih tijela Grada Zagreba koja obavljaju samo poslove državne uprave.

III. USTROJSTVO GRADA ZAGREBA

a) Gradska skupština Grada Zagreba

Članak 5.

Gradska skupština Grada Zagreba (u daljnjem tekstu: Gradska skupština) je predstavničko tijelo građana Grada Zagreba koje donosi akte u okviru samoupravnog djelokruga Grada Zagreba te obavlja druge poslove u skladu sa zakonom i Statutom.

Gradska skupština ima četrdeset sedam gradskih zastupnika.

Način rada Gradske skupštine uređuje se poslovnikom Gradske skupštine, u skladu sa zakonom i Statutom.

Gradska skupština ima predsjednika i potpredsjednike, čiji se broj utvrđuje Statutom.

Predsjednik Gradske skupštine i jedan od potpredsjednika mogu svoju dužnost obnašati profesionalno, ako Gradska skupština tako odluči.

b) Izvršno tijelo Grada Zagreba

Članak 6.

Izvršno tijelo Grada Zagreba je gradonačelnik Grada Zagreba (u daljnjem tekstu gradonačelnik).

Članak 7.

Gradonačelnik predstavlja i zastupa Grad Zagreb i nositelj je izvršnih poslova u Gradu Zagrebu.

Gradonačelnik se bira na način propisan zakonom kojim se uređuju lokalni izbori.

Članak 8.

Gradonačelnik je odgovoran za zakonito i pravilno obavljanje povjerenih poslova državne uprave tijelu državne uprave nadležnom za upravni nadzor u odgovarajućem upravnom području.

Nadležno tijelo državne uprave u upravnom nadzoru nad obavljanjem povjerenih poslova državne uprave može nadležnim upravnim tijelima Grada Zagreba davati opće i pojedinačne upute te poduzimati mjere i radnje utvrđene zakonom kojim se uređuje sustav državne uprave.

Članak 9.

Gradonačelnik ima dva zamjenika koji se biraju na način propisan zakonom kojim se uređuju lokalni izbori.

Članak 11.

Gradonačelnik i njegovi zamjenici odlučit će hoće li dužnost na koju su izabrani obavljati profesionalno.

Gradonačelnik i njegovi zamjenici dužni su u roku od osam dana od dana stupanja na dužnost dostaviti pisanu obavijest nadležnoj gradskoj službi o tome na koji način će obnašati dužnost.

Za osobu iz stavka 1. ovoga članka koja nije postupila na način propisan stavkom 2. ovoga članka smatra se da dužnost obavlja volonterski.

Gradonačelnik i njegovi zamjenici mogu promijeniti način obavljanja dužnosti u tijeku mandata dostavom pisane obavijesti o promjeni načina obavljanja dužnosti nadležnoj gradskoj službi Grada Zagreba.

Ako u obavijesti iz stavka 4. ovoga članka nije naveden dan početka novog načina obavljanja dužnosti, novi način obavljanja dužnosti započinje prvog dana sljedećeg mjeseca nakon dostave te obavijesti.

c) Prava osoba izabranih na određene dužnosti

Članak 12.

Osobe koje na temelju odluke Gradske skupštine u skladu s odredbama ovoga Zakona dužnost obavljaju profesionalno, ostvaruju pravo na plaću i ostala prava iz rada sukladno zakonu kojim se uređuje lokalna i područna (regionalna) samouprava.

IV. UPRAVNA TIJELA

Članak 13.

Za obavljanje poslova iz djelokruga Grada Zagreba ustrojavaju se upravna tijela Grada Zagreba (u daljnjem tekstu: upravna tijela).

Odluku o ustrojstvu i djelokrugu upravnih tijela donosi Skupština.

Članak 14.

Upravnim tijelima upravljaju pročelnici.

Pročelnike upravnih tijela na temelju javnog natječaja imenuje gradonačelnik.

Pročelnike upravnih tijela koja u okviru svog djelokruga, obavljaju samo poslove državne uprave, na temelju javnog natječaja imenuje gradonačelnik uz prethodnu suglasnost nadležnog čelnika tijela državne uprave.

Pročelnici se imenuju na vrijeme od četiri godine i mogu biti ponovno imenovani na istu dužnost.

Članak 15.

Za obavljanje poslova iz samoupravnog djelokruga Grada Zagreba pročelnici odgovaraju gradonačelniku.

Za obavljanje poslova državne uprave pročelnici iz članka 14. stavka 3. ovoga Zakona odgovaraju gradonačelniku koji u odnosu na njih ima ovlasti čelnika tijela državne uprave, sukladno odredbama Zakona o sustavu državne uprave.

Članak 16.

Na prava, obveze, odgovornosti i način utvrđivanja plaća službenika i namještenika zaposlenih u upravnim tijelima Grada Zagreba primjenjuju se odredbe zakona kojim se uređuju prava i obveze lokalnih službenika i namještenika.

V. MJESNA SAMOUPRAVA

Članak 17.

U Gradu Zagrebu se mogu osnovati gradske četvrti i mjesni odbori kao oblici mjesne samouprave.

Gradske se četvrti i mjesni odbori osnivaju na način i u postupku utvrđenim Statutom.

Članak 18.

Djelokrug, ovlasti i tijela gradskih četvrti i mjesnih odbora uređuju se Statutom, u skladu sa zakonom.

VI. ODNOS GRADA ZAGREBA I ZAGREBAČKE ŽUPANIJE

Članak 19.

Grad Zagreb i Zagrebačka županija međusobno surađuju radi rješavanja pitanja od zajedničkog interesa.

Ciljevi, uvjeti i oblici suradnje kao i međusobna prava i obveze u rješavanju pitanja od zajedničkog interesa određuju se sporazumom Grada Zagreba i Zagrebačke županije, sukladno Zakonu o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi.

Članak 20.

Radi rješavanja pitanja od zajedničkog interesa predstavnička tijela Grada Zagreba i Zagrebačke županije osnivaju zajedničko vijeće (u daljnjem tekstu: Vijeće).

Vijeće čine gradonačelnik Grada Zagreba i župan Zagrebačke županije te po dva člana obje jedinice koje biraju njihova predstavnička tijela iz reda svojih članova.

Vijeću predsjedaju naizmjence po 3 mjeseca gradonačelnik Grada Zagreba i župan Zagrebačke županije.

Članak 21.

Skupštine Grada Zagreba i Zagrebačke županije povjeravaju Vijeću rješavanje određenih pitanja iz svojeg djelokruga za koja ocijene da su od zajedničkog interesa za obje strane.

Odluka iz stavka 1. ovoga članka donosi se većinom glasova svih članova tijela.

Odluka Vijeća donijeta na osnovi stavka 1. ovoga članka obvezna je za Grad Zagreb i Zagrebačku županiju.

VII. FINANCIRANJE GRADA ZAGREBA

Članak 22.

Grad Zagreb ima svoje prihode kojima u okviru svog djelokruga slobodno raspolaže.

Prihodi Grada Zagreba moraju biti razmjerni poslovima koji su, u skladu sa zakonom, u njegovom djelokrugu.

Prihodi Grada Zagreba su:

1. vlastiti porezi, prirez, naknade, doprinosi i pristojbe,

2. prihodi od stvari u vlasništvu Grada i imovinskih prava,

3. prihodi od trgovačkih društava i drugih pravnih osoba u vlasništvu Grada, odnosno u kojima Grad ima udio ili dionice,

4. prihodi od koncesija koje dodjeljuje Gradska skupština,

5. novčane kazne i oduzeta imovinska korist za prekršaje koje Grad propiše,

6. udio u zajedničkim porezima s Republikom Hrvatskom,

7. drugi prihodi određeni zakonom.

Članak 23.

Prihodi i rashodi Grada Zagreba utvrđuju se godišnjim proračunom.

Sredstvima proračuna Grada Zagreba financira se izvršenje svih poslova iz djelokruga Grada Zagreba utvrđenog člankom 4. ovoga Zakona.

VIII. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 24.

Pročelnici upravnih tijela Grada Zagreba koji obavljaju dužnost u času stupanja na snagu ovoga Zakona nastavljaju s obavljanjem dužnosti do imenovanja pročelnika sukladno odredbama ovoga Zakona.

Postupak izbora pročelnika upravnih tijela iz članka 14. stavka 2. ovoga Zakona provest će se u roku od tri mjeseca od izbora Poglavarstva.

Članak 25.

Do izmjene ustrojstva Grada Zagreba postojećeg u času stupanja na snagu ovoga Zakona, odredbe članka 14. stavka 3. i 4. i članka 15. stavka 2. i 3. ovoga Zakona primjenjuju se na sljedeća upravna tijela Grada Zagreba:

– Gradski ured za opću upravu,

– Gradski ured za imovinsko-pravne poslove,

– Gradski zavod za katastar i geodetske poslove,

– Gradski zavod za zaštitu spomenika kulture i prirode.

Članak 26.

Grad Zagreb dužan je uskladiti Statut i druge opće akte s odredbama ovoga Zakona u roku od šest mjeseci od njegovog stupanja na snagu.

Članak 27.

Na sva pitanja koja nisu uređena ovim Zakonom, a odnose se na Grad Zagreb kao jedinicu lokalne samouprave kojoj je utvrđen položaj jedinice područne (regionalne) samouprave, primjenjuju se odredbe Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi.

Članak 28.

Danom stupanja na snagu ovoga Zakona prestaje važiti Zakon o Gradu Zagrebu (»Narodne novine«, br. 90/92., 76/93., 69/95., 14/97. i 36/98.).

Članak 29.

Ovaj Zakon stupa na snagu danom objave u »Narodnim novinama«.

Za pristup do sadržaja morate biti korisnik portala www.informator.hr.
Sadržajima se pristupa ovisno o Vašem paketu.

Prijava

Zaboravljena zaporka?

Nemate korisničke podatke? Besplatno se registrirajte i testno pristupajte sadržajima 7 dana.
Kao besplatan korisnik ostvarujete pristup do 20 dokumenata.

Registracija