Stručni radovi uglednih pravnih i drugih stručnjaka o zakonodavnim aktualnostima u građanskom, trgovačkom, upravnom, ustavnom, europskom, prekršajnom i komunalnom pravu, lokalnoj samoupravi, javnoj nabavi, zdravstvenom i mirovinskom pravu, porezima, financijama, računovodstvu i drugim područjima. U člancima se, osim toga, često naglašavaju dvojbe i problemi u provedbi propisa, navodi aktualna sudska i upravnopravna praksa te ogledni primjeri i moguća praktična rješenja.

Ključna riječ: prekršajni postupak

Jeste li mislili

Ukupno dokumenata: 17

Načelo ne bis in idem u praksi Europskog suda za ljudska prava i Suda Europske unije

21.04.2023.,  Marina Kapikul, Tanja Pavelin
U prvom dijelu ovog članka, koji je objavljen u Informatoru, broj 6779, autorice su analizirale normativnu regulativu načela ne bis in idem te bitne odluke Europskog suda za ljudska prava kojima se definiraju kriteriji za primjenu toga načela, odn...
Pročitano

Načelo ne bis in idem u praksi Europskog suda za ljudska prava i Suda Europske unije

14.04.2023.,  Marina Kapikul, Tanja Pavelin
U prvom dijelu ovog članka autorice analiziraju uređenje načela ne bis in idem u domaćem i međunarodnom pravu te bitne odluke Europskog suda za ljudska prava kojima se definiraju kriteriji za primjenu toga načela, odnosno procjenu može ...
Pročitano

Načelo neposrednosti u žurnim prekršajnim postupcima

26.02.2021.,  Robert Peček
Jedno od načela kojim se vodi prekršajni postupak u Republici Hrvatskoj je načelo neposrednosti, koje je opisano u Ustavu Republike Hrvatske i koje podrazumijeva da o krivnji pojedinca za počinjenje kažnjivog djela mora odlučiti nepristrani sud, k...
Pročitano

Nadležnost za vođenje prekršajnog postupka prema odredbama Zakona o trgovini

11.09.2020.,  Željko Kudrić
Budući da je nedavno Ustavni sud Republike Hrvatske odlučivao o zahtjevu za rješavanje negativnog sukoba nadležnosti između općinskog suda i Carinske uprave u svezi s prekršajnim postupkom zbog prekršaja iz Zakona o trgovini, smatramo prikladnim n...
Pročitano

Nezakoniti dokazi u sudskoj praksi prekršajnih sudova

13.12.2019.,  Stanislav Walaszek
Od 1. siječnja 2019. u prekršajnim postupcima, u povodu žalbe na presudu, drugostupanjski sud dužan je po službenoj dužnosti paziti temelji li se pobijana odluka na nezakonitim dokazima. Stoga u ovom članku razmatramo pitanje definicije nezakoniti...
Pročitano

Obustava prekršajnog postupka

09.09.2019.,  Željko Kudrić
Osim uobičajenih presuda kojima se optužba odbija ili se okrivljenik oslobađa od optužbe, Prekršajni zakon propisuje i podrobnije uređuje i pravne situacije u kojima se prekršajni postupak obustavlja, odnosno u kojima se donosi rješenje o obustavi...
Pročitano

Novine u Prekršajnom zakonu

11.03.2019.,  Ivana Parać Vukomanović
Prekršajni zakon (Nar. nov., br. 107/07, 39/13, 157/13, 110/15 i 70/17) ponovno je izmijenjen i dopunjen Zakonom o izmjenama i dopunama Prekršajnog zakona (Nar. nov., br. 118/18), koji je stupio na snagu 1. siječnja 2019. Te izmjene i dopune dio s...
Pročitano

Pravo na pravično suđenje u prekršajnom postupku

10.12.2018.,  Stanislav Walaszek
U ovom članku autor, s pomoću komparativne analize, analizira odredbe Prekršajnog zakona s odredbama Zakona o kaznenom postupku, zahtjevima Konvencije za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda te zahtjevima Direktive o pravu na tumačenje i pre...
Pročitano

Izuzetak od pravila zabrane preinačenja na teže u prekršajnom postupku

23.07.2018.,  Željko Kudrić
Jedno od najbitnijih načela prekršajnog postupka je načelo zabrane reformatio in peius, odnosno zabrane preinačenja na teže, kojim se okrivljeniku daje osiguranje da zbog podnošenja pravnog lijeka za njega neće biti posljedica u smislu presuđenja ...
Pročitano

Nullum crimen sine lege u carinskom prekršajnom postupku

05.06.2017.,  Štefica Stažnik
Europski sud za ljudska prava ima autonoman pristup konceptima »kaznene optužbe«, »kaznenog djela« i »kazne« koji je neovisan o klasifikaciji koja postoji u nacionalnim pravnim sustavima. Tri su kriterija na temelju kojih Europski sud ocjenjuje im...
Pročitano

Neki pravni dosezi o zastari pokretanja prekršajnog postupka

13.02.2017.,  Frane Staničić
U ovom članku autor razmatra i iznosi određena mišljenja o institutu zastare pokretanja prekršajnog postupka. Naime, Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske od 15. rujna 2016., U-III-4375/2015 izazvala je određene prijepore glede nastupa relativne...
Pročitano

Dopuštenost žalbe u prekršajnom postupku

05.09.2016.,  Željko Kudrić
Jedno od temeljnih ljudskih prava, koje se jamči i člankom 18. stavak 1. Ustava RH, jest upravo pravo na žalbu protiv pojedinačnih pravnih akata donesenih u postupku prvog stupnja pred sudom ili drugim ovlaštenim tijelom, a koje se samo iznimno mo...
Pročitano

Institut rada za opće dobro u prekršajnom postupku

13.04.2015.,  Željko Kudrić
Institut rada za opće dobro uveden je u prekršajno pravo još 2002. godine Zakonom o prekršajima, nakon čega je njegov status i redefiniran Prekršajnim zakonom iz 2007. godine, no kako kroz to razdoblje nisu bili doneseni i odgovarajući provedbeni ...
Pročitano

Odluke u prekršajnom postupku kao ovršne isprave

24.04.2013.,  Robert Čop
U članku autor razmatra odredbe članka 152. Prekršajnog zakona koji je izmijenjen Zakonom o izmjenama i dopunama Prekršajnog zakona (Nar. nov., br. 39/13) a stupit će na snagu 1. lipnja 2013. Posebno uočava razliku između odluka koje se donose u p...
Pročitano

Vrste odluka u prekršajnom postupku u prvom stupnju

17.10.2012.,  Stanislav Walaszek
U Informatoru, u broju 6112 od od 3. listopada 2012., objavili smo prvi dio članka pod naslovom »Vrste odluka u prekršajnom postupku u prvom stupnju«, u kojem je autor analizirao odredbe Prekršajnog zakona (Nar. nov., br. 107/07), kojima se uređuj...
Pročitano

Vrste odluka u prekršajnom postupku u prvom stupnju

03.10.2012.,  Stanislav Walaszek
Autor u članku piše o sadržaju odredaba Prekršajnog zakona (Nar. nov., br. 107/07) koje se odnose na vrste odluka u prekršajnom postupku u prvom stupnju. U analizi pravne prirode i vrsta odluka u prekršajnom postupku, autor istovremeno upućuje na ...
Pročitano

Primjena Zakona o sigurnosti na cestama

08.12.2004.,  Ante Matić
U Informatoru broj 5287 od 6. studenog 2004. objavljen je prvi dio članka pod naslovom »Zaštitne i druge mjere za počinjene prekršaja« u kojem smo pisali o tim mjerama prema odredbama Zakona o sigurnost i prometa na cestama (Nar. nov., br. 105/04)...
Pročitano

Filteri