Skraćena sudska ili upravnopravna odluka s ključnim dijelom obrazloženja i jasno izraženim pravnim stajalištem o određenom pitanju.

Ključna riječ: raskid ugovora

Jeste li mislili

Ukupno dokumenata: 52
C-7... 20.02.2024. Sud Europske unije

Absence de motifs de résiliation

Nacionalni propis prema kojem poslodavac nije dužan pisano obrazložiti raskid ugovora o radu na određeno vrijeme uz otkazni rok, iako je to dužan učiniti u slučaju raskida ugovora o radu na neodređeno vrijeme, nije u skladu s člankom 4. Okvirnog s...
Pročitano
Rev... 21.03.2023. Vrhovni sud Republike Hrvatske

Obvezno pravo - Otuđenje tuđe stvari - Ugovor o dosmrtnom uzdržavanju - Pravo na raskid ugovora i naknadu štete

U slučaju otuđenja tuđe stvari putem ugovora o dosmrtnom uzdržavanju, ti ugovori samo zbog tog razloga nisu ništetni, pa niti u situaciji kad su stranke iz tih ugovora bile nesavjesne. U tom slučaju stjecatelj koji nije znao ili nije mogao znati d...
Pročitano
Gž ... 22.11.2022. Županijski sud Zagreb

Raskid ugovora zbog promijenjenih okolnosti

Do raskida ugovora zbog promijenjenih okolnosti u smislu odredbe čl. 369. ZOO može doći samo na temelju konstitutivne odluke suda.
Pročitano
Rev... 13.09.2022. Vrhovni sud Republike Hrvatske

Radno pravo – Otkaz ugovora o radu – Sudski raskid

Kad se u parnici utvrdi da otkaz poslodavca nije dopušten, dan sudskog raskida ugovora o radu iz čl. 125. st. 2. Zakona o radu (N.N. br. 93/14, 127/17 i 98/19) na zahtjev poslodavca ne može se odrediti retroaktivno (za razliku od radnikovog zahtje...
Pročitano
Pž-... 30.06.2022. Visoki trgovački sud Republike Hrvatske

Obvezno pravo – materijalni nedostaci – raskid ugovora

Kupčevo pravo na raskid ugovora je pravo koje kupac ima i podredno je pravu zahtijevati otklanjanje nedostatka ili predaju druge stvari bez nedostatka.
Pročitano
Rev... 09.02.2022. Vrhovni sud Republike Hrvatske

Obvezno pravo – Raskid ugovora – Zastara

Zahtjev za raskid ugovora zastarijeva u roku u kojemu zastarijeva i zahtjev za njegovo ispunjenje.
Pročitano
Pž-... 08.12.2021. Visoki trgovački sud Republike Hrvatske

Obvezno pravo – ugovor o djelu – pravo na jednostrani raskid ugovora

Sve dok djelo nije dovršeno naručitelj može raskinuti ugovor kad god hoće, jer je volja naručitelja treba li mu naručeno djelo ili ne.
Pročitano
Gž ... 03.06.2020. Županijski sud Zagreb

Otkaz ugovora o radu

Kada je Ugovorom o radu sklopljenom između stranaka ugovoreno da će tužitelj rad obavljati na terenu za područje Grada Zagreba i područje od Karlovca do Osijeka, a u slučaju potrebe tuženika i u nekom drugom mjestu na području Republike Hrvatske, ...
Pročitano
Gž-... 11.10.2018. Županijski sud Bjelovar

Raskid ugovora o stipendiranju – zbog poništenja odluke o dodjeli stipendije

Poništenje vlastite odluke o dodjeli stipendije temeljem koje je zaključen i ugovor o stipendiranju, i to nakon što je već protekao rok za ispunjenje obveze (isplate stipendije) iz tog ugovora, ne predstavlja okolnost temeljem koje bi Republici&nb...
Pročitano
Gž-... 07.02.2018. Županijski sud Dubrovnik

Jednostrani raskid ugovora

Ugovor se može jednostrano raskinuti izjavom. Izjava znači da je volja onoga tko raskida ugovor priopćena drugoj strani, pa samo eventualno sastavljena pismena izjava nema nikakav pravni učinak sve dok nije priopćena drugoj strani. Stoga se ugovor...
Pročitano
Gž-... 16.01.2018. Županijski sud Velika Gorica

Raskid ugovora o doživotnom uzdržavanju

Tražiti raskid ugovora o doživotnom uzdržavanju može svaka ugovorna strana, ukoliko druga strana ne izvršava svoje obveze. Ukoliko je uslijed poremećaja odnosa između ugovornih stranaka došlo do potpunog prekida komunikacije među njima a davatelj ...
Pročitano
Gž-... 20.12.2017. Županijski sud Bjelovar

Rok zastare - naknade za prijevremeni skrivljeni raskid ugovora o telekomunikacijskim uslugama

Tražbina naknade zbog prijevremenog skrivljenog raskida ugovora o pružanju telekomunikacijskih usluga, kao tražbina naknade ugovorne štete nastale zbog povrede ugovorne obveze (ne plaćanja troškova za pružene usluge), zastarijeva u roku propisanom...
Pročitano
Gž-... 05.12.2017. Županijski sud Velika Gorica

Raskid ugovora o dosmrtnom uzdržavanju

Ako se kod ispunjavanja ugovora o dosmrtnom uzdržavanju promijene okolnosti na način da jedna strana više nije u mogućnosti ispunjavati svoje obveze preuzete ugovorom, time su se ispunile pretpostavke za raskid ugovora o dosmrtnom uzdržavanju a ti...
Pročitano
Gž-... 13.04.2017. Županijski sud Slavonski Brod

Jednostrani raskid ugovora zbog izmijenjenih okolnosti

Raskid ugovora zbog promijenjenih okolnosti u smislu članka 369. stavak 1. ZOO-a može se zahtijevati samo konstitutivnom presudom kojom se odlučuje o raskidu tog pravnog odnosa, a određeno je da strana koja zahtjeva raskid ugovora ne može se poziv...
Pročitano
Gž-... 17.01.2017. Županijski sud Velika Gorica

Raskid ugovora zbog neispunjenja

Tužiteljica je raskid zahtijevala zbog neispunjenja ugovora, ali temeljem odredbe čl. 368. ZOO ne može se zahtijevati raskid putem suda, već se u slučaju neispunjenja ugovor raskida po samom zakonu. Kako je tužiteljica pozivala tuženika na ispunje...
Pročitano
Gž-... 03.11.2016. Županijski sud Bjelovar

Raskid ugovora zbog neispunjenja – plaćanja dospjelih rata kupovne cijene

Kada kod ugovora o prodaji stana uz obročnu otplatu cijene kupac stana, nakon početne uredne otplate, dođe u zakašnjenje sa otplatom preostalih dospjelih rata koje u svojem zbiru iznose manje od 1/8 ukupne cijene stana, prodavatelj zbog toga nije ...
Pročitano
Gž... 03.09.2016. Županijski sud Bjelovar

Raskid ugovora zbog zakašnjenja plaćanja dospjelih rata kupovne cijene

Kada kod ugovora o prodaji stana uz obročnu otplatu cijene kupac stana, nakon početne uredne otplate, dođe u zakašnjenje sa otplatom preostalih dospjelih rata koje u svojem zbiru iznose manje od 1/8 ukupne cijene stana, prodavatelj zbog toga nije ...
Pročitano
Gž-... 15.03.2016. Županijski sud Velika Gorica

Raskid ugovora o doživotnom uzdržavanju

Iako tužiteljica odbija kontakte s tuženicima i već je prije podnošenja tužbe odbila živjeti s njima, tuženici nisu ponudili i predložili izvršavanje svojih obveza angažiranjem plaćene pomoći treće osobe pa je stoga valjalo prihvatiti zahtjev tuži...
Pročitano
Rev... 29.02.2016. Vrhovni sud Republike Hrvatske

Raskid ugovora zbog promijenjenih okolnosti

Raskid ugovora zbog promijenjenih okolnosti ne može se dati običnom izjavom jedne ugovorne strane, već je potrebno podnijeti konstitutivnu tužbu kojom se traži raskid ugovora zbog promijenjenih okolnosti, pa u slučaju prihvaćanja tužbenog zahtjeva...
Pročitano
19.11.2015. Visoki trgovački sud Republike Hrvatske

Pravna shvaćanja sjednice odjela trgovačkih i ostalih sporova VTSRH od 19. studenoga 2015.

Ugovorena mjesečna naknada koju je pretplatnik obvezan platiti operatoru javnih komunikacijskih usluga u slučaju prijevremenog raskida pretplatničkog ugovora za ostatak razdoblja obveznog trajanja ugovora ne predstavlja ugovornu kaznu.
Pročitano
Rev... 25.03.2015. Vrhovni sud Republike Hrvatske

Tužba umjesto izjave o raskidu ugovora

Podnošenje tužbe sudu radi povrata primljenog na temelju ugovora o kreditu u kojem dužnik nije ispunio svoje obveze predstavlja izjavu o raskidu ugovora.
Pročitano
Pž-... 21.01.2014. Visoki trgovački sud Republike Hrvatske

Raskid ugovora – kupnja radi pokrića

Kupnjom radi pokrića ostvaruje se svrha raskinutog ugovora, čiji je predmet stanovita količina stvari određenih po rodu, koja nije ostvarena zbog neispunjenja obveze iz ugovora
Pročitano
Rev... 21.01.2014. Vrhovni sud Republike Hrvatske

Obvezno pravo – opći rok zastare

Nakon raskida ugovora, pravo zahtijevati vraćanje danog u izvršenju ugovora zastarijeva u općem zastarnom roku
Pročitano
Gž-... 19.11.2013. Županijski sud Velika Gorica

Naknada za prijevremeni raskid ugovora (o telekomunikacijskih uslugama)

Kada pružatelj telekomunikacijskih usluga raskine ugovor zbog toga što pretplatnik nije u ugovorenim rokovima plaćao ugovorenu naknadu, on nema pravo na isplatu naknade za korištenje telekomunikacijskih usluga za cjelokupno preostalo ugovoreno raz...
Pročitano
Rev... 30.10.2013. Vrhovni sud Republike Hrvatske

Raskid ugovora – pravo na povrat – ugovor o stipendiranju

U slučaju raskida ugovora, svaka stranka ima pravo tražiti povrat onog što je dala
Pročitano
Us-... 23.05.2013. Visoki upravni sud Republike Hrvatske

Telekomunikacijske usluge – raskid ugovora – preseljenje pretplatničke linije

Pretplatnik ne može snositi krivnju što operator ne može pružiti uslugu na novoj lokaciji te operator nema pravo naplatiti naknadu za prijevremeni raskid ugovora pretplatniku ukoliko nije u stanju izvršiti preseljenje pretplatničke linije
Pročitano
UsI... 10.04.2013. Visoki upravni sud Republike Hrvatske

Prijevremeni raskid ugovora – usluge kabelske televizije

Prijevremenim raskidom ugovora za usluge kabelske televizije, korisnik je obvezan podmiriti sve preostale mjesečne pretplate za ugovorenu uslugu do kraja ugovorenog roka
Pročitano
Gžn... 26.03.2013. Županijski sud Velika Gorica

Raskid ugovora prije nastupa osiguranog slučaja

Kada osiguravatelj pošalje obavijest osiguraniku o neplaćenoj premiji osiguranja i obavijesti ga da je dužan platiti premiju u roku od 30 dana jer će se u protivnom ugovor smatrati raskinutim, a osiguranik ne primi tu obavijest jer je promijenio a...
Pročitano
Rev... 30.01.2013. Vrhovni sud Republike Hrvatske

Učinci dvostranoobveznih ugovora – raskid ugovora zbog neispunjenja

Kad se ugovor zbog neispunjenja raskida prostom izjavom ugovorne strane ili po samom zakonu, nema mjesta donošenju konstitutivne sudske odluke o raskidu ugovora
Pročitano
Gž ... 22.03.2012. Županijski sud Osijek

Obvezno pravo - raskid ugovora zbog promijenjenih okolnosti

Okolnost da su nakon sklapanja ugovora pogoršani uvjeti obavljanja obrtničke djelatnosti zbog jake konkurencije i slabe kupovne moći te općenito teške gospodarske situacije nije izvanredna okolnost nastala nakon sklapanja ugovora koja se ne bi mog...
Pročitano

Filteri