Stručni radovi uglednih pravnih i drugih stručnjaka o zakonodavnim aktualnostima u građanskom, trgovačkom, upravnom, ustavnom, europskom, prekršajnom i komunalnom pravu, lokalnoj samoupravi, javnoj nabavi, zdravstvenom i mirovinskom pravu, porezima, financijama, računovodstvu i drugim područjima. U člancima se, osim toga, često naglašavaju dvojbe i problemi u provedbi propisa, navodi aktualna sudska i upravnopravna praksa te ogledni primjeri i moguća praktična rješenja.

Članci autora: Nebojša Vitez

Jeste li mislili

Ukupno pronađeno dokumenata: 19

O služnosti ukopavanja cjevovoda na zemljištu i praksa sudova glede uknjižbe prava stvarne služnosti

03.05.2024.,  Nebojša Vitez
U zanimljivom članku autor odgovara na pitanje može li se služnost ukopavanja cjevovoda na zemljištu steći dosjelošću, odnosno može li se radi uknjižbe stjecanja prava služnosti dosjelošću voditi pojedinačni ispravni postupak. U članku iznosi prak...
Pročitano

O prijedlogu Zakona o upravljanju i održavanju zgrada

15.03.2024.,  Nebojša Vitez
Od 19. veljače do 20. ožujka 2024. traje javno savjetovanje o prijedlogu Zakona o upravljanju i održavanju zgrada. U ovom članku autor razmatra i ocjenjuje smisao, doseg i rješenja pojedinih odredaba, uzimajući u obzir postojeću regulativu iz Zako...
Pročitano

Je li se novom Tarifom o nagradama i naknadi troškova za rad odvjetnika pogodovalo odvjetnicima?

01.12.2023.,  Nebojša Vitez
Nakon jedanaest godina donesena je nova Tarifa o nagradama i naknadi troškova za rad odvjetnika, pa autor u ovom članku daje sumaran pregled važnijih izmjena, posebno ocjenjujući sadržaj i doseg pojedinih odredaba, mogućnost ugovaranja naknade u p...
Pročitano

O upisu vlasništva nekretnine stečenog dosjelošću nakon otvaranja osnovane ili obnovljene zemljišne knjige

17.11.2023.,  Nebojša Vitez
U radu autor razmatra pitanja vezana uz deklaratoran upis uknjižbe prava vlasništva stečeno dosjelošću kada se radi toga mora voditi parnični postupak da bi se ishodila tabularna isprava za upis. Upozorava i na pravno shvaćanje opće sjednice Vrhov...
Pročitano

Mogućnosti i izazovi primjene modernih tehnologija u sudskim postupcima

02.06.2023.,  Nebojša Vitez, Romina Štaba
U članku autori ukazuju na mogućnosti i izazove koje donose odredbe Zakona o parničnom postupku o održavanju ročišta na daljinu primjenom audiovizualnih uređaja i tehnoloških platformi, koje su u potpunosti zaživjele donošenjem i stupanjem na snag...
Pročitano

Izlaganje na javni uvid podataka utvrđenih katastarskom izmjerom

17.03.2023.,  Nebojša Vitez
U članku autor analizira praksu upravnih sudova u Republici Hrvatskoj i Visokog upravnog suda Republike Hrvatske o prigovorima na podatke utvrđene katastarskom izmjerom koji su dani na javni uvid. Pritom iznosi moguće razloge za zauzimanje takvih ...
Pročitano

Otvorena pitanja o Nacrtu prijedloga Zakona o mirnom rješavanju sporova

03.03.2023.,  Nebojša Vitez, Romina Štaba
U članku autori1 razmatraju Nacrt prijedloga Zakona o mirnom rješavanju sporova i daju pregled novih pravnih instituta koje on predviđa te ocjenjuju njihov smisao i doseg, s obzirom na činjenicu da pokretanje i vođenje postupka za mirno rješe...
Pročitano

Nedorečenosti pojedinih novih odredaba parničnog postupka

09.09.2022.,  Nebojša Vitez, Romina Štaba
U ovom članku autori, svaki iz svojeg kuta gledanja, razmatraju pojedine odredbe zadnjih izmjena i dopuna Zakona o parničnom postupka te ih kritički ocjenjuju i ukazuju na neka otvorena pitanja u svezi s novim, ali i s reformiranim institutima. P...
Pročitano

Što donose izmjene Tarife o nagradama i naknadi troškova za rad odvjetnika

08.04.2022.,  Nebojša Vitez
Od donošenja prije deset godina, Tarifa o nagradama i naknadi troškova za rad odvjetnika nedavno je doživjela i četvrtu izmjenu. Stoga, u članku autor razmatra najnovije Izmjene i dopunu Tarife, daje njihov sumaran pregled te ih uspoređuje s prija...
Pročitano

Nacrt Prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o parničnom postupku

18.02.2022.,  Nebojša Vitez
U članku1 autor iznosi sumaran pregled predloženih izmjena i dopuna u Nacrtu Prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o parničnom postupku, ocjenjuje njihov smisao, s naglaskom na izmjene vezane uz institut zapisnika i ukazuje na problemati...
Pročitano

Izmjene i dopune Zakona o odvjetništvu i (ne)očekivani doseg četvrte Novele Zakona

03.12.2021.,  Nebojša Vitez
U članku1 se obrađuje Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o odvjetništvu, i to sumarnim iznošenjem učinjenih izmjena te se razmatraju pojedine izmjene, i to sa stajališta mogućeg dosega i problema zbog njihovih nedorečenosti, ali se i razmatra jes...
Pročitano

Stranputice sudske kontrole javnobilježničkih isprava u ovršnome postupku

24.09.2021.,  Nebojša Vitez
U članku autor razmatra ovrhu na temelju javnobilježničke isprave kao ovršne isprave, i to u odnosu na žalbu kao redoviti pravni lijek protiv rješenja o ovrsi na temelju ovršne isprave. Posebno se razmatraju granice ispitivanja ovršne javnobiljež...
Pročitano

PRILOG: Novine u sudskim i upravnim pristojbama

10.09.2021.,  Mladen Ivanović, Nebojša Vitez
Što je novo u sudskim pristojbama nakon izmjena i dopuna Uredbe o Tarifi sudskih pristojbi- analiza i kritički osvrt U članku se obrađuje Uredba o izmjenama i dopunama Uredbe o Tarifi sudskih pristojbi (Nar. nov.,br. 92/21) s posebnim osvrtom na t...
Pročitano

Prestanak postojanja pravne osobe kao razlog prestanka založnog prava

28.05.2021.,  Nebojša Vitez
U članku razmatramo institut založnog prava na nekretninama (hipoteka) kada je založni (hipotekarni) vjerovnik pravna osoba, a vezano uz prestanak založnog vjerovnika kao jedan od razloga prestanka založnog prava propisanog Zakonom o vlasništvu i ...
Pročitano

Fiducijarovo stjecanje prava vlasništva na fiducijantovoj nekretnini

05.03.2021.,  Nebojša Vitez
U članku razmatramo namirenje novčane tražbine i/ili novčane protuvrijednosti nenovčane tražbine vjerovnika/predlagatelja osiguranja/fiducijanta stjecanjem vlasništva nekretnine koja je bila sredstvo osiguranja novčane tražbine temeljem ugovora o ...
Pročitano

Problematika ovlaštenika prava na pomoć za oštećenja nastala u potresu

23.10.2020.,  Nebojša Vitez
U članku se autor bavi pitanjem pretvorbe stanarskog prava na stanovima u društvenom vlasništvu i je li pretvorba u cijelosti provedena, te nije li ipak konačno, posebice s obzirom na činjenicu očekivanog angažmana Republike Hrvatske u (su)financi...
Pročitano

Otvorena pitanja glede paulijanske tužbe na koja (ni)je moguć jednoznačan odgovor

09.10.2020.,  Nebojša Vitez
Paulijanska tužba, kao pravno sredstvo osujećivanja postupanja dužnika da vjerovniku onemogući naplatu njegove novčane tražbine, predstavlja sve važniji pravni institut obveznog prava u Republici Hrvatskoj. Kada se čita zakonski tekst i činjenice ...
Pročitano

Utjecaj pandemije koronavirusa COVID-19 na obveznopravne odnose

24.04.2020.,  Nebojša Vitez
U članku autor razmatra pitanje utjecaja koronavirusa COVID-19 na građanskopravne odnose i potrebu da se u spletu događaja koji su nastupili kao posljedica izbijanja pandemije i mjera upravne vlasti koje su poduzete radi sprječavanja i suzbijanja ...
Pročitano

O (ne)istovrsnosti novčane obveze

06.03.2020.,  Nebojša Vitez
U članku razmatramo odluku Županijskog suda u Varaždinu kao i ostalu sudsku praksu vezanu uz pitanja određuje li naznačena valuta novčane obveze njezinu vrstu, kao i kako se u ovršnome postupku kvalificira navod da valuta tražbine radi naplate koj...
Pročitano

Filteri