Stručni radovi uglednih pravnih i drugih stručnjaka o zakonodavnim aktualnostima u građanskom, trgovačkom, upravnom, ustavnom, europskom, prekršajnom i komunalnom pravu, lokalnoj samoupravi, javnoj nabavi, zdravstvenom i mirovinskom pravu, porezima, financijama, računovodstvu i drugim područjima. U člancima se, osim toga, često naglašavaju dvojbe i problemi u provedbi propisa, navodi aktualna sudska i upravnopravna praksa te ogledni primjeri i moguća praktična rješenja.

Ključna riječ: vlasnik

Jeste li mislili

Ukupno dokumenata: 17

Utvrđivanje dohotka od najma vlasnicima nekretnina kojima se podmiruju troškovi za stambeno zbrinjavanje raseljenih osoba iz Ukrajine

10.06.2022.,  Gordana Lončar
Odlukom o financiranju troškova za stambeno zbrinjavanje raseljenih osoba iz Ukrajine u pojedinačnom smještaju uređeno je financiranje troškova korištenja stambenih jedinica u pojedinačnom smještaju za stambeno zbrinjavanje raseljenih osoba iz Ukr...
Pročitano

Stjecanje etažnog vlasništva nadogradnjom objekta

17.09.2021.,  Koraljka Matejčić
Cilj ovog članka je izložiti mogućnosti stjecanja vlasništva posebnog dijela nekretnine rekonstrukcijom - nadogradnjom postojećeg objekta te dati prikaz ugovorne regulacije stjecanja etažnog vlasništva. Također, analiziraju se zakonski propisi koj...
Pročitano

Koliko dugo ili koliko puta država smije griješiti u istoj stvari?

30.07.2021.,  Hrvoje Kačer, Domagoj Olujić
Donošenje Odluke Ustavnog suda RH, br. U-I-3242/2018 i dr. od 14. rujna 2020. (Nar. nov., br. 105/20), kojom su ukinute pojedine odredbe Zakona o najmu stanova (Nar. nov., br. 91/96, 48/98 – Odluka USRH, 66/98 – Odluka USRH, 22/06 i 68/18), a osob...
Pročitano

Konkurencija zahtjeva za naknadu troškova na tuđoj stvari

28.05.2021.,  Henrik-Riko Held
U članku autor analizira konkurentnu mogućnost postavljanja dvaju bitno različito uređenih zahtjeva: zahtjeva poslovođe bez naloga prema gospodaru posla za naknadu nužnih i korisnih izdataka (troškova) koje je imao prilikom poslovodstva iz članka ...
Pročitano

Konkurencija verzijskog zahtjeva i sporednog zahtjeva uz reivindikaciju za naknadu koristi u sudskoj praksi

16.04.2021.,  Henrik-Riko Held
Autor analizira recentnu sudsku praksu u slučajevima u kojima u istim ili sličnim okolnostima može doći do primjene takozvanog verzijskog zahtjeva za naknadu koristi ostvarenih uporabom tuđe stvari u svoju korist iz članka 1120. ZOO-a ili sporedno...
Pročitano

Nadzor točnosti upisanih podataka u Registar stvarnih vlasnika

26.02.2021.,  Nada Tucaković
Registar stvarnih vlasnika, kao središnji registar informacija o stvarnom vlasništvu, uspostavljen je s ciljem smanjenja sprječavanja zloporabe pravnih subjekata za pranje novca i povezana predikatna kaznena djela te s ciljem povećanja transparent...
Pročitano

Problematika ovlaštenika prava na pomoć za oštećenja nastala u potresu

23.10.2020.,  Nebojša Vitez
U članku se autor bavi pitanjem pretvorbe stanarskog prava na stanovima u društvenom vlasništvu i je li pretvorba u cijelosti provedena, te nije li ipak konačno, posebice s obzirom na činjenicu očekivanog angažmana Republike Hrvatske u (su)financi...
Pročitano

Ukidanje dijela Novele Zakona o najmu stanova iz 2018.

09.10.2020.,  Robert Peček
Ustavni sud je Odlukom i Rješenjem broj: U-I-3242/2018 od 14. rujna 2020. ukinuo članke od 28.1 do 28.n Zakona o najmu stanova (Nar. nov., br. 91/96, 48/98, 66/98, 22/06 i 68/18) te članak 6. Zakona o izmjenama i dopuni Zakona o najmu stanova (Nar...
Pročitano

Opći i posebni registri udruga (2)

05.06.2020.,  Dragan Zlatović
U prvom dijelu članka, koji je objavljen u Informatoru, br. 6628, pisali smo o općim i posebnim registrima udruga, pojašnjavajući upis udruga u Registar udruga Republike Hrvatske, kao matični registar, registar poreznih obveznika i Registar stvarn...
Pročitano

Izmjene i dopune u Pravilniku o Registru stvarnih vlasnika

21.02.2020.,  Marcela Kir
Pravilnik o Registru stvarnih vlasnika, kojim se uređuju pojedinosti upisa podataka u Registar stvarnih vlasnika, izmijenjen je i dopunjen početkom siječnja 2020. Autorica u članku donosi pregled izmjena i dopuna Pravilnika o registru stvarnih vla...
Pročitano

Nepriznavanje izvanknjižnog vlasništva kao oblik imovinskog nasilja

05.11.2018.,  Miljenko A. Giunio
U kontekstu spora između izvanknjižnog vlasnika nekretnine i stjecatelja na temelju povjerenja u zemljišnoknjižno stanje, razmatramo pitanje (mogućeg) sukoba načela povjerenja u istinitost i potpunost zemljišnoknjižnog stanja, s jedne, i načela ne...
Pročitano

Vlasnikovo pravo na naknadu štete i koristi od nepoštenog posjednika

30.10.2017.,  Miho Mratović
Unatoč različitim pravnim uređenjima pojedinih pravnih instituta kroz vrijeme, sudska praksa prepoznala je životne i pravne probleme koji se mogu pojaviti u svezi sa zahtjevom vlasnika protiv nepoštenog posjednika za naknadu štete i koristi, te su...
Pročitano

Neki prijepori oko primjene članka 9. Zakona o naknadi

07.03.2016.,  Robert Peček
U članku dajemo prikaz razvoja stajališta upravne i sudske prakse glede tumačenja članak 9. Zakona o naknadi za imovinu oduzetu za vrijeme jugoslavenske komunističke vladavine (Nar. nov., br. 92/96, 39/99, 42/99, 92/99, 43/00, 131/00, 27/01., 65/0...
Pročitano

Priključenje na objekte i uređaje komunalne infrastrukture

30.06.2012.,  Desanka Sarvan
Predmet ovog članka su odredbe Zakona o vodama (Nar. nov., br. 153/09, 63/11 - v. čl. 57. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o poljoprivrednom zemljištu i 130/11), Zakona o financiranju vodnog gospodarstva, Zakona o prostornom uređenju i gradnji...
Pročitano

Revizija kao izvanredni pravni lijek u zemljišnoknjižnom postupku

30.06.2012.,  Đuro Sessa
U Informatoru, broj 6083-6084 od 23. i 27. lipnja 2012., na uvodnim smo stranicama objavili prvi dio ovog članka u kojem je autor razmatrao pitanje dopuštenosti revizije u zemljišnoknjižnom postupku. U nastavku donosimo relevantnu sudsku praksu Vr...
Pročitano

Novine u praksi povrata i naknade za oduzeto poljoprivredno zemljište

19.05.2012.,  Robert Peček
U članku iznosimo određene novine u postupcima denacionalizacije, odnosno povrata i naknade za oduzeto poljoprivredno zemljište. Posebno razmatramo mogućnost kojom se prijašnjem vlasniku daje u vlasništvo drugo odgovarajuće poljoprivredno zemljišt...
Pročitano

Neka načelna pitanja u svezi s naknadom za oduzetu imovinu

17.03.2012.,  Božo Gagro
Predmet ovog članka su određena pitanja u svezi s naknadom za oduzetu imovinu prema odredbama Zakona o naknadi za imovinu oduzetu za vrijeme jugoslavenske komunističke vladavine (Nar. nov., br. 92/96, 39/99 - Odluka USRH, 42/99 - ispr. Odluke USRH...
Pročitano

Filteri