Stručni radovi uglednih pravnih i drugih stručnjaka o zakonodavnim aktualnostima u građanskom, trgovačkom, upravnom, ustavnom, europskom, prekršajnom i komunalnom pravu, lokalnoj samoupravi, javnoj nabavi, zdravstvenom i mirovinskom pravu, porezima, financijama, računovodstvu i drugim područjima. U člancima se, osim toga, često naglašavaju dvojbe i problemi u provedbi propisa, navodi aktualna sudska i upravnopravna praksa te ogledni primjeri i moguća praktična rješenja.

Ključna riječ: porezni obveznik

Jeste li mislili

Ukupno dokumenata: 55

Oslobođenja od poreza na dodanu vrijednost pri izvozu

02.02.2024.,  Ana Adorić
Izvozne isporuke su svakodnevna pojava za neke porezne obveznike. Također, porezni obveznici se mogu naći u raznim situacijama vezano uz modele otpreme dobara u treće zemlje. Autorica u članku kratko i na praktičan način obrađuje oslobođenje od p...
Pročitano

Dobrovoljna prijava inozemnih primitaka

25.03.2022.,  Mirjana Mahović Komljenović
Svi rezidenti Republike Hrvatske obvezni su, u okviru zastarnih rokova, prijaviti inozemni primitak koji su ostvarili u inozemstvu, neovisno o tome je li porez već plaćen te hoće li u Republici Hrvatskoj postojati obveza plaćanja poreza. S obzirom...
Pročitano

Drugi dohodak temeljem razlike vrijednosti imovine i visine sredstava kojima je stečena

29.10.2021.,  Gordana Lončar
Tijekom godine Porezna uprava prikuplja i uspoređuje podatke o oporezivim i neoporezivim primicima fizičkih osoba. U slučaju utvrđenih odstupanja, podaci se provjeravaju, a ako porezni obveznik ne dokaže izvore sredstava za stjecanje imovine, Pore...
Pročitano

Podnošenje posebne evidencije o primljenim računima putem sustava ePorezna

03.09.2021.,  Nataša Borota
Porezni obveznik upisan u registar obveznika poreza na dodanu vrijednost uz prijavu poreza na dodanu vrijednost mora predati i posebnu evidenciju o primljenim računima elektroničkim putem (odnosno Knjigu primljenih (ulaznih) računa ili Obrazac U-...
Pročitano

Odgoda poreznog nadzora

30.07.2021.,  Zdravko Vukšić
Porezni nadzor je aktivnost koja za poreznog obveznika nije redovit događaj i koji može remetiti dnevni tijek poslovanja, a ponekad ishod nadzora za poreznog obveznika može značiti i dodatne porezne obveze. Porezni obveznik ne može spriječiti da s...
Pročitano

Neki utjecaji pandemije bolesti COVID-19 na transferne cijene

02.07.2021.,  Silvija Pretnar Abičić
Pandemija bolesti COVID-19 rezultirala je jedinstvenim gospodarskim uvjetima, što je između ostalog, dovelo do izazova u primjeni načela nepristrane transakcije. Porezni obveznici na koje se to primjenjuje trebali bi preispitati učinak pandemije ...
Pročitano

Uredsko poslovanje u poreznom nadzoru

25.06.2021.,  Zdravko Vukšić
Pravilna primjena uredskog poslovanja osigurava kontrolu rada inspektora Porezne uprave. Rezultati primjene uredskog poslovanja ujedno su podloga za utvrđivanje rezultata rada i ravnomjernu opterećenost inspektora, ali i poduzimanje mjera protiv o...
Pročitano

Rješenja u poreznom nadzoru u kojima nisu utvrđene nepravilnosti ili nezakonitosti

14.05.2021.,  Zdravko Vukšić
Porezni nadzor dio je poreznopravnog odnosa u kojem Porezna uprava, ali i druga tijela provode postupak radi provjere i utvrđivanja činjenica bitnih za oporezivanje poreznih obveznika i drugih osoba. Porezni nadzor ne mora nužno završiti nepovolj...
Pročitano

Privremena porezna rješenja o utvrđenom porezu na dohodak za 2020.

07.05.2021.,  Antonio Prtenjača
Privremena porezna rješenja o dohotku ostvarenom u 2020., Porezna uprava mora dostaviti poreznim obveznicima najkasnije do 30. lipnja 2021. Na taj način utvrđuje se razlika poreza na dohodak za povrat odnosno uplatu. U nastavku donosimo više info...
Pročitano

Pravo poreznog obveznika na uvećanje osobnog odbitka

09.04.2021.,  Gordana Lončar
Fizičke osobe koje ostvaruju godišnji dohodak mogu tijekom poreznog razdoblja i/ili u godišnjem obračunu koristiti osnovni, ali i uvećani osobni odbitak uz propisane uvjete. Uvećani osobni odbitak moguće je koristiti po osnovi uzdržavanih članova ...
Pročitano

Mjere opreza i mjere osiguranja naplate u poreznom nadzoru

12.03.2021.,  Zdravko Vukšić
Upravne mjere u poreznom nadzoru možemo definirati kao specifične vrste sankcija, kao što su zabrana daljnjeg rada, mjere osiguranja naplate i drugo, a donose se s ciljem uklanjanja protupravnog stanja i štetnih posljedica, ali i s ciljem odvraćaj...
Pročitano

Prijava poreza na dodanu vrijednost za posljednje razdoblje oporezivanja u 2020.

28.12.2020.,  Mirjana Mahović Komljenović
Neovisno o tome jesu li porezni obveznici upisani u registar obveznika poreza na dodanu vrijednost (u nastavku teksta: PDV) po sili zakona ili dobrovoljno, obvezni su u prijavi PDV-a koju podnose za posljednje razdoblje oporezivanja kalendarske go...
Pročitano

PRILOG: Novosti u poreznim propisima

28.12.2020.,  Stjepan Gadžo, Mirjana Mahović Komljenović, Antonio Prtenjača, Gordana Lončar
U Narodnim novinama, broj 138/20 od 11. prosinca 2020., objavljene su izmjene i dopune četiriju poreznih zakona. Izmijenjeni su i dopunjeni: Zakon o porezu na dohodak, Zakon o porezu na dodanu vrijednost, Zakon o porezu na dobit i Zakon o fiskaliz...
Pročitano

Izlazak iz sustava PDV-a u 2021.

04.12.2020.,  Mirjana Mahović Komljenović
Vrijednost oporezivih isporuka dobara i obavljenih usluga koje su ostvarene u prethodnoj ili tekućoj kalendarskoj godini, u većoj ili manjoj svoti od propisanog praga koji iznosi 300.000,00 kuna, određuje hoće li se porezni obveznici upisati u reg...
Pročitano

Zahtjev za izlazak iz registra obveznika poreza na dodanu vrijednost u 2020.

23.12.2019.,  Mirjana Mahović Komljenović
Vrijednost oporezivih isporuka dobara i obavljenih usluga koje su ostvarene u prethodnoj ili tekućoj kalendarskoj godini, u većoj ili manjoj svoti od propisanog praga koji iznosi 300.000,00 kuna, određuje hoće li se porezni obveznici upisati u reg...
Pročitano

Mišljenje Središnjeg ureda

08.01.2018., 
Obavijest o statusu poreznih obveznika upisanih u Registar obveznika PDV-a Rok za ulazak ili izlazak iz sustava PDV-a je 15. siječnja 2018., a prag isporuke iznosi 300.000,00 kuna. Također, poreznim obveznicima koji su se 1. siječnja 2015. odlučil...
Pročitano

Donošenje i izdavanje obvezujućeg mišljenja poreznog tijela

06.11.2017.,  Mirjana Mahović Komljenović
U međunarodnoj poreznoj teoriji i praksi obvezujuća mišljenja poznata su pod nazivom advance tax rullings ili tax rullings, a u svom nazivu sadržavaju i osnovno obilježje, prema kojemu se daje mišljenje obvezniku glede oporezivanja njegovih aktivn...
Pročitano

Mišljenja Središnjeg ureda

23.10.2017., 
U primjeni poreznih propisa porezni su obveznici često u dvojbi i nedoumici pa se u svezi s njihovom pravilnom primjenom nerijetko obraćaju, pisanim putem, Poreznoj upravi - Središnjem uredu za mišljenje. U ovom broju donosimo nekoliko takvih mišl...
Pročitano

Paušalno oporezivanje djelatnosti iznajmljivanja stanova, soba i postelja putnicima i turistima u 2017. godini

19.06.2017.,  Mirjana Mahović Komljenović
Odredbama Zakona o porezu na dohodak (Nar. nov., br. 115/16) uređeno je, između ostalog, da poreznom obvezniku koji ostvaruje dohodak od iznajmljivanja stanova, soba i postelja putnicima i turistima i organiziranja kampova porez na dohodak po osno...
Pročitano

Opći porezni zakon kao dio porezne reforme

19.12.2016.,  Marica Houška, Ana Rihter
Dosadašnji Opći porezni zakon kao lex generalis uređuje odnose između poreznih obveznika i poreznih tijela kad se primjenjuju drugi propisi kao lex specialis glede poreza i drugih javnih davanja, a to sve skupa čini zajedničku osnovu poreznog sust...
Pročitano

Pravna (ne)sigurnost u poreznom postupku

21.11.2016.,  Berislav Matković
Pravna sigurnost u poreznom postupku važan je element zaštite ljudskih prava i razvoja gospodarstva. S poreznim postupkom poduzetnici, a i građani, susreću se svakodnevno u svojim redovitim aktivnostima, jer se njime reguliraju odnosi koji nastaju...
Pročitano

Izmjene i dopune poreznih propisa

11.07.2016.,  Petar Sindičić
Krajem svake godine, zajedno s Prijedlogom proračuna, Vlada Republike upućuje u Sabor i prijedloge za izmjenu i dopunu važećih poreznih zakona, kojima bi trebalo osigurati financijska sredstva za pokriće i financiranje rashodne strane proračuna. T...
Pročitano

Utjecaj promjene činjenica na kojima se temelji oporezivanje prometa nekretnina na odluku o pravima i obvezama poreznog obveznika

09.05.2016.,  Ante Drezga
U članku autor obrađuje pitanje utjecaja promjene činjenica na kojima se temelji oporezivanje prometa u skladu s odredbama Zakona o porezu na promet nekretnina (Nar. nov., br. 69/97, 26/00, 127/00, 153/02, 22/11 i 143/14) na odluku o pravima i obv...
Pročitano

Postupak zaprimanja PD obrasca za 2015. u Poreznoj upravi

25.04.2016.,  Mirjana Mahović Komljenović
Prijavu poreza na dobit za 2015. obvezno podnose svi porezni obveznici koji obavljaju gospodarsku djelatnost radi ostvarivanja dobiti ili drugih gospodarski procjenjivih korist, a krajnji rok za predaju porezne prijave istječe 2. svibnja 2016., os...
Pročitano

PDV – postupak oporezivanja prema naplaćenim naknadama

11.04.2016.,  Desanka Đikandić
Iako institut oporezivanja PDV-om prema naplaćenim naknadama mogu od 1. siječnja 2015. primjenjivati ne samo obrtnici - dohodaši, već i druge pravne osobe prema vlastitom izboru, uz propisane uvjete, u praksi se pojavljuju pitanja vezana uz taj po...
Pročitano

Ulazak i izlazak poreznih obveznika – proračunskih korisnika i neprofitnih organizacija iz sustava PDV-a za 2016.

04.01.2016.,  Mirjana Mahović Komljenović
Status poreznih obveznika - pravnih i fizičkih osoba kao i proračunskih korisnika i neprofitnih organizacija koji su upisani u registar obveznika PDV-a ako samostalno obavljaju gospodarsku djelatnost, utvrđuje se na temelju prijave na Obrascu P-PD...
Pročitano

Posebni status s poreznog obveznika u svrhu promicanja dobrovoljnog ispunjenja poreznih obveza

31.08.2015.,  Ksenija Cipek
Konceptom horizontalnog praćenja poreznih obveznika, Porezna uprava Republike Hrvatske dobila je pravni okvir kroz Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o Poreznoj upravi . Cilj takvog koncepta je kvalitetna komunikacija s poreznim obveznicima kroz ...
Pročitano

Podnošenje zahtjeva za povrat preplaćenog poreza po verificiranom PD obrascu za 2014.

10.08.2015.,  Mirjana Mahović Komljenović
Svi porezni obveznici koji obavljaju gospodarsku djelatnost radi ostvarivanja dobiti ili drugih gospodarski procjenjivih koristi, bili su obvezni podnijeti prijavu poreza na dobit za 2014. na propisanom PD obrascu najkasnije do 30. travnja 2015. P...
Pročitano

Povrat PDV-a iz drugih država članica Europske unije

13.04.2015.,  Mirjana Mahović Komljenović
Kao i drugi porezni obveznici iz Europske unije, i porezni obveznici sa sjedištem ili prebivalištem u Republici Hrvatskoj mogu podnijeti zahtjev za povrat poreza na dodanu vrijednost koji su im zaračunali porezni obveznici iz druge države članice ...
Pročitano

Proračunski korisnici kao obveznici PDV-a za primljene usluge temeljem prijenosa porezne obveze

09.11.2013.,  Ljubica Javor
Mnogi proračunski korisnici koji su do 30. lipnja 2013. godine bili definirani kao osobe koje nisu poduzetnici, a time niti porezni obveznici, kao i proračunski korisnici - porezni obveznici koji su obavljali isključivo oslobođene isporuke bez pra...
Pročitano

Filteri