Skraćena sudska ili upravnopravna odluka s ključnim dijelom obrazloženja i jasno izraženim pravnim stajalištem o određenom pitanju.

Ključna riječ: gradnja

Jeste li mislili

Ukupno dokumenata: 36
Ppž... 05.10.2022. Visoki prekršajni sud Republike Hrvatske

Prekršajno pravo – vrijeme počinjenja prekršaja

Prekršaj se sastoji u tome da je investitor pristupio gradnji bez pravomoćne odnosno izvršne građevinske dozvole, a počinjen je u vrijeme kada je okrivljenik započeo gradnju, odnosno pristupio gradnji.
Pročitano
Usž... 16.07.2021. Visoki upravni sud Republike Hrvatske

Postupanje s nezakonito izgrađenim zgradama – rješenje o uklanjanju građevine

Ako je izvršenik uklonio bespravno sagrađenu građevinu, a zatim je ponovno izgradio/postavio na istoj nekretnini, s koje mu je inspekcijskim rješenjem naloženo uklanjanje, nema temelja za izricanje novčane kazne radi izvršenja rješenja o uklanjanj...
Pročitano
Usž... 17.10.2020. Visoki upravni sud Republike Hrvatske

Zakon o građevinskoj inspekciji i Pravilnik o jednostavnim i drugim građevinama i radovima – montažne građevine

Montažne građevine u funkciji poslovnog prostora ne predstavljaju kiosk ni građevinu gotove konstrukcije kakvu u vidu imaju propisi o komunalnom gospodarstvu. Stoga je za gradnju potreban akt za gradnju, a inspekcijski nadzor provodi građevinska i...
Pročitano
Usž... 18.09.2020. Visoki upravni sud Republike Hrvatske

Zakon o gradnji – Sporazum o stanju nekretnine i davanju suglasnosti za rekonstrukciju

Suglasnost za rekonstrukciju koju je dao raniji suvlasnik nekretnine obvezuje i njegovog pravnog sljednika (novog suvlasnika nekretnine)
Pročitano
Usž... 18.09.2020. Visoki upravni sud Republike Hrvatske

Zakon o gradnji – Sporazum o stanju nekretnine i davanju suglasnosti za rekonstrukciju

Suglasnost za rekonstrukciju, koju je dao prijašnji suvlasnik nekretnine, obvezuje i njegova pravnog sljednika (novog suvlasnika nekretnine)
Pročitano
Usž... 30.01.2019. Visoki upravni sud Republike Hrvatske

Zakon o gradnji – rekonstrukcija kojom je promijenjen vanjski izgled zgrade

Rekonstrukcija kojom je promijenjen vanjski izgled zgrade, nije se mogla izvesti bez akta o gradnji
Pročitano
Gž ... 19.02.2018. Županijski sud Varaždin

Zabilježba upravnog postupka u odnosu na pravo građenja

Upravni postupak koji se vodi po zahtjevu predlagatelja za povrat nacionalizirane imovine ne odnosi se na pravo građenja zbog čega nema osnove da se zabilježba tog spora uknjiži u zemljišnoknjižni uložak u koji je uknjiženo pravo građenja.
Pročitano
Rev... 13.12.2017. Vrhovni sud Republike Hrvatske

Građenje na tuđem zemljištu

Zakon o vlasništvu nije posebno regulirao pravni odnos građenja na tuđem zemljištu kada su nesavjesni i graditelj i vlasnik zemljišta. Međutim, prema shvaćanju suda vlasnik zemljišta ima pravo izbora - hoće li u vlasništvu zadržati objekt ili će t...
Pročitano
UsI... 10.03.2016. Upravni sud Rijeka

Nezakonita gradnja – odgovornost

Uklanjanje nezakonito izvedenih radova nalaže se investitoru, a tek potom, ako nije moguće utvrditi investitora, vlasniku
Pročitano
Usž... 28.10.2015. Visoki upravni sud Republike Hrvatske

Potvrda glavnog projekta - izdana prema Zakonu o prostornom uređenju i gradnji (NN 76/07) - ne može biti predmet upravnog spora

Žalba se odbija i potvrđuje rješenje Upravnog suda u Zagrebu, poslovni broj: UsI-2841/15 od 28. kolovoza 2015.
Pročitano
Usž... 07.10.2015. Visoki upravni sud Republike Hrvatske

Šteta mora biti specificirana

Iz presude Visokog upravnog suda RH: „Presudom Upravnog suda u Zagrebu, poslovni broj: UsI-2912/14-5 od 23. ožujka 2015. odbijen je tužbeni zahtjev tužitelja za poništenje rješenja Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja Republike Hrvatsk...
Pročitano
Usž... 07.10.2015. Visoki upravni sud Republike Hrvatske

Ne dira se u pravo ili pravni interes - prijavitelj bespravne gradnje - građevinska inspekcija

Iz rješenja Visokog upravnog suda RH: „Osporenim rješenjem Upravnog suda u Rijeci, poslovni broj: UsI-949/15-2 od 31. kolovoza 2015., odbačena je tužba tužitelja pozivom na odredbu članka 30. stavka 1. točke 2. Zakona o upravnim sporovima (Narodne...
Pročitano
Kž-... 08.07.2015. Županijski sud Bjelovar

Čl. 252.a st. 2. Kaznenog zakona iz 1997.

Nisu ostvarena obilježja kaznenog djela protupravne gradnje iz čl. 252.a st. 2. KZ/97 u radnjama okrivljenika koji je u zgradi, koja nije registrirana kao pojedinačno kulturno dobro, a nalazi se u području koje je proglašeno kulturno-povijesnom cj...
Pročitano
Gž-... 29.12.2014. Županijski sud Varaždin

Predmet ovrhe

Dopuštena je ovrha na pravu građenja.
Pročitano
UsI... 19.05.2014. Visoki upravni sud Republike Hrvatske

Lokacijska dozvola – rekonstrukcija građevine

Lokacijski uvjeti za rekonstrukciju građevine moraju biti u skladu sa zatečenim lokacijskim uvjetima, tako da se u postupku izdavanja lokacijske dozvole za rekonstrukciju ne moraju ostvariti zahtjevi od kojih je odstupljeno već u postojećim lokaci...
Pročitano
Gž... 10.05.2013. Županijski sud Varaždin

Građevina izgrađena prije 15. veljače 1968. godine

Ukoliko je kuća predlagatelja izgrađena prije 15. veljače 1968. godine, a na istoj katastarskoj čestici dograđeno je 18 m2 temeljem pravomoćne građevinske dozvole, time da iz potvrde u vezi s tom građevinom nije u tijeku postupak građevinske inspe...
Pročitano
Us ... 23.01.2013. Visoki upravni sud Republike Hrvatske

Građenje – lokacijska dozvola – služnost

Vođenje postupka pred nadležnim sudom radi osnivanja stvarne služnosti, nije zapreka za izdavanje lokacijske dozvole ako su ispunjene sve ostale pretpostavke za izdavanje te dozvole
Pročitano
Gž-... 06.09.2011. Županijski sud Velika Gorica

Parcelacija građevinskog zemljišta

Kada za postojeću građevinu nije utvrđena građevna čestica ili zemljište nužno za redovitu uporabu građevine, parcelacija građevinskog zemljišta provodi se u skladu s rješenjem o utvrđivanju građevne čestice, koje rješenje donosi nadležno upravno ...
Pročitano
Gž ... 09.09.2010. Županijski sud Varaždin

Zakonska osnova za stjecanje prava vlasništva zemljišta neophodnog za redovnu uporabu garaže

Gradnja garaže na novoformiranom dijelu čestice predstavlja zakonsku osnovu za stjecanje prava vlasništva zemljišta neophodnog za redovnu uporabu te garaže, a posebice ako je tužitelj savjesni graditelj jer je zgradu izgrađenu na predmetnoj nekret...
Pročitano
Gž ... 24.08.2010. Županijski sud Varaždin

Parcelacija nekretnine koja se nalazi u zaštićenom području

Ukoliko nekretnina ima svojstvo zaštićenog dijela prirode, tada isto ne utječe na vlasnički status takve nekretnine, što znači da takva nekretnina može biti u vlasništvu fizičkih i pravnih osoba, kao i da za parcelaciju nekretnine koja se nalazi u...
Pročitano
Gž... 10.08.2010. Županijski sud Varaždin

Ugovor o građenju s ugovorenom klauzulom „ključ u ruke“

Ako su temeljem ugovora o građenju s klauzulom „ključ u ruke“ dobavu nekih građevinskih elemenata i izvođenje nekih radova u okviru ugovorom određenog predmeta radnje izvršili drugi izvođači koji nisu preuzeli obvezu izgradnje po principu „ključ u...
Pročitano
6-... 10.06.2010. Visoki upravni sud Republike Hrvatske

Pravna shvaćanja VUPSRH-a od 10. lipnja 2010.

Primjena članka 108. Zakona o gradnji („Narodne novine“ broj: 175/03 i100/04) - Us- 9339/2006-9 - izvjestitelj: sutkinja – Marina Kosović Marković
Pročitano
Gž-... 31.01.2010. Županijski sud Karlovac

Zabilježba privremene mjere - pravo građenja

Dopuštena je zabilježba privremene mjere na pravu građenja.
Pročitano
Gž ... 28.01.2008. Županijski sud Varaždin

Prijedlog za brisanje zabilježbe

Za brisanje zabilježbe da za upis objekta nije priložena građevinska dozvola predlagatelji su dužni dostaviti dokumentaciju ovisno o vremenu za koji tvrde da je objekt sagrađen, i to na način: ako je objekt sagrađen prije 15. veljače 1968.g., dužn...
Pročitano
Us-... 30.11.2006. Upravni sud Zagreb

Prostorno uređenje – lokacijska dozvola za izgrađeni objekt

Zahtjev za izdavanje lokacijske dozvole za već izgrađeni objekt, kao i priložena dokumentacija, mora odgovarati tom objektu (čl. 34. Zakona o prostornom uređenju - Nar. nov., br. 30/94, 68/98 i 61/00)
Pročitano
Us-... 02.11.2006. Upravni sud Zagreb

Inspekcijski nadzor - tko može obavljati stručni nadzor gradnje

Stručni nadzor gradnje dalekovoda ne može obavljati pravna osoba koja je istodobno investitor i izvođač gradnje
Pročitano
Gž ... 05.09.2006. Županijski sud Varaždin

Zahtjev za prestanak uznemiravanja i uklanjanja bespravne gradnje

Tužitelj nije ovlašten podnijeti tužbu zbog uznemiravanja kojom traži uklanjanje bespravne gradnje, budući je isto predmet upravnog postupka.
Pročitano
Us-... 22.03.2006. Upravni sud

Pretvorba društvenog vlasništva - građenje

Ako u zemljišnoj knjizi Grad Z. nije bio upisan kao nositelj prava upravljanja, korištenja i raspolaganja na predmetnim nekretninama već su te čestice upisane kao općenarodna imovina, Grad Z. ne smatra se vlasnikom tih nekretnina. Ugovori o zakupu...
Pročitano
Gž-... 29.09.2005. Županijski sud Koprivnica

Jedinstvo nekretnine – učinci građenja na tuđem zemljištu

Građenjem na tuđem zemljištu stječe se vlasništvo cijele nekretnine, pa se tužbeni zahtjev ne može postaviti samo u odnosu na stjecanje vlasništva zgrade sagrađene na tom zemljištu.
Pročitano
G-5... 23.04.2003. Visoki prekršajni sud Republike Hrvatske

Isticanje tvrtke na prostorijama unutar gradilišta

Prostorije unutar gradilišta tvrtke izvođačagrađevnih radovanisu u smislu čl. 21. Zakona o trgovačkim društvima poslovne prostorije trgovačkog društva, pa stoga neme obvezu na tim prostorijama istaknuti tvrtku na način kako je upisano u sudskom re...
Pročitano

Filteri