05.02.2024.

Novi akti u saborskoj proceduri

Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o ograničavanju uporabe duhanskih i srodnih proizvoda, Prijedlog zakona o izmjenama Zakona o slatkovodnom ribarstvu i Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti zraka.

Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o ograničavanju uporabe duhanskih i srodnih proizvoda

Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o ograničavanju uporabe duhanskih i srodnih proizvoda podnijela je Vlada Republike Hrvatske, aktom od 18. siječnja 2024. godine.

„Predloženim zakonom osigurava se prijenos u pravni poredak Republike Hrvatske Delegirane Direktive Komisije (EU) 2022/2100 od 29. lipnja 2022. o izmjeni Direktive 2014/40/EU Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu povlačenja određenih izuzeća za grijane duhanske proizvode (SL L 283, 3.11.2022.), u dijelu uporabe aroma u grijanim duhanskim proizvodima, kao i u dijelu označavanja grijanih duhanskih proizvoda koji su po karakteristikama duhanski proizvodi za pušenje.

Namjeravaju se urediti sljedeća pitanja:

- uvodi se novi pojam „grijani duhanski proizvodi

- mijenjaju se odredbe o izuzećima koja su se do sada primjenjivala na grijane duhanske proizvode na način da se arome ne smiju više koristiti niti u grijanim duhanskim proizvodima

- uređuje se označavanje grijanih duhanskih proizvoda koji su po karakteristikama duhanski proizvodi za pušenje

- dorađuju se odredbe u vezi s ovlastima nadležnih sanitarnih inspektora Državnog inspektorata radi unaprjeđivanja postupanja u poduzimanju upravnih i prekršajnih mjera

- mijenjaju se prekršajne odredbe radi njihove prilagodbe uvođenju eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj“

Prijedlog zakona o izmjenama Zakona o slatkovodnom ribarstvu

Prijedlog zakona o izmjenama Zakona o slatkovodnom ribarstvu podnio je Domagoj Hajduković, zastupnik u Hrvatskom saboru, aktom od 12. siječnja 2024. godine.

U Prijedlogu se navodi kako slijedi:

„Odredbe Zakona o slatkovodnom ribarstvu („Narodne novine", br. 63/19) ne prepoznaju kategoriju ribiča rekreativca, niti teritorijalni opseg ribolovne zone, kao što i ograničavaju ribičku dozvolu samo za ribolovnu zonu u kojoj je izdana. Veliki postotak ribiča tom se aktivnošću bavi iz rekreacije i nepostojanje navedene kategorije u Zakonu ih stavlja u nepovoljan položaj u odnosu na ribiče koji se tom aktivnošću bave sportski. Minimalna veličina ribolovne zone nije određena te zbog toga u Hrvatskoj imamo preveliki broj ovlaštenika što stvara prekomjerno i nepotrebno opterećenje za same ribiče, bilo sportske ili rekreativne, kao što i smanjuje kvalitetu gospodarenja ribolovnim zonama zbog brojnosti i rascjepkanosti ovlaštenika.

Predložena izmjena Zakona uvodi pojam rekreativnog ribiča te se time izbjegava izjednačavanje onih koji se spomenutom aktivnošću bave iz rekreativnih pobuda od onih koji se bave sportskim ribolovom. Time se stvara preduvjet za stimuliranje rekreativnog ribolova kao terapijske i korisne aktivnosti za one koje se nemaju ambiciju ribolovom baviti kao sportom niti ga kao takvog (nepravedno) financirati. Izdavanje ribičke dozvole donosi pravo rekreativnog ili sportskog ribolova za sve vode tekućice u Republici Hrvatskoj, kao i za vode stajačice na području ribolovne zone na kojoj je dozvola izdana. Time se skida ograničenje rekreacijskog ribolova na vodama tekućicama, što je predstavljalo diskriminatorno ograničenje. Minimalna veličina ribolovne zone trebala bi, gdje god je to moguće, pratiti područja županija čime bi se broj ovlaštenika sveo na dvadesetak. Time bi se smanjio birokratski pritisak na ribiče i osiguralo se efikasnije i racionalnije gospodarenje ribolovnim zonama.“

Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti zraka

Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti zraka podnijela je Vlada Republike Hrvatske, aktom od 25. siječnja 2024. godine.

Kao neka osnovna pitanja koja se planiraju urediti Zakonom, navodi se:

- nadopuna odredbe kojom se dodatno definiraju pravne osobe koje mogu provoditi poslove izrade akcijskih planova za poboljšanje kvalitete zraka i kojom se definira obveznik koji mora osigurati provedbu odluke o mjerenjima posebne namjene;

- usklađivanje i nadopuna pravnog okvira za provedbu evidencije i praćenje emisija iz motora koji se ugrađuju u necestovne pokretne strojeve i motorna vozila, definiranje kriterija za evidenciju emisija onečišćujućih tvari u zrak i pokretnih izvora, upis podataka o pokretnim izvorima u registar, način i rok dostave izvješća o emisijama te usklađivanje i definiranje prekršajnih odredbi;

- dopuna okvira nadležnosti (dodatna prateća dokumentacija) vezano uz pregled pomorskog objekta od strane nadležnog tijela Republike Hrvatske te prekršajne odredbe u dijelu koji se odnosi na kažnjavanje odgovornih osoba na pomorskom objektu;

- dopuna odredbe o definiranju svih obveza pravnoj osobi za provedbu aktivnosti koje proizlaze iz važećeg Zakona o zaštiti zraka i za koje pri nadzoru nadležna inspekcija Državnog inspektorata može narediti otklanjanje uočenih nepravilnosti pri njihovoj provedbi.

Pripremila: Lidija Doko mag. iur.

Fotografija: Novi informator