Pogledajte prvih 5 min besplatno

Rad stranaca u RH i radnika izaslanih na rad u inozemstvo

Tajana Zlabnik, Sandra Pezo

25.05.2023.

Trajanje: 3h 28min

  • PowerPoint prezentacija
  • Priručnik sa seminara
  • Video snimka seminara

Webinar Platinum

106,05 €

63,63 €

po webinaru

Propustili ste zanimljiv seminar? 
Pogledajte snimku našeg seminara i nadoknadite propušteno iz udobnosti svoga doma ili ureda u bilo koje doba.
Kupnjom pojedinog webinara dobivate:
  • radne materijale 
  • video snimku cijelog predavanja 
Zainteresirani? Pogledajte prvih pet minuta besplatno!
 
CILJ WEBINARA:
Rad stranih državljana, kao i izaslanje (upućivanje) radnika na rad u inozemstvo ima brojne radnopravne, socijalnopravne i porezne specifičnosti. Što se rada stranaca tiče, treba razlikovati zapošljava li se državljanin države članice EU, Europskog gospodarskog prostora ili Švicarske Konfederacije, jer su uvjeti za rad različiti. Specifičnosti postoje i kod rada radnika u dvije ili više država. Nadalje, kod izaslanja radnika uvjeti rada ovise o tome tko upućuje radnika na rad u inozemstvo i u koju državu. Stoga je cilj ovoga e-webinara sudionike upoznati sa svim pojedinostima specifičnih i nespecifičnih oblika rada stranaca u RH i radnika upućenih na rad u inozemstvo. Poseban naglasak stavit će se na novine u tom području koje proizlaze iz novele Zakona o radu (Nar. nov., br. 151/22) i Zakona o suzbijanju neprijavljenoga rada (Nar. nov., br. 151/22).
 
KOME JE WEBINAR NAMIJENJEN:
Ovaj e-webinar namijenjen je poslodavcima i radnicima, djelatnicima u kadrovskoj službi, korporativnim pravnicima, članovima sindikata i radničkih vijeća, sindikalnim povjerenicima, obrtnicima, poduzetnicima, sucima, odvjetnicima i svima koji primjenjuju Zakon o radu i propise radnog zakonodavstva.
 

PROGRAM:

Tajana Zlabnik, odvjetnica
1. Upućivanje radnika u inozemstvo (izaslani radnici)
- pravni okvir i uvjeti za izaslanje radnika u EU i treće zemlje – novine nakon novele Zakona o radu iz 2022.
- procedura izaslanja radnika
- pojedinosti izaslanja ovisno o tome tko radnika upućuje (poslodavac, Agencija za privremeno zapošljavanje)
- izaslanje državljana trećih zemalja s radnom dozvolom izdanom u RH
- sadržaj ugovora o radu kod upućivanja na rad u inozemstvo od 1.1.2023.
- ustupanje radnika na rad u povezano trgovačko društvo u inozemstvo
- administrativno-tehnički zahtjevi države u koju se radnik upućuje
- uvjeti zaposlenja radnika za vrijeme izaslanja – visina plaće, minimalno radno vrijeme, sati odmora, godišnji odmor, zdravstvena zaštita i dr.
- razlika između izaslanja i rada u dvije i više država članica EU

2. Rad stranaca u RH i rad za stranog poslodavca
- uvjeti za boravak i rad državljana trećih zemalja, EU-a i EGP-a u RH i potrebna procedura (test tržišta rada i ishođenje dozvola)
- uvjeti za boravak i rad državljana EU i EGP-a u RH
- rad stranaca sa boravištem u drugoj državi za poslodavca sa sjedištem u RH
- rad u RH za poslodavca iz inozemstva
- rad u više država, ugovor o radu u nepunom radnom vremenu sklopljen s dva ili više poslodavca iz EU ili treće zemlje
- uvjeti za boravak i rad digitalnih nomada
- utvrđivanje postojanja neprijavljenoga rada i postupanje inspekcije

Sandra Pezo, Porezna uprava, Ministarstvo financija RH
OBRAČUN PLAĆA I POREZNI ASPEKTI RADA STRANACA I IZASLANIH RADNIKA
1. Izaslani radnici
- rezidenti RH izaslani na rad u inozemstvo
- strani državljani izaslani na rad u RH
- obračun plaća izaslanih radnika, primjeri izračuna i iskazivanje u Obrascima JOPPD i INO-DOH
2. Rad za stranog poslodavca
- rad rezidenta RH za poslodavca iz inozemstva
- rad stranog državljanina za poslodavca iz RH
- pogranični radnici
- pojašnjenje obveza obračuna plaća u slučaju rada kod stranog poslodavca, primjeri izračuna i iskazivanje u Obrascu JOPPD
3. Poseban postupak utvrđivanja godišnjeg poreza na dohoda
4. Odgovori na pitanja

Cilj Novog informatora d.o.o. je održavati informacije aktualnima i točnima, te su objavljene isključivo u informativne svrhe i ne predstavljaju stručni ili pravni savjet. Informacije u snimljenim savjetovanjima, radnim materijalima i priručnicima isključivo su opće prirode i nisu namijenjene bavljenju konkretnim okolnostima određenog pojedinca ili subjekta, te stoga Novi informator d.o.o., kao i predavač/autor savjetovanja, ne odgovara za bilo kakvu moguću štetu koja korisniku može nastati njihovom upotrebom. Stajališta predavača/autora savjetovanja dana su u okviru potrebe savjetovanja i podložna su promjenama te kao takva ne predstavljaju nužno stajalište Novog informatora d.o.o.

Predavači

Tajana Zlabnik

Sandra Pezo

Filteri