Skraćena sudska ili upravnopravna odluka s ključnim dijelom obrazloženja i jasno izraženim pravnim stajalištem o određenom pitanju.

Ključna riječ: nekretnina

Jeste li mislili

Ukupno dokumenata: 626
Gž-... 19.12.2023. Županijski sud Zagreb

Ukidanje služnosti puta

Sama činjenica što javni put (z. k. č. 12074 k.o. Čučerje Novo površine 1211 m2 /stari broj k. č. 5979 k.o. Čučerje/), nije asfaltiran, nije i ne može biti osnova za zaključak da "javni put nije barem iste kvalitete i kakvoće kakav je put na poslu...
Pročitano
Gž-... 28.11.2023. Županijski sud Zagreb

Pasivna legitimacija u sporu utvrđenja vlasništva prenamjenom zajedničke prostorije u zgradi u društvenom vlasništvu

U sporu radi utvrđenja da je stečeno vlasništvo prenamjenom zajedničke prostorije u zgradi u društvenom vlasništvu pasivno su legitimirani svi suvlasnici koji tužiteljima nisu priznali to pravo odgovarajućom ispravom, jer u protivnom nije moguće o...
Pročitano
Gž-... 07.11.2023. Županijski sud Zagreb

Poslovodstvo bez naloga

Tužiteljica, koja je ulaganja u nekretninu vršila bez izričite suglasnosti tužene, ali uz znanje tužene koja se nije protivila ulaganjima, ima pravo koje ima poslovođa bez naloga, odnosno ima pravo na naknadu nužnih i korisnih troškova za nekretni...
Pročitano
Gž-... 17.10.2023. Županijski sud Zagreb

Pravni interes umješača

Osobi koja ne ističe interes da u parnici uspije tuženik na čijoj bi se strani trebao miješati već ističe svoj posebni interes odnosno, pravo koje bi trebao ostvarivati u posebnoj parnici, ne može dopustiti miješanje na strani tuženika.
Pročitano
Gž ... 05.09.2023. Županijski sud Zagreb

Ovrha na nekretnini

Kada je pravomoćnom sudskom presudom naloženo trpjeti namirenje tražbine ovrhovoditelja prodajom založene nekretnine za iznos glavnice tražbine ispod 5.300,00 eura tada primjena odredbe čl. 80.b. st. 1. OZ ne može utjecati na pravomoćnosti presude...
Pročitano
Gž ... 31.08.2023. Županijski sud Zagreb

Uknjižba

Uknjižba prava vlasništva na temelju presude na temelju priznanja nije dopustiva ako je prethodno na istoj nekretnini zabilježena ovrha.
Pročitano
Gž-... 11.04.2023. Županijski sud Zagreb

Ugovor sklopljen od neovlaštene osobe

Ugovor koji je sklopljen od strane neovlaštene osobe, a neovlašteno zastupani ga nije naknadno odobrio, je nepostojeći, a ne ništav ugovor pa se tužbenim zahtjevom ne može osnovano zahtijevati utvrđivanje ništavosti takvog ugovora
Pročitano
23.03.2023. Visoki trgovački sud Republike Hrvatske

Pravna shvaćanja Odjela trgovačkih i ostalih sporova VTSRH od 23. ožujka 2023.

Rok u kojemu je kupac dužan položiti kupovninu određen zaključkom o prodaji nekretnine.
Pročitano
Rev... 07.02.2023. Vrhovni sud Republike Hrvatske

Pravna shvaćanja povodom dopuštenih revizija

Određivanje ovrhe na nekretnini radi namirenja tražbine ovrhovoditelja manje od 20.000 kn Čl. 80.b. OZ
Pročitano
Rev... 24.01.2023. Vrhovni sud Republike Hrvatske

Pravna shvaćanja povodom dopuštenih revizija

Stjecanje prava vlasništva nekretnine u društvenom vlasništvu Čl. 360., 363.. 390.a ZVDSP, čl. 47. Zakona o privatizaciji
Pročitano
Rev... 21.12.2022. Vrhovni sud Republike Hrvatske

Pravna shvaćanja povodom dopuštenih revizija

Stjecanje stvarnih prava na nekretnini koja je postala društveno vlasništvo pravne osobe (bez pravne osnove) Čl. 159. i 388. st.1. ZVDSP, čl. 268. st.1. Zakona o udruženom radu (dalje: ZUR)
Pročitano
Rev... 15.12.2022. Vrhovni sud Republike Hrvatske

Pravna shvaćanja povodom dopuštenih revizija

Ocjena poštenja posjeda
Pročitano
Su ... 11.11.2022. Vrhovni sud Republike Hrvatske

Zaključak sa sastanka Građanskog odjela VSRH-a od 11. studenoga 2022.

Može li se na temelju presude radi pobijanja dužnikovih pravnih radnji tražiti ovrha na nekretnini radi naplate novčane tražbine?
Pročitano
Su ... 11.11.2022. Vrhovni sud Republike Hrvatske

Zaključak sa sastanka Građanskog odjela VSRH-a od 11. studenoga 2022.

Je li u dvostranoj izjavi u kojoj su stranke utvrdile da je stjecatelj nekretnine stvarni vlasnik jer je stekao vlasništvo na temelju zakona, npr. dosjelošću, pa zemljišnoknjižni vlasnik daje stjecatelju dozvolu za bezuvjetnu uknjižbu (tabularnu i...
Pročitano
Rev... 26.10.2022. Vrhovni sud Republike Hrvatske

Pravna shvaćanja povodom dopuštenih revizija

Stjecanje prava vlasništva na nekretninama u Republici Hrvatskoj od strane pravnih osoba iz Bosne i Hercegovine
Pročitano
Rev... 19.10.2022. Vrhovni sud Republike Hrvatske

Pravna shvaćanja povodom dopuštenih revizija

Početak tijeka zastarnog roka kod zahtjeva za isplatu sredstava uloženih u nekretninu Čl. 215. u vezi čl. 1111. ZOO/05
Pročitano
Rev... 19.10.2022. Vrhovni sud Republike Hrvatske

Pravna shvaćanja povodom dopuštenih revizija

Prijedlog za ovrhu na nekretnini Čl. 6. OZ/96
Pročitano
Gž ... 17.10.2022. Županijski sud Zagreb

Stvarna služnost

Stvarna (realna) služnost opterećuje cijelu (poslužnu) nekretninu i ona  se stoga ne može upisati na suvlasničkom dijelu nekretnine, već samo u odnosu na cijelu nekretninu.
Pročitano
U z... 11.10.2022. Vrhovni sud Republike Hrvatske

Pravna shvaćanja povodom dopuštenih revizija

Sporazum o zamjeni nekretnina sklopljen radi usklađivanja stvarnog stanja sa zemljišnoknjižnim stanjem Čl. 4.st. 1. ZPN i čl. 474. st. 1. ZOO/05
Pročitano
Rev... 04.10.2022. Vrhovni sud Republike Hrvatske

Pravna shvaćanja povodom dopuštenih revizija

Postavljanje klima uređaja u zračnom prostoru vlasnika nekretnine predstavlja ograničavanje prava vlasništva Čl. 167. ZV (ZVDSP)
Pročitano
Rev... 07.09.2022. Vrhovni sud Republike Hrvatske

Pravna shvaćanja povodom dopuštenih revizija

Predmnijeva poštenog posjeda kad je nekretnina u zemljišnim knjigama upisana na drugu osobu Čl.159. ZVDSP
Pročitano
Gž-... 06.09.2022. Županijski sud Zagreb

Dosjelost – pošteni posjednik

Činjenica da su prednici tuženika i tuženi kao posjednici nekretnine mogli znati ili pak znali da su te nekretnine u zemljišnim knjigama u čitavom razdoblju njihovog posjedovanja bile upisane kao vlasništvo tužitelja ili njihovih prednika, ne čini...
Pročitano
Rev... 06.09.2022. Vrhovni sud Republike Hrvatske

Pravna shvaćanja povodom dopuštenih revizija

Prisilno zasnivanje založnog prava na nekretninama Čl.80.b. i čl. 290. st.2. OZ
Pročitano
Gž ... 23.08.2022. Županijski sud Zagreb

Pravo na dom

U situaciji kada je potraživanje ovrhovoditelja zasnovano na ovršnoj ispravi te je predmetni ovršni postupak nužno provesti kako bi se realiziralo pravo ovrhovoditelja i time postigao cilj zbog kojeg je ovršni postupak pokrenut, a ovršenica je dob...
Pročitano
Gž ... 12.07.2022. Županijski sud Zagreb

Ovrha na prijedlog kupca radi ispražnjenja i predaje nekretnine

Donošenjem rješenja iz čl. 68. st. 2. OZ-a kojim se deklarira dovršetak ovrhe provođenjem te posljednje ovršne radnje ne isključuje se mogućnost određivanja i provođenja posebnog adhezijskog postupka ovrhe na prijedlog kupca radi ispražnjenja i pr...
Pročitano
Rev... 06.07.2022. Vrhovni sud Republike Hrvatske

Pravna shvaćanja povodom dopuštenih revizija

Stjecanje prava vlasništva na nekretnini izvršenjem pravnog posla  paragraf 431. Općeg građanskog zakonika (dalje: OGZ)
Pročitano
Gž ... 30.06.2022. Županijski sud Zagreb

Posao redovite uprave

Kada sanacija fasade i postavljanje izolacije, te popravak krova nisu vršeni tijekom 45 godina od izgradnje zgrade, isto predstavljaju građevne promjene nužne radi održavanja u smislu čl. 86. ZV, pa dakle za isto, kao posao redovite uprave, nije b...
Pročitano
161... 19.05.2022. Europski sud za ljudska prava

Bežanić i Baškarad protiv Hrvatske

Europski sud za ljudska prava utvrdio je da su domaći sudovi na odgovarajući način primijenili zakon te da su njihove odluke kojima se podnositeljima nalaže plaćanje poreza na promet nekretnina, koje im nisu bile prve nekretnine, bile razmjerne.
Pročitano
Su ... 11.03.2022. Vrhovni sud Republike Hrvatske

Zaključak sa sastanka Građanskog odjela VSRH-a od 11. ožujka 2022.

Treba li rješenjem o dosudi nekretnine prodane u ovršnom postupku odrediti brisanje zabilježbe spora upisane u zemljišnoj knjizi s ranijim prvenstvenim redom u odnosu na zabilježbu ovrhe?
Pročitano
Gž-... 16.02.2022. Visoki prekršajni sud Republike Hrvatske

Prekršajno pravo – primjena konsumpcije pri prividnom realnom stjecaju

U situaciji kada je okrivljenik proglašen krivim i kažnjen za prekršaj iz članka 171. stavka 1. podstavka 2. Zakona o gradnji (Nar. nov., br. 153/13 i 20/17), jer je oglasio prodaju svoje nekretnine u medijima, a kao vlasnik nekretnine prije toga...
Pročitano

Filteri