Stručni radovi uglednih pravnih i drugih stručnjaka o zakonodavnim aktualnostima u građanskom, trgovačkom, upravnom, ustavnom, europskom, prekršajnom i komunalnom pravu, lokalnoj samoupravi, javnoj nabavi, zdravstvenom i mirovinskom pravu, porezima, financijama, računovodstvu i drugim područjima. U člancima se, osim toga, često naglašavaju dvojbe i problemi u provedbi propisa, navodi aktualna sudska i upravnopravna praksa te ogledni primjeri i moguća praktična rješenja.

Ključna riječ: dobit

Jeste li mislili

Ukupno dokumenata: 34

Novosti u Ugovorima o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja

27.10.2023.,  Andreja Sertić Tomiček, Dalibor Legac, Željko Martinović
U srpnju 2023. donesen je Zakon kojim se potvrđuje Konvencija kojom se ukida dvostruko oporezivanje porezima na dohodak i imovinu te kojim se sprječava porezna utaja s Kneževinom Andorom. Očekuje se njegovo stupanje na snagu kad posljednja država...
Pročitano

Prikaz oporezivanja porezom po odbitku

16.09.2022.,  Marica Houška
Sustav poreza po odbitku osmišljen je, prije svega, zbog efikasnosti naplate poreza kada je riječ o obvezama nerezidenata, čiju obvezu uplate preuzimaju tuzemni isplatitelji. U slučaju da se porez po odbitku plati, ali se plati više od propisanog,...
Pročitano

Gospodarske djelatnosti luka i njihovo oporezivanje porezom na dobit

13.05.2022.,  Božena Bulum
U članku autorica analizira odluke Suda Europske unije i Europske komisije donesene u predmetima u kojima su te institucije ispitivale djelatnosti koje obavljaju luke, njihovo financiranje i oporezivanje luka u Uniji porezom na dobit. Središnji di...
Pročitano

Javna objava izvješća po državama za multinacionalna poduzeća

29.10.2021.,  Jelena Korica
Javnom objavom izvješća o plaćenom porezu i drugim pokazateljima gospodarske djelatnosti po državama nastoji se povećati korporativna transparentnost velikih multinacionalnih poduzeća. Multinacionalna poduzeća iz Europske unije s prihodima većima ...
Pročitano

Novosti u Pravilniku o porezu na dobit

29.01.2021.,  Stjepan Gadžo
U okviru nastavka poreznog i adminstrativnog rasterećenja, promijenjen je i Pravilnik o porezu na dobit. Riječ je o novim odredbama vezano uz transferne cijene, a koje se odnose na kompenzacijsko usklađenje, zatim produljenju roka za donošenje rje...
Pročitano

PRILOG: Novosti u poreznim propisima

28.12.2020.,  Stjepan Gadžo, Mirjana Mahović Komljenović, Antonio Prtenjača, Gordana Lončar
U Narodnim novinama, broj 138/20 od 11. prosinca 2020., objavljene su izmjene i dopune četiriju poreznih zakona. Izmijenjeni su i dopunjeni: Zakon o porezu na dohodak, Zakon o porezu na dodanu vrijednost, Zakon o porezu na dobit i Zakon o fiskaliz...
Pročitano

Osvrt na novosti u Pravilniku o porezu na dobit

15.06.2020.,  Stjepan Gadžo
Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o porezu na dobit, koji je stupio na snagu 21. svibnja 2020., donosi nekoliko novosti. Detaljnije je razrađena zakonska odredba o smanjenju porezne osnovice za iznos potpora primljenih u slučaju nastanka...
Pročitano

Izmjena i dopuna Zakona o porezu na dobit

27.03.2020.,  Stjepan Gadžo
Izmjena i dopuna Zakona o porezu na dobit stupila je na snagu 20. ožujka 2020., s ciljem izbjegavanja negativnih poreznih efekata u slučaju da obveznik poreza na dobit primi neku od mjera potpore propisanih kao potporu gospodarstvu zbog epidemije ...
Pročitano

Informatorovi pravni alati: Odluke o utvrđivanju godišnjih financijskih izvještaja i uporabi dobiti ili pokriću gubitka

07.02.2020.,  Novi informator
Nakon sastavljanja godišnjih financijskih izvještaja, poduzetnici donose odluku o utvrđivanju godišnjih financijskih izvještaja te odluku o uporabi dobiti za poslovnu godinu ili pokriću gubitka, a što ovisi o utvrđenom poslovnom rezultatu.
Pročitano

PRILOG: Novine u podzakonskim poreznim propisima

31.01.2020.,  Alen Benazić, Stjepan Gadžo, Lidija Karačić, Mirjana Mahović Komljenović, Antonio Prtenjača, Gordana Lončar, Leonardo Žagrić, Vanja Martinović
O paketu zakonskih promjena koji je donesen u okviru četvrtog kruga porezne reforme, pisali smo u prilogu Informatora, broj 6606-6608 od 23. i 30. prosinca 2019. i 6. siječnja 2020. pod nazivom »Novine u poreznim propisima«. U ovom prilogu donosim...
Pročitano

Informatorovi pravni alati: Pregled poreznih gubitaka

01.04.2019.,  Novi informator
Prijenos poreznih gubitaka propisan je člankom 17. Zakona o porezu na dobit (Nar. nov., br. 177/04, 90/05, 57/06, 146/08, 80/10, 22/12, 148/13, 143/14, 50/16, 115/16 i 106/18 - u nastavku teksta: Zakon) i člankom 38. Pravilnika o porezu na dobit (...
Pročitano

Novine u Zakonu o porezu na dobit

10.12.2018.,  Antonio Prtenjača
Porezne promjene, koje stupaju na snagu 1. siječnja 2019., dio su započete porezne reforme, a obuhvaćaju i područje oporezivanja dobiti. Najveći dio tih promjena primjenjuje se za razdoblja oporezivanja koja teku od 1. siječnja 2019. U nastavku do...
Pročitano

Metode diskontiranog novčanog tijeka i ekonomske dobiti u vrednovanju poduzeća

02.01.2017.,  Baldo Hreljac
Autor u članku pojašnjava primjenu različitih metoda vrednovanja poduzeća temeljenih na diskontiranim vrijednostima slobodnog novčanog tijeka te na praktičnim primjerima prikazuje metode vrednovanja koje se najčešće koriste u praksi.
Pročitano

Porez na dobit kao čimbenik gospodarskog rasta

16.05.2016.,  Sanda Kapetanović
Pokretač odnosno glavni motiv ekonomije u tržišnim uvjetima poslovanja jest stvaranje nove vrijednosti, s krajnjim ciljem i razlogom povećanja postojeće imovine, kako u vrijednosnom, tako i u materijalnom smislu. Pretpostavka stvaranja nove vrijed...
Pročitano

Povrat više plaćenog poreza na dobit za 2015. po konačnom obračunu

02.05.2016.,  Mirjana Mahović Komljenović
U Informatoru, broj 6416 od 25. travnja 2016., pisali smo o postupku zaprimanja i obrade prijave poreza na dobit - PD obrasca za 2015. u Poreznoj upravi. U ovom broju pišemo o postupku povrata više plaćenog poreza na dobit i radnjama koje trebaju ...
Pročitano

Korištenje porezne olakšice za reinvestiranu dobit po poreznoj prijavi za 2014.

05.10.2015.,  Mirjana Mahović Komljenović
Sva trgovačka društva koja su osnovana kao društva kapitala s registriranim temeljnim kapitalom i koja trajno obavljaju gospodarsku djelatnost radi stjecanja dobiti, a u Obrascu PD za 2014. iskazala su poreznu olakšicu za reinvestiranu dobit, obve...
Pročitano

Novine u sustavu oporezivanja dobiti

10.12.2014.,  Ksenija Cipek, Marijana Herceg, Marijana Vuraić-Kudeljan
Na 15. sjednici Hrvatskoga sabora, održanoj 25. studenoga 2014., donesen je Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dobit. Najvažnije novine uvedene u važeći Zakon o porezu na dobit (Nar. nov., br. 177/04–148/13) su sljedeće: usklađivanje ...
Pročitano

Novi izračun predujma poreza na dobit u 2014. godini

09.08.2014.,  Mirjana Mahović Komljenović
Za sve obveznike poreza na dobit koji obavljaju gospodarsku djelatnost samostalno i trajno radi ostvarivanja dobiti, prihoda ili drugih gospodarski procjenjivih koristi, propisana je obveza plaćanja mjesečnih predujmova poreza na dobit tijekom god...
Pročitano

Obrada prijave poreza na dobit za 2013. u Poreznoj upravi

24.05.2014.,  Mirjana Mahović Komljenović
Svi obveznici poreza na dobit bili su dužni napraviti godišnji obračun svog poslovanja, te do 30. travnja 2014. ispostavi Porezne uprave prema svom sjedištu ili uobičajenom boravištu, podnijeti prijavu poreza na dobit za 2013. na propisanom Obrasc...
Pročitano

Vrijednosna usklađenja i otpisi potraživanja prema propisima o oporezivanju

15.01.2014.,  Katica Amidžić Peročević
Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dobit (Nar. nov., br. 148/13) objavljen 11. prosinca 2013., kad je i stupio na snagu, aktualizirao je pitanja glede priznavanja rashoda s naslova otpisa imovine koja se klasificira kao potraživanje o...
Pročitano

Korištenje porezne olakšice za reinvestiranu dobit u 2013.

10.08.2013.,  Mirjana Mahović Komljenović
Izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dobit koji je stupio na snagu 1. ožujka 2012., propisana je nova porezna olakšica prema kojoj se poreznim obveznicima koji su osnovani kao društvo kapitala s registriranim temeljnim kapitalom, a ostvarili su...
Pročitano

Mišljenja Ministarstva financija, Porezna uprava – Središnji ured

04.05.2013., 
U ovom broju donosimo neka mišljenja i stajališta Porezne uprave - Središnjeg ureda o postupanju poreznih tijela kad je riječ o porezu na dobit i porezu na promet nekretnina, a za koje smo ocijenili da mogu biti od pomoći poreznim obveznicima.
Pročitano

Kontrolni postupci u poreznoj upravi pri zaprimanju prijave poreza na dobit za 2012. godinu

27.04.2013.,  Mirjana Mahović Komljenović
Sva trgovačka društva i druge pravne i fizičke osobe, rezidenti Republike Hrvatske koji samostalno i trajno obavljaju gospodarsku djelatnost radi ostvarivanja dobiti, dohotka, prihoda ili drugih gospodarski procjenjivih koristi1, u obvezi su podni...
Pročitano

Podnošenje zahtjeva za povrat poreza po verifikaciji Obrasca PD za 2012.

24.04.2013.,  Mirjana Mahović Komljenović
Prema Zakonu o porezu na dobit1, obveznici poreza na dobit koji su u obliku predujmova uplatili više poreza od utvrđene obveze po poreznoj prijavi za prethodnu godinu, mogu temeljem pisanog zahtjeva zatražiti od nadležne ispostave Porezne uprave p...
Pročitano

Porezne olakšice za reinvestiranu dobit

17.04.2013.,  Ksenija Cipek
Jedan od ciljeva poreznog sustava jest i njegov pozitivan utjecaj na razvoj gospodarstva, odnosno njegova gospodarska usmjerenost. U tu svrhu i sustav poreza na dobit poznaje niz poreznih olakšica koje su, pod propisanim uvjetima i na propisani na...
Pročitano

Oporezivanje transfernih cijena

16.02.2013.,  Ivan Žic
Cijene po kojima povezane osobe obračunavaju vrijednost transakcija između sebe mogu biti različite od onih koje bi bile da su zaključene između neovisnih sudionika, te je takvim cijenama moguće usmjeravati dobiti onim poduzetnicima koji imaju por...
Pročitano

Porezna olakšica za reinvestiranu dobit

19.01.2013.,  Ksenija Cipek
Jedan od ciljeva poreznog sustava jest i njegov pozitivan utjecaj na razvoj gospodarstva, odnosno njegova gospodarska usmjerenost. Sustav poreza na dobit poznaje niz poreznih olakšica koje su, pod propisanim uvjetima i na propisani način, omogućen...
Pročitano

Mišljenja Ministarstva financija, Porezna uprava – Središnji ured

27.10.2012., 
Pročitano

Izmjene i dopune Pravilnika o porezu na dohodak i Pravilnika o paušalnom oporezivanju samostalnih djelatnosti

27.06.2012.,  Ksenija Cipek, Iva Uljanić
Nakon donošenja Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak (Nar. nov., br. 22/12), koji je stupio na snagu 1. ožujka 2012., donesen je i Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o porezu na dohodak (Nar. nov., br. 61/12), kojim su...
Pročitano

Mišljenja Ministarstva financija, Porezna uprava - Središnji ured

16.06.2012., 
Pročitano

Filteri