Skraćena sudska ili upravnopravna odluka s ključnim dijelom obrazloženja i jasno izraženim pravnim stajalištem o određenom pitanju.

Ključna riječ: zabilježba

Jeste li mislili

Ukupno dokumenata: 220
Gž ... 11.03.2024. Županijski sud Zagreb

Zabilježba zabrane otuđenja ili opterećenja na temelju pravnog posla

Da bi se zabilježba zabrane otuđenja ili opterećenja upisala u zemljišnu knjigu moraju za to biti ispunjene pretpostavke upisa specifične samo za tu vrstu zabilježbe. Naime, zabrana pravnim poslom mora biti osnovana u korist jedne ili više osoba k...
Pročitano
Gž-... 08.02.2024. Županijski sud Zagreb

Zabilježba pokretanja postupka

U postupku razvrgnuća suvlasničke zajednice ispunjeni su uvjeti iz čl. 90. ZZK za zabilježbu pokretanja postupka.
Pročitano
Gž-... 09.01.2024. Županijski sud Zagreb

Ugovor o doživotnom uzdržavanju

U situaciji ugovorenog zajedničkog života stranaka za raskid ugovora o doživotnom uzdržavanju radi poremećenosti odnosa potrebno je da se ispune dva uvjeta: da su međusobno odnosi stranaka poremećeni (objektivni kriteriji) i da je zajednički život...
Pročitano
Gž-... 29.12.2023. Županijski sud Zagreb

Zabilježba spora kod alternativnog tužbenog zahtjeva

Alternativni tužbeni zahtjev ili facultas alternativa nije tužbeni zahtjev već građansko pravna ponuda o kojoj sud ne raspravlja niti o njoj može meritorno odlučivati, alternativnim tužbenim zahtjevom ne utvrđuje se nikakva obveza tuženika, ne nal...
Pročitano
Su ... 23.11.2023. Vrhovni sud Republike Hrvatske

Zaključak sa sastanka Građanskog odjela VSRH-a od 23. studenog 2023.

Da li se povodom prijedloga Općinskog državnog odvjetništva kao predlagatelja za zabilježbu pokretanja postupka povodom zahtjeva predlagatelja za mirno rješenje spora podnesenog primjenom članka 186.a stavka 8. Zakona o parničnom postupku („Narodn...
Pročitano
Rev... 30.08.2022. Vrhovni sud Republike Hrvatske

Pravna shvaćanja povodom dopuštenih revizija

Čl. 540.st.3. i čl. 536. st.1 i 2. Zakona o trgovačkim društvima Prijava za upis pripajanja društva - učinak upisa zabilježbe zabrane raspolaganja zaplijenjenim poslovnim udjelima
Pročitano
Rev... 08.06.2022. Vrhovni sud Republike Hrvatske

Pravna shvaćanja povodom dopuštenih revizija

Pravo koje sprječava ovrhu – učinak zabilježbe ovrhe Čl. 55. i 56.OZ u vezi čl.122. i 130 st.2. ZV
Pročitano
Gž-... 24.05.2022. Županijski sud Zagreb

Zabilježba spora

Nužna pretpostavka osnovanosti i dopustivosti zabilježbe spora je da upravo stranka koja predlaže zabilježiti neki spor u zemljišnu knjigu pretendira na određenom zemljišnoknjižnom pravu.
Pročitano
Su ... 11.03.2022. Vrhovni sud Republike Hrvatske

Zaključak sa sastanka Građanskog odjela VSRH-a od 11. ožujka 2022.

Treba li rješenjem o dosudi nekretnine prodane u ovršnom postupku odrediti brisanje zabilježbe spora upisane u zemljišnoj knjizi s ranijim prvenstvenim redom u odnosu na zabilježbu ovrhe?
Pročitano
Gž-... 08.03.2022. Županijski sud Zagreb

Zabilježba pokretanja postupka

Sud će dopustiti zabilježbu pokretanja postupka radi osiguranja nenovčane tražbine određivanjem privremene mjere zabrane otuđenja i opterećenja suvlasničkog dijela nekretnine jer se radi o postupku u kojem bi se mogao odrediti upis u zemljišne knj...
Pročitano
Rev... 26.01.2022. Vrhovni sud Republike Hrvatske

Pravna shvaćanja povodom dopuštenih revizija

Zabilježba spora u sudskom registru Čl. 66. ZOO/05 i čl. 38.a st. 1. Zakona o sudskom registru (dalje: ZSR) u vezi čl. 51. St. 1. Pravilnika o načinu upisa u sudski registar
Pročitano
Gž ... 19.07.2021. Županijski sud Zagreb

Ovrha na nekretnini – brisanje zabilježbe spora

Dok je rješenje o dosudi na snazi, ono onemogućava učinak zabilježbe tužbe, pa ju stoga temeljem odredbe čl. 108. st. 1. OZ u vezi s odredbom čl. 89. st. 2. ZZK valja brisati.
Pročitano
Rev... 14.01.2020. Vrhovni sud Republike Hrvatske

Zemljišnoknjižno pravo – zabilježba – pokretanje postupka - revizija

U zemljišnoj knjizi revizija se kao izvanredni pravni lijek ne može zabilježiti zabilježbom spora, ali može zabilježbom pokretanja postupka na temelju čl. 84.a Zakona o zemljišnim knjigama.
Pročitano
Gž ... 27.09.2018. Županijski sud Varaždin

Zabilježba spora

Zahtjev predlagatelja za odvajanje ostavine od imovine nasljednika ne smatra se sporom o knjižnom pravu.
Pročitano
Gž ... 11.09.2018. Županijski sud Varaždin

Zabilježba pokretanja postupka

Kada ovršni sud nije odlučio o prijedlogu za promjenu predmeta i sredstva ovrhe na nekretninama, ovrhovoditelj je ovlašten zatražiti zabilježbu pokretanja ovršnog postupka u zemljišnoj knjizi.
Pročitano
Gž ... 07.09.2018. Županijski sud Varaždin

Zabilježba ovrhe

Ukoliko je ovrha određena na samo jednoj katastarskoj čestici, a ne na cijelom zemljišnoknjižnom ulošku, tada je zemljišnoknjižni sud dužan otpisati tu katastarsku česticu u novi zemljišnoknjižni uložak i u tom ulošku upisati zabilježbu ovrhe.
Pročitano
Gž ... 30.08.2018. Županijski sud Varaždin

Zabilježba pokretanja ovršnog postupka

Zemljišnoknjižni sud će odbiti žalbu protustranke kojom pobija upis zabilježbe pokretanja ovršnog postupka na temelju prijedloga za ovrhu iz razloga što nije stvarna vlasnica nekretnine na kojoj se provodi ovrha.
Pročitano
Gž ... 28.08.2018. Županijski sud Varaždin

Zabilježba pokretanja postupka

Dopuštena je zabilježba pokretanja postupka na temelju prijedloga za osiguranje zaprimljenog kod prvostupanjskog suda.
Pročitano
Gž ... 07.08.2018. Županijski sud Varaždin

Zabilježba spora

Ukoliko predlagatelj u parnici zahtijeva utvrđenje ništetnosti ugovora o darovanju i uspostavu ranijeg zemljišnoknjižnog stanja, tada su ispunjeni uvjeti za zabilježbu spora u zemljišnu knjigu.
Pročitano
Gž ... 19.07.2018. Županijski sud Varaždin

Zabilježba spora

Kada je predlagateljima zabilježbe spora oduzeto i nacionalizirano privatno poduzeće, tada im se u postupku naknade za oduzetu imovinu oduzete nekretnine ne vraćaju već im samo pripada naknada, pa nisu ispunjene pretpostavke za zabilježbu spora.
Pročitano
Gž ... 18.07.2018. Županijski sud Varaždin

Zabilježba spora

Zabrana upisa zabilježbe ovrhe i prisilnog zasnivanja založnog prava nakon otvaranja stečajnog postupka ne odnosi se na zabranu upisa zabilježbe spora.
Pročitano
Gž ... 09.07.2018. Županijski sud Varaždin

Brisanje zabilježbe spora

Predlagatelj kao nositelj knjižnog prava koji je u postupku u kojem je izvršena zabilježba spora sudjelovao na strani tuženika, smatra se ovlaštenim predlagateljem za podnošenje prijedloga za brisanje zabilježbe spora.
Pročitano
Gž ... 04.07.2018. Županijski sud Varaždin

Zabilježba dosude nekretnine

Zabilježbu dosude nekretnine nalaže sud, koji je u ovršnom postupku odlučio tko je kupac nekretnine na javnoj dražbi, i to prije pravomoćnosti rješenja o dosudi.
Pročitano
Gž ... 15.06.2018. Županijski sud Varaždin

Uknjižba prava vlasništva

Nakon zabilježbe ovrhe u zemljišnoj knjizi nije dopušten upis promjene prava vlasništva na temelju presude na temelju priznanja.
Pročitano
Gž-... 15.06.2018. Županijski sud Varaždin

Zabilježba spora

Nije dopuštena zabilježba spora povodom tužbe kojom predlagateljica zahtijeva utvrđenje da bračnu stečevinu čine poslovni udjeli u trgovačkim društvima njezinog supruga jer se ne radi o sporu glede knjižnog prava.
Pročitano
Gž ... 14.06.2018. Županijski sud Varaždin

Litispendencija

Kod zabilježbe pokretanja postupka ovrhe i zabilježbe ovrhe ne radi se o identičnim zemljišnoknjižnim postupcima
Pročitano
Gž ... 14.06.2018. Županijski sud Varaždin

Zabilježba spora

Nije dopuštena zabilježba spora povodom tužbe radi utvrđenja bračne stečevine kojom se traži utvrđenje da je bračni drug vlasnik određene nekretnine, ukoliko je kao vlasnik te nekretnine upisano trgovačko društvo u kojem taj bračni drug ima poslov...
Pročitano
Gž ... 29.05.2018. Županijski sud Varaždin

Sudsko osiguranje prisilnim zasnivanjem založnog prava na nekretnini

Zabilježba otvaranja postupka predstečajne nagodbe ne sprječava uknjižbu založnog prava na nekretnini ukoliko tražbina koja se osigurava založnim pravom proizlazi iz ovršne isprave koja je nastala nakon zabilježbe pokretanja postupka predstečajne ...
Pročitano
Gž ... 10.04.2018. Županijski sud Varaždin

Zabilježba spora

Upravni postupak koji se vodi pred Državnom geodetskom upravom ne smatra se sporom o knjižnom pravu.
Pročitano
Gž ... 27.03.2018. Županijski sud Varaždin

Zabilježba

Rješenje o izvedenom stanju odnosno promjena izgrađenosti nekretnine u zemljišnoj knjizi i upis ozakonjene građevine može se upisati samo temeljem prijavnog lista nadležnog ureda za katastar.
Pročitano

Filteri