Skraćena sudska ili upravnopravna odluka s ključnim dijelom obrazloženja i jasno izraženim pravnim stajalištem o određenom pitanju.

Ključna riječ: nadležnost

Jeste li mislili

Ukupno dokumenata: 462
Gž ... 12.03.2024. Županijski sud Zagreb

Stvarna nadležnost

Općinski sudovi, među ostalim, u parničnom postupku uvijek sude u prvom stupnju u sporovima u kojima je predmet spora naknada za opskrbu toplinskom energijom.
Pročitano
Gž ... 28.02.2024. Županijski sud Zagreb

Mjesna nadležnost u ovršnom postupku

Ovršni sud se može po službenoj dužnosti oglasiti mjesno nenadležnim najkasnije do izdavanja rješenja o ovrsi.
Pročitano
Gž-... 06.02.2024. Županijski sud Zagreb

Sudska zaštita članova udruge

Član udruge koji smatra da je protivno statutu udruge isključen iz udruge ima pravo na sudsku zaštitu i to pred nadležnim općinskim sudom.
Pročitano
Gž-... 16.01.2024. Županijski sud Zagreb

Stvarna nadležnost

U sporovima između pravnih osoba za suđenje je nadležan trgovački sud, neovisno o vrsti spora, isključivo po subjektivnom kriteriju, dok je za sporove između pravnih osoba i fizičkih osoba koje obavljaju registriranu djelatnost, za takvu nadležnos...
Pročitano
IV ... 30.11.2023. Visoki kazneni sud Republike Hrvatske

Prenošenje nadležnosti po čl. 28. st. 1. ZKP/08

Činjenica da je u konkretnom slučaju oštećenik kao tužitelj podnio optužnicu protiv sedam osumnjičenih osoba, od kojih su troje suci Općinskog suda u R., a dvoje ZK referenti Općinskog suda u R., predstavlja važan razlog koji opravdava prenošenje ...
Pročitano
Gž-... 20.11.2023. Županijski sud Zagreb

Mjesna nadležnost

U sudskom vanparničnom postupku radi razvrgnuća suvlasničke zajednice nadležan je općinski sud na čijem se području nalazi zajednička imovina. Ako se ova nalazi na području više općinskih sudova suvlasnik može svoj prijedlog radi raskidanja zajedn...
Pročitano
R-3... 13.09.2023. Visoki prekršajni sud Republike Hrvatske

Prekršajno pravo - isključiva mjesna nadležnost

Na temelju članka 94. st. 2. Prekršajnog zakona (Nar. nov., br. 107/07, 39/13, 157/13, 110/15, 70/17, 118/18 i 114/22), Općinski prekršajni sud u Zagrebu isključivo je mjesno nadležan za suđenje u postupcima u kojima je tužitelj pravna osoba s jav...
Pročitano
Gž-... 05.06.2023. Županijski sud Zagreb

Mjesna nadležnost - protutužba

Nadležnost za podnošenje protutužbe je elektivna, što znači da omogućuje tuženiku podnošenje protutužbe i sudu kod kojeg je protiv njega podnesena tužba, izuzev u slučaju kad bi za zahtjev protutužbe stvarno bio nadležan viši sud ili sud druge vrste.
Pročitano
Gž_... 16.02.2023. Županijski sud Zagreb

Nadležnost

Zahtjev radnika za isplatu uloženih sredstava iz Kase uzajamne pomoći kod Sindikata nije radni spor.
Pročitano
Gž-... 24.01.2023. Županijski sud Zagreb

Mjesna nadležnost kod regresnih zahtjeva

Isplatom štete od strane osiguratelja nastala je štetna posljedica pa je podnošenjem tužbe na području toga suda tužitelj iskoristio pravo izbora koje mu pripada sukladno odredbama iz čl. 52. st. 1. i 3. ZPP.
Pročitano
Gž-... 13.09.2022. Županijski sud Zagreb

Nadležnost suda - Uredba vijeća EU br. 1215/2012

U sporu u kojem tuženica ima status potrošača (radi se o ugovoru o pružanju telekomunikacijske usluge), a s obzirom da tuženica ima domicil u Francuskoj, pravilno je prvostupanjski sud primijenio odredbu iz čl. 18. st. 2. Uredbe (EU) br. 1215/2012...
Pročitano
175... 05.07.2022. Europski sud za ljudska prava

Magdić protiv Hrvatske

Kada podnositelj zahtjeva nije žrtva povrede Konvencije za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda, nego njegov zahtjev predstavlja actio popularis, tada ESLJP nije nadležan odlučivati.
Pročitano
Gž ... 25.05.2022. Županijski sud Zagreb

Stvarna nadležnost

U sporu za naknadu štete zbog ozljede na radu između radnika kao člana posade broda i poslodavca – brodara stvarno je nadležan Trgovački sud.
Pročitano
Usž... 04.03.2022. Visoki upravni sud Republike Hrvatske

Zakon o upravnim sporovima – prethodno pitanje

Nije riječ o prethodnom pitanju kad je za rješavanje toga pitanja nadležan isti sud.
Pročitano
IV ... 28.10.2021. Visoki kazneni sud Republike Hrvatske

Prenošenje mjesne nadležnosti

Činjenica da su suci suda koji je nadležan odlučivati o žalbi oštećenika kao tužitelja, obuhvaćeni optužnicom, a sve u cilju izbjegavanja svake sumnje u pristranost i objektivnost postupanja sudaca Županijskog suda, predstavlja važan razlog koji o...
Pročitano
IV ... 06.10.2021. Visoki kazneni sud Republike Hrvatske

Prijedlog za prenošenje mjesne nadležnosti

Sukladno Zakonu o kaznenom postupku zajednički neposredno viši sud može donijeti rješenje kojim se za vođenje postupka određuje drugi stvarno nadležni sud na prijedlog suca istrage, suca pojedinca, predsjednika vijeća ili na prijedlog stranaka. Iz...
Pročitano
IV ... 05.10.2021. Visoki kazneni sud Republike Hrvatske

Prenošenje mjesne nadležnosti

Prihvaćajući tvrdnju da je oštećenica u ovom kaznenom postupku sestra suca kaznenog odjela suda na kojem je podignuta i potvrđena optužnica u konkretnom postupku, doista i po ocjeni Visokog kaznenog suda Republike Hrvatske predstavlja važan razlog...
Pročitano
Gž ... 28.09.2021. Županijski sud Zagreb

Obiteljski zakon – mjesna nadležnost

U predmetu osiguranja određivanjem privremene mjere s kojim će roditeljem dijete stanovati i ostvarivanju osobnih odnosa djeteta i roditelja nadležan je sud koji je nadležan za odlučivanje o pravu koje se privremenom mjerom osigurava, a to je prav...
Pročitano
IV ... 15.09.2021. Visoki kazneni sud Republike Hrvatske

Nadležnost suda u predmetima kaznenopravne zaštite djece

Kod kaznenih djela počinjenih na štetu djece mjesno je nadležan sud oštećenikovog prebivališta.
Pročitano
IV ... 15.09.2021. Visoki kazneni sud Republike Hrvatske

Prenošenje mjesne nadležnosti

Kada je privatna tužiteljica sutkinja suda na kojem se vodi postupak, ta okolnost i po mišljenju Visokog kaznenog Republike Hrvatske, radi otklanjanja sumnje u objektivnost i nepristranost suđenja, opravdava prenošenje mjesne nadležnosti na drugi ...
Pročitano
IV ... 15.09.2021. Visoki kazneni sud Republike Hrvatske

Odbijanje prenošenja mjesne nadležnosti

To što optuženica ima prebivalište u Zagrebu kao i to što oštećena pravna osoba ima sjedište u Zagrebu nije razlog za prenošenje mjesne nadležnosti. Svrha instituta prenošenja nadležnosti nije pogodovanje optuženici.
Pročitano
IV ... 15.09.2021. Visoki kazneni sud Republike Hrvatske

Prenošenje mjesne nadležnosti na drugi stvarno nadležan sud

Činjenica da su suci suda koji je nadležan odlučivati o žalbi oštećenika kao tužitelja obuhvaćeni optužnicom, predstavlja važan razlog koji opravdava prenošenje mjesne nadležnosti na drugi stvarno nadležan sud. Naime, osim što sude isključivo na t...
Pročitano
IV ... 14.09.2021. Visoki kazneni sud Republike Hrvatske

Opravdano prenošenje mjesne nadležnosti

Kada je oštećenik u kaznenom postupku brat sutkinje Općinskog suda na kojem sudu je podignuta optužnica u konkretnom postupku, doista po ocjeni Visokog kaznenog suda Republike Hrvatske predstavlja važan razlog koji opravdava prenošenje mjesne nadl...
Pročitano
II ... 09.09.2021. Visoki kazneni sud Republike Hrvatske

Osporavanje pravne kvalifikacije kaznenog djela

Visoki kazneni sud Republike Hrvatske, prilikom razmatranja žalbe podnesene protiv rješenja o produljenju istražnog zatvora, nije ovlašten analizirati dokaze i razmatrati pravnu kvalifikaciju kaznenog djela, jer je to u nadležnosti optužnog vijeća...
Pročitano
IV ... 02.09.2021. Visoki kazneni sud Republike Hrvatske

Prenošenje mjesne nadležnosti zbog izjava državnog odvjetnika

Time što je državni odvjetnik pravno kvalificirao optuženikove postupke, navodeći da zloupotrebljava svoja procesna prava, a što po optuženiku nije točno, neovisno o tome je li takva ocjena ispravna, nisu ostvareni važni razlozi za prenošenje mjes...
Pročitano
IV ... 26.08.2021. Visoki kazneni sud Republike Hrvatske

Pretpostavke za prenošenje mjesne nadležnosti

Odluka Visokog kaznenog suda Republike Hrvatske (odnosno zajedničkog neposredno višeg suda) o određivanju drugog stvarno nadležnog suda za "vođenje postupka" ili za "poduzimanje određenih radnji u postupku" može biti donesena tek kada su ispunjene...
Pročitano
IV ... 03.08.2021. Visoki kazneni sud Republike Hrvatske

Prenošenje mjesne nadležnosti suda

U situaciji kada je oštećena osoba sudac županijskog suda koji bi trebao postupati u određenom kaznenom postupku, jer iako sudovi sude na temelju zakona i činjenica koje proizlaze iz spisa, zbog otklanjanja sumnje u nepristranost postupanja oni mo...
Pročitano
IV ... 03.08.2021. Visoki kazneni sud Republike Hrvatske

Nužna delegacija kaznenog postupka

Kako su svi suci Kaznenog odjela Županijskog suda u D. postupali u ovom predmetu, to je taj sud iz pravnih razloga spriječen postupati u daljnjem tijeku ovog kaznenog postupka. Time su u cijelosti ispunjeni uvjeti iz članka 27. ZKP/08. za tzv. nuž...
Pročitano
IV ... 28.07.2021. Visoki kazneni sud Republike Hrvatske

Svrhovita delegacija

Institut prenošenja mjesne nadležnosti nije ustanovljen zbog pogodovanja okrivljeniku. Svrhovita delegacija dolazi u obzir ako je očito da će drugi stvarno nadležni sud očito lakše provesti postupak ili ako postoje drugi važni razlozi.
Pročitano
IV ... 27.07.2021. Visoki kazneni sud Republike Hrvatske

Promjena mjesne nadležnosti

Okolnost da je punomoćnik oštećenice kao tužiteljice bio članom Županijskog izbornog povjerenstva Varaždinske županije na lokalnim izborima, kao i da su šestero sudaca Županijskog suda u Varaždinu članovi Županijskog izbornog povjerenstva Varaždin...
Pročitano

Filteri