Ukupno dokumenata: 6236
Us I ... 20.03.2024. Upravni sud Split
SAŽETAK: 1. Dana 18. ožujka 2024. tužitelj je podnio tužbu, kojom je osporio zakonitostrješenja o ovrsi Porezne uprave, Područnog ureda S. KLASA: UP/I-410-23/21-002/3092, URBROJ: 513-07-17-01/21-08 od 16. studenoga 2021., ocjenjujući da ononije zakonito i da je utemeljeno na poreznom rješenju od 16. studenoga 2021. protivkojeg je, tvrdi, izjavio žalbu.2. Tužba nije dopuštena.3...
Pročitano
Us I ... 18.03.2024. Upravni sud Split
SAŽETAK: 1. Tužitelj je pravovremeno 6. rujna 2023. podnio ovom sudu tužbu, kojom jeosporio zakonitost rješenja tuženika KLASA: UP/II-415-01/23-01/29, URBROJ: 513-04-23-2 od 7. srpnja 2023. zbog svih zakonskih razloga, bitne povrede postupka,pogrešne primijene materijalnog propisa te pogrešno i nepotpuno utvrđenog...
Pročitano
Us I ... 13.03.2024. Upravni sud Split
SAŽETAK: 1.U ovom upravnom sporu tužitelj je dana 02. veljače 2024. podnio tužbu zbogneodlučivanja tuženika povodom žalbe izjavljene protiv rješenja prvostupanjskogtijela Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje (dalje: HZMO), Područna službaSplit, Klasa: UP/I 141-02/23-03/01190310376, Urbroj: 341-18-06/2-23-62397od 23.listopada 2023.2.Tuženik u odgovoru na tužbu predlaže da se ovaj...
Pročitano
Us I ... 05.03.2024. Upravni sud Split
SAŽETAK: 1.Tužitelj je putem svoje opunomoćenice dana 21. travnja 2023. dostavioUpravnom sudu u Zagrebu tužbu kojom traži poništenje rješenja tuženika, Klasa:UP/II 140-02/22-01/03313291108, Urbroj: 341-99-05/3-22-5483 od 19.siječnja 2023.kao i prvostupanjskog rješenja Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje,Područnog ureda u Zagrebu, Klasa: UP/I 140-02/22-01/03313291108, Urbroj: 341-2...
Pročitano
Us I ... 29.02.2024. Upravni sud Rijeka
SAŽETAK: 1. Dana 15. siječnja 2024. kod ovog Suda zaprimljena je tužba tužiteljice protiv tuženika radi šutnje uprave.2. Tužiteljica u tužbi navodi da je izjavila žalbu protiv rješenja Istarske županije, Upravnog odjela za prostorno uređenje i gradnju, Odsjeka za prostorno uređenje i gradnju Pula - Pola, KLASA: UP/I-361-05/12-06/1859, URBROJ: 2163-18-06/9-23-32 od 16. kolovoza 2023. kojim je odb...
Pročitano
Us I ... 27.02.2024. Upravni sud Split
SAŽETAK: 1. Rješenjem Ministarstva unutarnjih poslova, Policijske uprave Brodsko-Posavske, Postaje granične policije Stara Gradiška KLASA: UP/I-216-01/24-03/3,URBROJ: 511-11-11-24-194 od 23. veljače 2024., koje je donijeto po službenojdužnosti, državljaninu treće zemlje M. F. A., državljaninu A.,rođenom .. … ...., bez prijavljenog boravka, ograničava se sloboda kretanjasmještajem u Tran...
Pročitano
Us I ... 23.02.2024. Upravni sud Zagreb
SAŽETAK: 1. Ministarstvo unutarnjih poslova Republike Hrvatske, Policijska uprava z., Policijska postaja S. dostavila je 23. veljače 2024. ovome sudu svoje rješenje KLASA: UP/I-216-01/24-03/198, URBROJ: 511-19-40-24-1 od 22. veljače 2024. radi sudske kontrole zakonitosti ograničenja slobode kretanja smještajem u Prihvatni centar za strance temeljem članka 216.
Pročitano
Us I ... 20.02.2024. Upravni sud Split
SAŽETAK: 1. Rješenjem Ministarstva unutarnjih poslova Republike Hrvatske, Policijskeuprave Brodsko-posavske, Postaje granične policije S. G., KLASA: UP/I-216-01/24-03/3, URBROJ: 511-11-11-24-154 od 14.veljače 2024. godine donesenimpo službenoj dužnosti, strancu N. H., ime oca M., rođenom ...… …..godine s prebivalištem u mjestu K., A., državljaninA., identitet utvrđen-provjeren u Obrascu...
Pročitano
Us I ... 20.02.2024. Upravni sud Split
SAŽETAK: 1. Rješenjem Ministarstva unutarnjih poslova Republike Hrvatske, Policijskeuprave Brodsko-posavske, Postaje granične policije S. G., KLASA:UP/I-216-01/24-03/3, URBROJ: 511-11-11-24-163 od 15.veljače 2024. godine donesenimpo službenoj dužnosti, strancu I. M., ime oca M., rođenom ...…. …..godine s prebivalištem u mjestu M., M., državljanin M.,identitet utvrđen-provjeren u Obrascu...
Pročitano
Us I ... 20.02.2024. Upravni sud Split
SAŽETAK: 1. Rješenjem Ministarstva unutarnjih poslova Republike Hrvatske, Policijskeuprave Brodsko-posavske, Postaje granične policije S. G., KLASA:UP/I-216-01/24-03/3, URBROJ: 511-11-11-24-164 od 15.veljače 2024. godine donesenimpo službenoj dužnosti, strancu Z. J., ime oca S., rođenom ... ….. .....godine s prebivalištem u mjestu K., A., državljanin A., identitetutvrđen-provjeren u Obr...
Pročitano
Us I ... 12.02.2024. Upravni sud Zagreb
SAŽETAK: 1. Rješenjem tuženika KLASA: UP/I-362-02/21-02/898, URBROJ: 443-02-05-12-23-11 od 5. travnja 2023., u točki 1. izreke utvrđeno je da je rješenjem KLASA: UP/I-362-02/21-02/898, URBROJ: 443-02-05-12-21-2 od 2. studenoga 2021., tužiteljici naređeno da u roku od 90 dana od dana zaprimanja rješenja ukloni dijelove građevine opisane u tom rješenju, a koje rješenje je postalo izvršno 22. veljače 2022...
Pročitano
Us I ... 09.02.2024. Upravni sud Zagreb
SAŽETAK: 1. Tuženik je rješenjem KLASA: UP/I-041-02/21-08/45, URBROJ: 567-12/13-21-01 od 28. prosinca 2021., u točki 1. izreke ocijenio djelomično osnovan zahtjev u ovom upravnom sporu zainteresirane osobe S. T. iz Z. te je u točki 2. izreke utvrdio da je obradom osobnih podataka putem videonadzornih kamera postavljenih na adresi Z. na lokaciji objekta I. D. od strane tužitelja kao voditelja obrade pod...
Pročitano
Us I ... 09.02.2024. Upravni sud Split
SAŽETAK: 1. Osporenim rješenjem tuženika, Klasa: UP/II-562-02/13-0015/884, Urbroj: 522-04/2-2-13-2 od 11. rujna 2013. oglašeno je ništavim rješenje Ministarstva hrvatskihbranitelja iz Domovinskog rata, Odjela hrvatskih branitelja i članova njihovih obiteljiGrada Zagreba i Županije zagrebačke, Područne jedinice Centar, Klasa: UP/I-562- 02/99-01/254, Urbroj: 519-110-99-2 od 25. svibnja 1999.
Pročitano
Us I ... 09.02.2024. Upravni sud Split
SAŽETAK: 1. Tužiteljica je pravovremeno 1. kolovoza 2023. podnijela ovom sudu tužbu,kojom je osporila zakonitost rješenja tuženika KLASA: UP/II-034-06/23-01/0005,URBROJ: 2181-1-294-02-23-0005 od 10. srpnja 2023. zbog, u, biti, svih zakonskihrazloga, bitne povrede postupka, pogrešne primijene materijalnog prava te pogrešno inepotpuno utvrđenog činjeničnog stanja. Tvrdi da joj je, iako je isp...
Pročitano
Us I ... 08.02.2024. Upravni sud Zagreb
SAŽETAK: 1. Tužitelj je 2. studenog 2023. podnio zahtjev radi obnove upravnog spora okončanog rješenjem Visokog upravnog suda R.H. poslovni broj Usž-4908/20-2 od 8. siječnja 2021., kojim je odbijena žalba protiv rješenja ovog suda poslovni broj UsI-713/20-5 od 14. rujna 2020., kojim je odbačena tužba tužitelja koja je podnesena zbog toga što tuženik nije u zakonom propisanom roku donio odluku povodom n...
Pročitano
Us I ... 07.02.2024. Upravni sud Zagreb
SAŽETAK: 1. Rješenjem Grada Z., Gradskog ureda za obnovu, izgradnju, prostorno uređenje, graditeljstvo, komunalne poslove i promet, Odjela za graditeljstvo, Četvrtog područnog odsjeka za graditeljstvo, KLASA: UP/I-350-05/22-007/38, URBROJ: 251- 10-22-5/013-22-4, od 29. ožujka 2022., (u daljnjem tekstu Prvostupanjsko rješenje), odbačen je, kao nepravovremen, prijedlog tužitelja za obnovom postupka okon...
Pročitano
Us I ... 05.02.2024. Upravni sud Zagreb
SAŽETAK: 1.1. Tužiteljice u tužbi u bitnom navode da je povodom zahtjeva za zaštitu prava tužiteljica, proveden je postupak pred tuženikom, KLASA: UP/I-041-02/17-08/20, URBROJ: 567-02/03-18-01, a u kojem je dana 3. listopada 2018. doneseno rješenje kojim se utvrđuje da je obradom osobnih podataka od strane treće osobe snimano dvorište u suvlasništvu tužiteljica, bez zakonite svrhe i odgovarajućeg pravn...
Pročitano
Us I ... 05.02.2024. Upravni sud Split
SAŽETAK: 1. Osporenim rješenjem tuženika, Klasa: UP/II-562-02/13-0015/1196, Urbroj:522-04/2-13-2 od 7. listopada 2013. oglašeno je ništavim rješenje Ministarstvahrvatskih branitelja iz Domovinskog rata, Odjela hrvatskih branitelja i članova njihovihobitelji Grada Zagreba i Županije zagrebačke, Područne jedinice Centar, Klasa: UP/I-562-02/99-01/986, Urbroj: 519-110-99-2 od 10. rujna 1999.
Pročitano
Us I ... 05.02.2024. Upravni sud Zagreb
SAŽETAK: 1. Osporavanim rješenjem tuženika, KLASA: UP/I-03/23-04/9, URBROJ: 511-06-07-13-16 od 13. ožujka 2023. u točki 1. izreke ukida se i oduzima vozačka dozvola broj 11335218, izdana na ime tužitelja, a točkom 2. određeno je da je tužitelj dužan vozačku dozvolu predati tuženiku u roku od 8 dana od dana primitka rješenja.2. Tužitelj u tužbi u bitnom navodi da nije osobno primio tri prekršajna...
Pročitano
Us I ... 05.02.2024. Upravni sud Split
SAŽETAK: 1.Rješenjem Ministarstva unutarnjih poslova, Policijske uprave Zagrebačke,Policijske postaje Samobor Policijske uprave Zagrebačke, Policijske postaje Samobor,KLASA: UP/I-216-01/24-03/155, URBROJ: 511-19-40-24-1 od 4. veljače 2024., kojeje donijeto po službenoj dužnosti, državljaninu treće zemlje T. U., rođ. ….. u mjestu G., R. T., državljanin T., ograničava sesloboda kretanja smješ...
Pročitano
Us I ... 05.02.2024. Upravni sud Split
SAŽETAK: 1. Tužitelj je, po zakonskoj zastupnici, 28. studenoga 2023. podnio ovom sudutužbu, kojom je osporio zakonitost rješenja tužene KLASA: UP/I-034-01/23-01/603,URBROJ: 2182-41-01-23-3 od 5. listopada 2023. Zatražio je poništiti navedenorješenje. Istovremeno zakonska zastupnica tužitelja je posebnim podneskom podnijelasudu i prijedlog za povratom u prijašnje stanje zbog propuštanja rok...
Pročitano
Us I ... 02.02.2024. Upravni sud Split
SAŽETAK: 1.Rješenjem Ministarstva unutarnjih poslova Republike Hrvatske, Policijskeuprave brodsko-posavske, Postaje granične policije Slavonski Brod, pobližeoznačenog u izreci ove presude, donesenim po službenoj dužnosti, državljaninutreće zemlje H. Y., rođ. …., u mjestu K., S.,državljanin S., s prebivalištem u mjestu K., S., nepoznate adrese, identitetutvrđen uzimanjem izjave o osobnim podacim...
Pročitano
Us I ... 02.02.2024. Upravni sud Split
SAŽETAK: 1. Osporenim rješenjem tuženika, Klasa: UP/II-562-02/13-0015/1783, Urbroj:522-04/2-13-2 od 21. listopada 2013. oglašeno je ništavim rješenje Ministarstvahrvatskih branitelja iz Domovinskog rata, Odjela hrvatskih branitelja i članova njihovihobitelji Grada Zagreba i Županije zagrebačke, Područne jedinice Centar, Klasa: UP/I- 562-02/99-01/285, Urbroj: 519-110-99-2 od 17. lipnja 1999.<...
Pročitano
Us I ... 02.02.2024. Upravni sud Split
SAŽETAK: 1. Rješenjem Ministarstva unutarnjih poslova, Policijske uprave Brodsko-Posavske, Postaje granične policije Slavonski Brod KLASA: UP/I-216-04/24-03/127,URBROJ: 511-11-10-24-12 od 28. siječnja 2024., koje je donijeto po službenojdužnosti, državljaninu treće zemlje V. R., državljaninu S., rođenom ..…..., bez prijavljenog boravka i osiguranog smještaj, ograničava se slobodakretanj...
Pročitano
Us I ... 02.02.2024. Upravni sud Zagreb
SAŽETAK: 1. Osporavanim rješenjem tuženika Ministarstva financija Republike Hrvatske, Samostalnog sektora za drugostupanjski upravni postupak, KLASA: UP/II-411-10/20-01/457, URBROJ: 513-04-23-2 od 20. lipnja 2023. odbijena je žalba tužiteljice izjavljena protiv rješenja Ministarstva, KLASA: UP/I-411-01/2020-08/00198, URBROJ: 513-07-01-02-2020-01 od 27. listopada 2020., kojim se tužiteljici, osiguranici...
Pročitano
Us I ... 02.02.2024. Upravni sud Split
SAŽETAK: 1. Osporenim rješenjem tuženika, Klasa: UP/II-562-02/13-0015/43, Urbroj: 522-04/2-13-2 od 30. srpnja 2013. oglašeno je ništavim rješenje Ministarstva hrvatskihbranitelja iz Domovinskog rata, Odjela hrvatskih branitelja i članova njihovih obiteljiGrada Zagreba i Županije zagrebačke, Područne jedinice Centar, Klasa: UP/I-562- 02/99-01/993, Urbroj: 519-110-99-2 od 7. rujna 1999....
Pročitano
Us I ... 01.02.2024. Upravni sud Split
SAŽETAK: 1. Osporenim rješenjem tuženika, Klasa: UP/II-562-02/13-0015/1671, Urbroj:522-04/1-2-13-2 od 14. listopada 2013. oglašeno je ništavim rješenje Ministarstvahrvatskih branitelja iz Domovinskog rata, Odjela hrvatskih branitelja i članova njihovihobitelji Grada Zagreba i Županije zagrebačke, Područne jedinice Centar, Klasa: UP/I-562-02/99-01/2109, Urbroj: 519-110-99-2 od 27. prosinca 1...
Pročitano
Us I ... 31.01.2024. Upravni sud Split
SAŽETAK: 1. Tužitelj je osporio zakonitost rješenja tuženika zbog, u biti, svih zakonskihrazloga. Istaknuo je da je rješenje koje je oglašeno ništavim donijeto premadokumentaciji koja se u trenutku njegovog donošenja tražila. Istaknuo je da jeosporeno rješenje utemeljeno na odredbi članka 42. Zakona o izmjenama i dopunamaZakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova nj...
Pročitano
Us I ... 31.01.2024. Upravni sud Zagreb
SAŽETAK: 1. Ministarstvo unutarnjih poslova Republike Hrvatske, Policijske uprave z., Policijske postaje S., dostavilo je ovome sudu svoje rješenje, KLASA: UP/I-216-01/24-03/135, UBROJ: 511-19-40-24-1 od 30. siječnja 2024., radi sudske kontrole zakonitosti ograničenja kretanja temeljem članka 216. stavka 4. ...
Pročitano
Us I ... 30.01.2024. Upravni sud Split
SAŽETAK: 1. Tužitelj je osporio zakonitost rješenja tuženika zbog, u biti, svih zakonskihrazloga. Istaknuo je da je rješenje koje je oglašeno ništavim donijeto premadokumentaciji koja se u trenutku njegovog donošenja tražila. Istaknuo je da jeosporeno rješenje utemeljeno na odredbi članka 42. Zakona o izmjenama i dopu...
Pročitano

Filteri