Skraćena sudska ili upravnopravna odluka s ključnim dijelom obrazloženja i jasno izraženim pravnim stajalištem o određenom pitanju.

Ključna riječ: pravni interes

Jeste li mislili

Ukupno dokumenata: 52
Gž-... 05.12.2023. Županijski sud Zagreb

Pravni interes

Kada su tuženici pred prvostupanjskim sudom osporili postojanje pravnog interesa, drugostupanjski sud je ovlašten nakon donošenja odluke o tužbenom zahtjevu, provjeravati postojanje pravnog interesa.
Pročitano
Gž ... 06.07.2023. Županijski sud Zagreb

Pojedinačni zemljišnoknjižni ispravni postupak

Predlagatelj ima pravni interes za pokretanje i provođenje pojedinačnog zemljišnoknjižnog ispravnog postupka u situaciji kad se već vodi parnični postupak radi utvrđenja prava vlasništva na predmetnoj nekretnini protiv upisanih suvlasnika, a predl...
Pročitano
Gž ... 21.03.2023. Županijski sud Zagreb

Rješenje o dovršetku ovrhe – pravni interes za žalbu

Protiv deklaratornog rješenja kojim je utvrđena ovrha u tom predmetu dovršena, dopuštena je posebna žalba, pa se ovršenicama kao strankama u postupku protiv kojih je proveden postupak ovrhe ne može osporiti pravni interes za podnošenje žalbe proti...
Pročitano
Pž-... 13.12.2022. Visoki trgovački sud Republike Hrvatske

Zakonska subrogacija

Kad obvezu ispuni osoba koja ima neki pravni interes u tome, samim ispunjenjem obveze na nju prelazi vjerovnikova tražbina sa svim sporednim pravima.
Pročitano
Rev... 14.09.2022. Vrhovni sud Republike Hrvatske

Pravna shvaćanja povodom dopuštenih revizija

Pravni interes za vođenje parnice u slučaju kad vjerovnik raspolaže suglasnošću o zapljeni plaće Čl. 178. st. 1. OZ
Pročitano
Rev... 07.06.2022. Vrhovni sud Republike Hrvatske

Pravna shvaćanja povodom dopuštenih revizija

Pravni interes i zadužnica Čl. 288. ZPP u vezi čl. 187. st. 2. ZPP i čl. 178. OZ
Pročitano
Pž-... 02.06.2022. Visoki trgovački sud Republike Hrvatske

Procesno pravo – pravo treće osobe na miješanje u parnicu (umješač)

Osoba koja ima pravni interes da u parnici koja teče među drugim osobama jedna od stranaka uspije, može se pridružiti toj stranci.
Pročitano
Rev... 09.02.2021. Vrhovni sud Republike Hrvatske

Pravna shvaćanja povodom dopuštenih revizija

Čl. 187. ZPP pravni interes kod tužbe za utvrđenje
Pročitano
Rev... 02.02.2021. Vrhovni sud Republike Hrvatske

Pravna shvaćanja povodom dopuštenih revizija

Pravni interes Čl. 288. st. 2. ZPP u vezi čl. 187. stavak 2. ZPP i čl. 178. stavak 1. OZ
Pročitano
Rev... 22.12.2020. Vrhovni sud Republike Hrvatske

Parnični postupak – proglašenje ovrhe nedopuštenom – pravni interes

Tužitelj koji je pravomoćnim rješenjem suda donesenog u ovršnom postupku upućen na pokretanje parnice radi proglašenja ovrhe nedopuštenom može, postupajući sukladno tom rješenju podnijeti tužbu radi proglašenja ovrhe nedopuštenom, a sud može po to...
Pročitano
Pž ... 22.10.2020. Visoki prekršajni sud Republike Hrvatske

Pravo podnošenja žalbe – postojanje pravnog interesa

Presuda kojom se okrivljenik oslobađa od optužbe za njega je najpovoljnija pravna situacija jer je odluka donesena po službenoj dužnosti, stoga okrivljenik nije osoba koja ima pravo podnijeti žalbu jer za istu nema pravni interes.
Pročitano
Gž ... 30.03.2018. Županijski sud Zadar

Pravni interes umješača

Da bi se umješaču dopustilo miješanje u parnicu, odnosno interveniranje u tuđi postupak, on mora imati konkretan pravni interes za to te nije dovoljan samo faktični odnosno financijski ili ekonomski interes.
Pročitano
Gž-... 18.08.2017. Županijski sud Varaždin

Pravni interes

Pravni interes tužitelja koji zahtijeva kondemnatornu zaštitu ne predmnjeva se kada tužitelj za utuženu tražbinu raspolaže ovršnom ispravom jednakog pravnog učinka koju bi ishodio sudskom odlukom u parničnom postupku.
Pročitano
Gž-... 08.06.2017. Županijski sud Varaždin

Pravni interes

Ukoliko tužitelj raspolaže ovršnom ispravom temeljem koje je ovlašten pokrenuti ovršni postupak protiv tuženika tada se smatra da nema pravni interes za vođenje parničnog postupka radi naplate tražbine koja je utvrđena tom ovršnom ispravom.
Pročitano
Pž-... 21.03.2017. Visoki trgovački sud Republike Hrvatske

Ništetnost ugovora i postojanje pravnog interesa tužitelja

Deklaratorna presuda o ništetnosti ugovora može se donijeti samo na prijedlog osobe koja je dokazala postojanje svog pravnog interesa za donošenje takve presude.
Pročitano
Rev... 27.09.2016. Vrhovni sud Republike Hrvatske

Pretpostavke za tužbu na utvrđenje

Tužba na utvrđenje u smislu čl. 187. ZPP nije vezana za rok, odnosno uz činjenicu je li tužiteljica tražila zaštitu povrijeđenog prava kod poslodavca ili ne. Pretpostavka za dopuštenost takve tužbe postojanje je pravnog interesa pa tek ukoliko ne ...
Pročitano
Usž... 08.09.2016. Visoki upravni sud Republike Hrvatske

Ne dira se u pravo ili pravni interes - nogometni klubovi - licenca

Žalba se odbija i potvrđuje rješenje Upravnog suda u Splitu, posl. broj: UsI-171/15 od 17. lipnja 2015.
Pročitano
Gž-... 19.04.2016. Županijski sud Velika Gorica

Umješač

Za donošenje odluke o sudjelovanju umješača bitno je da umješač i stranka kojoj se pridružuje imaju isti pravni interes, što je u predmetnom slučaju izostalo. Naime, ne može se priznati svojstvo umješača u parnici onoj osobi koja ističe svoj poseb...
Pročitano
Rev... 26.01.2016. Vrhovni sud Republike Hrvatske

Parnični postupak – bitne povrede odredaba parničnog postupka – pravni interes

Postojanje pravnog interesa sud može provjeravati samo do donošenja odluke o tužbenom zahtjevu, pa u žalbenom stupnju postupka sud nije ovlašten ispitivati pravni interes
Pročitano
Usž... 07.10.2015. Visoki upravni sud Republike Hrvatske

Ne dira se u pravo ili pravni interes - zakupodavac - produženje rada u privatnoj praksi u ljekarni

Žalba tužiteljice se odbija i potvrđuje rješenje Upravnog suda u Rijeci, poslovni broj: 3 UsI890/14-15 od 7. srpnja 2015.
Pročitano
Gž-... 31.03.2015. Županijski sud Bjelovar

Pravni interes – tražbina utvrđena zadužnicom

Vjerovnik novčane tražbine, kojem je radi njenog osiguranja dužnik izdao javno ovjerovljenu ispravu o zapljeni svih njegovih računa kod banaka (zadužnica) – koja ima pravni značaj rješenja o ovrsi ali i pravni značaj ovršne isprave na temelju koje...
Pročitano
UsI... 29.01.2015. Upravni sud Rijeka

Pravni interes – razgledavanje spisa

Pravni interes za razgledavanje spisa može postojati i nakon pravomoćnosti rješenja
Pročitano
Gž-... 07.01.2015. Županijski sud Velika Gorica

Pravni interes za traženje deklaratorne zaštite

Pravni interes za traženje deklaratorne zaštite postoji kad je to posebnim propisima predviđeno bilo kao neposredno ovlaštenje određenoj osobi da pokrene parnicu, ili ovlaštenje suda da određenu osobu uputi na pokretanje parnice. Kada je tužitelji...
Pročitano
Gžx... 30.10.2014. Županijski sud Slavonski Brod

Naknada troškova sudionika u postupku

Sudionik postupka u smislu odredbe čl. 2. toč. 7. Ovršnog zakona (osoba koja nije stranka, ali u postupku sudjeluje zbog toga što se u postupku odlučuje o nekom njezinom pravnom interesu) ima pravo na naknadu troškova koji u postupku nisu nastali ...
Pročitano
Rev... 01.10.2014. Vrhovni sud Republike Hrvatske

Tužba radi utvrđenja postojanja radnog odnosa

Kada radnik tužbom zahtjeva utvrđenje postojanja radnog odnosa na neodređeno vrijeme nije riječ o sporu u kojem se traži zaštita protiv odluke poslodavca kojom je povrijeđeno neko pravo radnika pa stoga za dopuštenost tužbe nije odlučno je li se r...
Pročitano
Gž-... 15.07.2014. Županijski sud Velika Gorica

Tužba za utvrđenje ništetnosti presude

Ako tužitelj nije sudjelovao u postupku u kojem je donesena presuda, ona se na njega niti ne odnosi, te nema pravni interes za utvrđivanje njene ništetnosti.
Pročitano
Uso... 28.03.2014. Visoki upravni sud Republike Hrvatske

Opći akti – pravni interes podnositelja zahtjeva

Ugovor o koncesiji ne daje legitimaciju za podnošenje zahtjeva kojim se osporava zakonitost općeg akta
Pročitano
Uso... 28.03.2014. Visoki upravni sud Republike Hrvatske

Podnositelj zahtjeva nije učinio vjerojatnim povredu pravnog interesa

Podnositelj je ovom Sudu podnio zahtjev za ocjenu zakonitosti Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o određivanju javnih parkirališta na kojima se obavlja naplata (Službeni vjesnik Grada Varaždina, broj 16/12.) iz razloga koji se s obzirom na način...
Pročitano
UsI... 06.12.2013. Upravni sud Zagreb

Lokacijska dozvola – pravni interes

Pravni interes za izdavanje lokacijske dozvole ima stranka koja ima realnu hipotetsku mogućnost sagraditi građevinu za koju traži lokacijsku dozvolu
Pročitano
Gž-... 12.11.2013. Županijski sud Velika Gorica

Konfuzija parničnih stranaka

U parnici moraju postojati dvije različite strane na strani tužitelja i na strani tuženika te ako je došlo do procesne situacije u kojoj se na strani tužitelja i tuženika nalaze iste osobe, tj. ako je došlo do konfuzije parničnih stranaka, to dovo...
Pročitano

Filteri