Skraćena sudska ili upravnopravna odluka s ključnim dijelom obrazloženja i jasno izraženim pravnim stajalištem o određenom pitanju.

Ključna riječ: stvarna nadležnost

Jeste li mislili

Ukupno dokumenata: 89
Gž ... 12.03.2024. Županijski sud Zagreb

Stvarna nadležnost

Općinski sudovi, među ostalim, u parničnom postupku uvijek sude u prvom stupnju u sporovima u kojima je predmet spora naknada za opskrbu toplinskom energijom.
Pročitano
Gž-... 16.01.2024. Županijski sud Zagreb

Stvarna nadležnost

U sporovima između pravnih osoba za suđenje je nadležan trgovački sud, neovisno o vrsti spora, isključivo po subjektivnom kriteriju, dok je za sporove između pravnih osoba i fizičkih osoba koje obavljaju registriranu djelatnost, za takvu nadležnos...
Pročitano
Gž ... 25.05.2022. Županijski sud Zagreb

Stvarna nadležnost

U sporu za naknadu štete zbog ozljede na radu između radnika kao člana posade broda i poslodavca – brodara stvarno je nadležan Trgovački sud.
Pročitano
IV ... 28.10.2021. Visoki kazneni sud Republike Hrvatske

Prenošenje mjesne nadležnosti

Činjenica da su suci suda koji je nadležan odlučivati o žalbi oštećenika kao tužitelja, obuhvaćeni optužnicom, a sve u cilju izbjegavanja svake sumnje u pristranost i objektivnost postupanja sudaca Županijskog suda, predstavlja važan razlog koji o...
Pročitano
IV ... 03.08.2021. Visoki kazneni sud Republike Hrvatske

Nužna delegacija kaznenog postupka

Kako su svi suci Kaznenog odjela Županijskog suda u D. postupali u ovom predmetu, to je taj sud iz pravnih razloga spriječen postupati u daljnjem tijeku ovog kaznenog postupka. Time su u cijelosti ispunjeni uvjeti iz članka 27. ZKP/08. za tzv. nuž...
Pročitano
Ppž... 14.07.2021. Visoki prekršajni sud Republike Hrvatske

Nadležnost Visokoga prekršajnog suda Republike Hrvatske

Odlučivanje o prigovoru protiv prekršajnog naloga podnesenom zbog poricanja prekršaja nije u stvarnoj nadležnosti Visokog prekršajnog suda.
Pročitano
IV ... 09.06.2021. Visoki kazneni sud Republike Hrvatske

Prenošenje stvarne nadležnosti (suci porotnici za mladež)

Okolnost što je prestao mandat sudaca porotnika za mladež muškog spola nije razlog za prenošenje stvarne nadležnosti, jer ako imenovanje sudaca porotnika nije obavljeno do prestanka mandata postojećih sudaca porotnika, oni nastavljaju obnašati duž...
Pročitano
KŽ-... 27.08.2020. Vrhovni sud Republike Hrvatske

Kazneni postupak – stvarna nadležnost

Županijski sud nadležan je suditi u prvom stupnju za osnovno kazneno djelo iz čl. 153. st. 1. KZ/11, kao i za kvalificirani oblik tog djela iz čl. 154. st. 1. KZ-a
Pročitano
Pž-... 27.11.2019. Visoki trgovački sud Republike Hrvatske

Procesno pravo – stvarna nadležnost – ugovaranje arbitraže – ništetnost arbitražne klauzule

Arbitražna klauzula kojom je ugovorena strana arbitraža, ništetna je ako su obje ugovorne strane domaće pravne osobe sa sjedištem u Republici Hrvatskoj
Pročitano
GR1... 15.03.2019. Vrhovni sud Republike Hrvatske

Parnični postupak - nadležnost - stvarna nadležnost

U postupku radi naknade štete za koju tužitelj tvrdi da mu je nastala zbog štetne radnje tuženika kao stečajnog upravitelja u stečajnom postupku, stvarno je nadležan općinski sud
Pročitano
Gž ... 18.12.2017. Županijski sud Zadar

Prekid ovrhe radi otvaranja stečajnog postupka

Ako je prijedlog za ovrhu podnesen prije otvaranja stečajnog postupka, a rješenje o ovrsi doneseno nakon otvaranja stečajnog postupka, općinski sud će sukladno Stečajnom zakonu iz 2015. godine u roku od osam dana od dana otvaranja stečajnoga postu...
Pročitano
GžO... 23.02.2017. Županijski sud Zagreb

Stvarna nadležnost u slučaju stečaja ovršenika

Općinski sud stvarno je nadležan za postupanje ako je u vrijeme otvaranja stečaja nad ovršenikom već proveo ovršnu radnju zabilježbe ovrhe u zemljišnim knjigama
Pročitano
Gr1... 25.01.2017. Vrhovni sud Republike Hrvatske

Parnični postupak – stvarna nadležnost

Parnični postupak – stvarna nadležnost U povodu prigovora tuženika o stvarnoj nenadležnosti, sud se može oglasiti stvarno nenadležnim samo ako je tuženik taj prigovor podnio najkasnije do upuštanja u raspravljanje o glavnoj stvari
Pročitano
Gr1... 23.01.2017. Vrhovni sud Republike Hrvatske

Parnični postupak – svrhovita delegacija

Činjenica da je tužiteljica sutkinja nadležnog suda u ovom predmetu, a poglavito uzimajući u obzir činjenicu da se radi o sudu s relativno manjim brojem sudaca, predstavlja važan razlog da se za postupanje odredi drugi stvarno nadležni sud
Pročitano
Gž-... 20.12.2016. Županijski sud Velika Gorica

Nadležnost suda u sporu o bračnoj stečevini oko poslovnih udjela u trgovačkom društvu

Trgovački sudovi u parničnom postupku u prvom stupnju sude sporove u povodu osnivanja, rada i prestanka trgovačkoga društva kao i o raspolaganju članstvom i članskim pravima u trgovačkom društvu. Budući da se ovakvom tužbom o bračnoj stečevini zad...
Pročitano
Rev... 22.11.2016. Vrhovni sud Republike Hrvatske

Stvarna nadležnost kod povrata preplaćenog poreza

S obzirom da predmet spora u ovoj parnici nije tužbeni zahtjev kojim bi se odlučivalo o pravu na porez, pravu na povrat poreza ili na utvrđenje pravilnosti i zakonitosti poreznog rješenja, već tužbeni zahtjev tužitelja predstavlja imovinskopravni ...
Pročitano
Gž ... 29.03.2016. Županijski sud Velika Gorica

Nadležnost kod spora o poslovnim udjelima

Predmetni spor koji se odnosi na poslovne udjele u trgovačkom društvu nije spor o vlasništvu stvari već spor o statusnim pravima članova društva, za koji spor je stvarno nadležan trgovački sud.
Pročitano
Gž-... 16.11.2015. Županijski sud Varaždin

Stvarna nadležnost

U sporu koji se vodi između fizičke osobe koja se bavi pružanjem primarne zdravstvene zaštite opće medicine i pravne osobe stvarno je nadležan općinski sud.
Pročitano
Rev... 03.11.2015. Vrhovni sud Republike Hrvatske

Nadležnost u sporovima o javnim službenicima

Pobijana rješenja o prestanku državne službe predstavljaju upravnu stvar. Predmet upravnog spora je ocjena zakonitosti pojedinačne odluke kojom je javnopravno tijelo odlučilo o pravu, obvezi ili pravnom interesu stranke u upravnoj stvari (upravni ...
Pročitano
Gr1... 17.09.2015. Vrhovni sud Republike Hrvatske

Nadležnost trgovačkog suda u smetanju posjeda

U sporovima između pravnih osoba koji se odnose na zahtjev za predaju posjeda nekretnine nije riječ o sporu u pogledu kojeg bi u smislu odredbe čl. 34. st. 1. ZPP postojala isključiva nadležnost općinskog suda te je stvarno nadležan trgovački sud ...
Pročitano
Kž-... 27.05.2015. Županijski sud Varaždin

Stvarna nadležnost

Kada je državni odvjetnik podignuo optužnicu za kazneno djelo iz čl. 292. st. 2. KZ/97, a u međuvremenu je stupio na snagu novi Kazneni zakon ("Narodne novine" broj 125/11 i 144/12, u daljnjem tekstu KZ/11) u kojem kazneno djelo takvog naziva i op...
Pročitano
Kž-... 27.05.2015. Županijski sud Varaždin

Stvarna nadležnost

Kada je državni odvjetnik podignuo optužnicu za kazneno djelo iz čl. 292. st. 2. KZ/97, a u međuvremenu je stupio na snagu novi Kazneni zakon ("Narodne novine" broj 125/11 i 144/12, u daljnjem tekstu KZ/11) u kojem kazneno djelo takvog naziva i op...
Pročitano
Gž-... 27.04.2015. Županijski sud Varaždin

Stvarna nadležnost - spor između odvjetnika i pravne osobe

Odvjetnik se ne smatra trgovcem.
Pročitano
Gž ... 20.04.2015. Županijski sud Varaždin

Stvarna nadležnost

Upravni sudovi nisu nadležni odlučivati o imovinsko pravnim zahtjevima iz radnog odnosa državnih službenika odnosno namještenika.
Pročitano
Gž-... 03.04.2015. Županijski sud Varaždin

Stvarna nadležnost - nadležnost trgovačkog suda

Obiteljsko poljoprivredno gospodarstvo ima pravni status trgovca zbog čega je u sporu između trgovačkog društva i obiteljskog poljoprivrednog gospodarstva stvarno nadležan trgovački sud.
Pročitano
Gž-... 12.03.2015. Županijski sud Velika Gorica

Promjena stvarne nadležnosti suda

Sud se može po službenoj dužnosti oglasiti stvarno nenadležnim najkasnije do upuštanja tuženika u raspravljanje o glavnoj stvari. Kada se tuženik svojim prigovorom upustio u raspravljanje, više nema osnove za oglašavanje prvostupanjskog suda stvar...
Pročitano
Gž-... 27.02.2015. Županijski sud Varaždin

Stvarna nenadležnost

Protiv rješenja općinskog načelnika kojim je povodom žalbe službenika ili namještenika potvrđeno rješenje o prestanku radnog odnosa službenika ili namještenika nadležan je Upravni sud.
Pročitano
Gr1... 25.02.2015. Vrhovni sud Republike Hrvatske

Općinski sudovi – stvarna nadležnost

Personalni kriterij za ocjenu stvarne nadležnosti ne primjenjuje se na postupke pokrenute prije 1. listopada 2008. te je za suđenje u sporu između pravne osobe i obrtnika u kojem je tužba podnesena prije navedenog datuma, nadležan općinski sud
Pročitano
Gr1... 16.01.2015. Vrhovni sud Republike Hrvatske

Parnični postupak – stvarna nadležnost

Nadležni sud prvog stupnja može sam ili na prijedlog stranke zatražiti od najvišeg suda određene vrste, da odredi da u pojedinom predmetu postupa drugi stvarno nadležni sud s njegova područja ako je očito da će se tako lakše provesti postupak ili ...
Pročitano
Gž-... 14.01.2015. Županijski sud Varaždin

Stvarna nadležnost - ovršenik u stečaju

Za provođenje ovršnog postupka koji se vodi protiv ovršenika nad kojim je otvoren stečajni postupak stvarno je nadležan trgovački sud.
Pročitano

Filteri