Stručni radovi uglednih pravnih i drugih stručnjaka o zakonodavnim aktualnostima u građanskom, trgovačkom, upravnom, ustavnom, europskom, prekršajnom i komunalnom pravu, lokalnoj samoupravi, javnoj nabavi, zdravstvenom i mirovinskom pravu, porezima, financijama, računovodstvu i drugim područjima. U člancima se, osim toga, često naglašavaju dvojbe i problemi u provedbi propisa, navodi aktualna sudska i upravnopravna praksa te ogledni primjeri i moguća praktična rješenja.

Ključna riječ: zakon

Jeste li mislili

Ukupno dokumenata: 84

Pročišćeni tekst zakona

27.06.2024.,  Ljubomir Valković
Razmatra se pravna problematika pročišćenih tekstova zakona i drugih akata, a u povodu nedavnog rješenja Ustavnog suda Republike Hrvatske (Nar. nov., br. 11/05), kojim je odbačen prijedlog za ocjenu ustavnosti pročišćenog teksta jednog zakona. Aut...
Pročitano

VI. Novela Kaznenog zakona

03.09.2021.,  Marina Kapikul, Tanja Pavelin
Zakon o izmjenama i dopunama Kaznenog zakona (Nar. nov., br. 84/21) stupio je na snagu 23. srpnja 2021. i predstavlja šestu izmjenu Kaznenog zakona. Intencija zakonodavca bila je primarno harmonizacija nacionalnog kaznenog zakonodavstva s pravnom ...
Pročitano

Prikaz različitih zakonskih uređenja ugovora o doživotnom i dosmrtnom uzdržavanju

19.02.2021.,  Lidija Vojković
U članku dajemo usporedni prikaz različitih zakonskih uređenja ugovora o doživotnom i dosmrtnom uzdržavanju jer i danas još u sudskoj praksi imamo sporove u kojima se primjenjuju odredbe Zakona o nasljeđivanju, koji je prije Zakona o obveznim odno...
Pročitano

Novine u Zakonu o zaštiti potrošača

18.03.2019.,  Željko Kudrić
Bitne novine koje donosi Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti potrošača (Nar. nov, br. 14/19), ponajprije, usmjerene su na potpuno usklađivanje toga Zakona s Direktivom o nepoštenoj poslovnoj praksi te na unaprjeđenje pojedinih materijaln...
Pročitano

Novela Stečajnog zakona iz 2017.

19.03.2018.,  Dejan Bodul
Uvažavajući nomotehničko pravilo da česte izmjene propisa rezultiraju neadekvatnostima, nedostatcima i slabostima propisa, traganje za optimalnim rješenjima u zaštiti prava vjerovnika, ali i dužnika u slučaju ozbiljnih financijskih teškoća postupa...
Pročitano

Obveze jedinica lokalne samouprave prema novom Zakonu o poljoprivrednom zemljištu

19.03.2018.,  Dragica Kemeter
Novi Zakon o poljoprivrednom zemljištu (Nar. nov., br. 20/18), koji je predsjednik Vlade RH uputio predsjedniku Hrvatskog sabora 4. siječnja 2018., a koji je Hrvatski sabor donio na svojoj 7. sjednici 16. veljače 2018., te je stupio na snagu 9. ož...
Pročitano

Ukidanje izvanrednih kontrolnih pregleda u mirovinskom osiguranju

12.03.2018.,  Robert Peček
S obzirom na to da je Ustavni sud Odlukom broj: U-I-1574/2016, U-I-1244/2017 od 30. siječnja 2018. ukinuo čl. 103. i 126.a te čl. 129. st. 5. Zakona o mirovinskom osiguranju (Nar. nov., br. 157/13, 151/14, 33/15, 93/15 i 120/16), u članku autor pr...
Pročitano

Izmjene i dopune Zakona o radu

08.01.2018.,  Iris Gović-Penić
Dana 20. prosinca 2017., u Nar. nov., br. 127/17, objavljen je Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o radu (u nastavku teksta: Novela ZR). Zakon je stupio na snagu osmog dana od objave u Narodnim novinama, dakle 28. prosinca 2017. Njime se mijenjaj...
Pročitano

Novi Zakon o zaštiti životinja

27.11.2017.,  Bojan Vidović
Predmet ovoga članka je prikaz novog Zakona o zaštiti životinja, koji je objavljen u Narodnim novinama, broj 102 iz 2017. godine, čiji je veći broj odredaba stupio na snagu 26. listopada 2017. Navedenim Zakonom nacionalno zakonodavstvo Republike ...
Pročitano

Zajamčena minimalna naknada – osvrt na pojedine odredbe Zakona o socijalnoj skrbi, uz neka praktična razmišljanja

18.09.2017.,  Branka Cvitanović
U članku autorica piše o institutu zajamčene minimalne naknade, koji je u sustav socijalne skrbi uveden Zakonom o socijalnoj skrbi (Nar. nov., br. 157/13, 152/14, 99/15, 52/16 i 16/17), te pri tome daje određene osvrte na pojedina pitanja vezana u...
Pročitano

Stvarna nadležnost u ovršnom postupku i članak 287. stavak 2. Ovršnog zakona

12.06.2017.,  Vladimir Vučković
Nakon donošenja Ovršnog zakona 2012. godine (Nar. nov., br. 112/12) te Zakona o sudovima 2013. godine (Nar. nov., br. 28/13), općinski sudovi postali su isključivo stvarno nadležni u ovršnom postupku. Ideja zakonodavca bila je koncentrirati ovršni...
Pročitano

Nove Posebne uzance o građenju

31.10.2016.,  Mićo Ljubenko
U tijeku je izrada Prijedloga novih Posebnih uzanci o građenju, koje će, na temelju članka 199. Zakona o gradnji (Nar. nov., br. 153/13), utvrditi i objaviti Hrvatska gospodarska komora i Hrvatska udruga poslodavaca. Posebne uzance o građenju prim...
Pročitano

Prijelazne i završne odredbe Stečajnog zakona

11.04.2016.,  Mojmir Ostermann
Prijelazne i završne odredbe izuzetno su značajne odredbe svakog postupovnog propisa, pa tako i novog Stečajnog zakona (Nar. nov., br. 71/15). Pravila koja reguliraju pravni režim stečajnih postupaka pokrenutih prije stupanja na snagu (novog) Steč...
Pročitano

Akti tijela jedinice lokalne samouprave u provedbi Zakona o zaštiti od buke

11.04.2016.,  Desanka Sarvan
Predmet ovog članka su odredbe Zakona o zaštiti od buke (Nar. nov., br. 30/09, 55/13 i 153/13) koje reguliraju pravo jedinica lokalne samouprave na donošenje akta kojima se reguliraju mjere zaštite od buke na području određene jedinice. Stoga uz t...
Pročitano

Neki prijepori oko primjene članka 9. Zakona o naknadi

07.03.2016.,  Robert Peček
U članku dajemo prikaz razvoja stajališta upravne i sudske prakse glede tumačenja članak 9. Zakona o naknadi za imovinu oduzetu za vrijeme jugoslavenske komunističke vladavine (Nar. nov., br. 92/96, 39/99, 42/99, 92/99, 43/00, 131/00, 27/01., 65/0...
Pročitano

Prikaz Zakona o komori arhitekata i komorama inženjera u graditeljstvu i prostornom uređenju

04.01.2016.,  Jasminka Trzun
U članku dajemo prikaz novina koje donosi Zakon o komori arhitekata i komorama inženjera u graditeljstvu i prostornom uređenju, koji je objavljen u Narodnim novinama, broj 78/15, a stupio je na snagu 25. srpnja 2015. Danom stupanja na snagu tih za...
Pročitano

Još o ustavnosudskoj ocjeni izbornih zakona

15.11.2015.,  Sandra Marković
U Informatoru, broj 6389 od 26. listopada 2015., objavili smo članak pod naslovom Ustavnosudska ocjena izbornih zakona, u kojem smo donijeli prikaz Odluke i Rješenja, broj: U-I-1397/2015 od 24. rujna 2015. U ovom broju nastavljamo temu ustavnosuds...
Pročitano

Prikaz novog Zakona o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje

02.11.2015.,  Borka Bobovec, Jasminka Trzun
Prije tri mjeseca, točnije 25. srpnja 2015., stupio je na snagu Zakon o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje (Nar. nov., br. 78/15). Zadaća za njegovo donošenje izvire iz završnih odredaba Zakona o prostornom uređenju (Nar. nov....
Pročitano

Novi Stečajni zakon (2.)

05.10.2015.,  Dejan Bodul, Ante Vuković
U Informatoru, broj 6384 od 21. rujna 2015., objavili smo prvi dio ovog članka, u kojem smo pisali o predstečajnom postupku. U nastavku pišemo o novim pravilima o stečajnim upraviteljima, stečajnom planu, o stečaju povezanih društava, prekograničn...
Pročitano

Odgoda ovrhe

14.09.2015.,  Vitomir Boić
Institut odgode ovrhe reguliran je Ovršnim zakonom (Nar. nov., br. 112/12, 25/13 i 93/14). Odgodu ovrhe može predložiti ovršenik, ovrhovoditelj i treće osobe. Odgoda ovrhe može se odrediti i na temelju suglasnosti stranaka. U članku dajemo prikaz ...
Pročitano

De lege ferenda novopredloženog Obiteljskog zakona

22.06.2015.,  Dubravka Hrabar
U ovom broju donosimo mišljenje prof. dr. sc. Dubravke Hrabar o prijedlogu novog Obiteljskog zakona koji je Vlada Republike Hrvatske prihvatila 3. lipnja 2015. Stoga se u članku iznose određeni prijedlozi i stajališta o tom prijedlogu Zakona.
Pročitano

Zakon o inspekcijama u gospodarstvu (Nar. nov., br. 14/14)

04.05.2015.,  Milan Stipić
Imajući na umu važnost inspekcija u gospodarstvu, koje obuhvaćaju područja tržišne, elektroeneregtske, rudarske te inspekcija opreme pod tlakom i gospodarenja otrovnim kemikalijama, a odnose se na široki krug potencijalnih adresata, u ovom broju d...
Pročitano

Dvojbe oko Zakona o pogrebničkoj djelatnosti

13.04.2015.,  Dragica Kemeter
Prigodom stupanja na snagu novog Zakona o pogrebničkoj djelatnosti (Nar. nov., br _________) autorica u članku iznosi mišljenja o potrebi reguliranja pogrebničke djelatnosti putem posebnog Zakona, posebice vezano uz izdvajanje djelatnosti prijevoz...
Pročitano

Obveze poslovnih subjekata prema Zakonu o zaštiti osobnih podataka

23.03.2015.,  Marija Butković
U članku autorica se osvrće na glavne propise koji uređuju zaštitu osobnih podataka, poglavito na Zakon o zaštiti osobnih podataka (Nar. nov., br. 103/03, 118/06, 41/08, 130/11 i 106/12), prava i obveze fizičkih i pravnih osoba u primjeni navedeno...
Pročitano

Novela Ovršnog zakona

11.10.2014.,  Marija Butković
Zakon o izmjenama i dopunama Ovršnog zakona (Nar. nov., br. 93/14) koji je stupio na snagu 1. rujna 2014. (s tim da jedan dio odredaba navedenih u članku 84. Zakona stupa na snagu 1. siječnja 2015.), unosi neka nova ovršnopravna rješenja u pravni ...
Pročitano

Obvezatna primjena blažeg zakona

24.05.2014.,  Višnja Drenški Lasan
Predmet ovog članka je sadržaj Odluke Ustavnog suda Republike Hrvatske, U-III-1524/2014 od 15. travnja 2014.1, o obvezatnoj primjeni blažeg zakona te utjecaju tog načela na primjenu odredaba Zakona o kaznenom postupku2 koje se odnose na istražni z...
Pročitano

Obvezatna primjena blažeg zakona u presudi Velikog vijeća Europskog suda za ljudska prava

22.03.2014.,  Višnja Drenški Lasan
Predmet ovog članka je Presuda Velikog vijeća Europskog suda za ljudska prava Maktouf i Damjanović, od 18. srpnja 2013. (zahtjevi, br. 2312/08 i 34179/08) o obvezatnoj primjeni blažeg zakona. Autorica analizira odredbe Ustava Republike Hrvatske (N...
Pročitano

Novi pravni okvir u području kemijske sigurnosti

26.10.2013.,  Bojan Vidović
Predmet ovoga članka je prikaz novog pravnog okvira u području kemijske sigurnosti, točnije novog Zakona o kemikalijama, koji je objavljen u Narodnim novinama, broj 18/13, a stupio je na snagu 1. srpnja 2013. te ključnih podzakonskih propisa kojim...
Pročitano

Zakon o morskom ribarstvu - usklađivanje s pravnom stečevinom Europske unije

16.10.2013.,  Marinko Đ. Učur
Zakon o morskom ribarstvu (Nar. nov., br. 81/13) počeo se primjenjivati 1. srpnja 2013. Tim danom prestao je važiti prijašnji Zakon o morskom ribarstvu1. Novi Zakon o morskom ribarstvu usklađen je s pravnom stečevinom Europske unije, a posebice s ...
Pročitano

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak

05.10.2013.,  Silvija Bartolec, Iva Uljanić
Krajem srpnja 2013. Porezna uprava donijela je Konačni prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak, koji je upućen na Vladu Republike Hrvatske te izglasan u Hrvatskom saboru, 27. rujna 2013. Zakon o porezu na dohodak1, stupi...
Pročitano

Filteri