Ukupno dokumenata: 26021
Pž 86... 27.02.2024. Visoki trgovački sud Republike Hrvatske
SAŽETAK: 1. Rješenjem Trgovačkog suda u Zagrebu poslovni broj St-280/2014-394 od23. siječnja 2024. oglašena je nevažećom dosuda nekretnina u vlasništvu dužnika,pobliže opisanih u točki I. izreke rješenja koje u naravi predstavljaju jedinstvenucjelinu (restoran), kupcu El Dorado Maroma j.d.o.o., Dugo Selo i predmetnenekretnine dosuđene ponuditelju-kupcu The End d.o.o. Split, kojemu je nal...
Pročitano
Pž 51... 27.02.2024. Visoki trgovački sud Republike Hrvatske
SAŽETAK: 1. Presudom Trgovačkog suda u Osijeku poslovni broj P-1633/11-9 od 17.travnja 2012. odbijen je kao neosnovan tužbeni zahtjev kojim je tužitelj tražio da sudnaloži tuženiku da mu plati iznos od 187.854,86 kn sa zateznim kamatama od 5.rujna 2011. do isplate po stopi propisanoj za odnose iz trgovačkih ugovora, kao i damu naknadi parnične troškove.2. Tužitelj je protiv presude p...
Pročitano
Pž 72... 20.02.2024. Visoki trgovački sud Republike Hrvatske
SAŽETAK: 1. Rješenjem Trgovačkog suda u Zagrebu poslovni broj Tt-22/47132-12 od 3.listopada 2023. određeno je da se u sudski registar upisuje promjena člana društvaPoliklinika Bagatin d.o.o. Zagreb prema podacima naznačenim u prilogu rješenja kojisu njegov sastavni dio.2. Protiv tog rješenja žalbu je podnijela zainteresirana osoba Ognjen Bagatinzbog svih zakonom dopuštenih razloga, a...
Pročitano
Pž 42... 20.02.2024. Visoki trgovački sud Republike Hrvatske
SAŽETAK: 1. Presudom Trgovačkog suda u Zadru poslovni broj P-88/2019-86 od 7.studenog 2023. naloženo je tuženiku da u roku od 15 dana izgradi osnovnuinfrastrukturu sa svim instalacijama (cesta, voda, struja i telefon) kako bi tužitelj nasvojim nekretninama označenim kao čest. zem. 109/113, površine 21.004,00 m2upisanim u zk. ul. 680 k.o. Slivnica i čest. zem. 1790/22, površine 23.136,00 m2,...
Pročitano
Pž 52... 06.02.2024. Visoki trgovački sud Republike Hrvatske
SAŽETAK: 1. Rješenjem Trgovačkog suda u Osijeku poslovni broj St-171/2023-42 od 13.prosinca 2023. odbijen je prijedlog za otvaranje stečajnog postupka nad dužnikom(točka I. izreke) i određeno da je predlagatelj dužan naknaditi troškove postupka uiznosu od 740,22 eura / 5.577,19 kuna, dok će se višak uplaćenog predujma zatroškove vještačenja u iznosu od 719,73 eura / 5.422,81 kuna koji se na...
Pročitano
Pž 22... 30.01.2024. Visoki trgovački sud Republike Hrvatske
SAŽETAK: 1. Rješenjem Trgovačkog suda u Zagrebu, Stalne službe u Karlovcu poslovnibroj St-1219/2023-14 od 22. prosinca 2023. otvoren je stečajni postupak naddužnikom Gastro mreža d.o.o., Zagreb, 22. prosinca 2023. u 11,45 sati, kada je torješenje o otvaranju stečajnog postupka objavljeno na mrežnoj stranici e-Oglasnaploča suda, za stečajnog upravitelja imenovana Marijana Babić iz Zagreba i<...
Pročitano
Pž 29... 29.01.2024. Visoki trgovački sud Republike Hrvatske
SAŽETAK: 1. Rješenjem Trgovačkog suda u Zagrebu poslovni broj Ovr-211/2020-9 od 2.rujna 2022. odbijen je kao neosnovan prigovor ovrhovoditelja od 30. kolovoza 2022. ipotvrđeno rješenje o pristojbi tog suda poslovni broj Ovr-211/2020 od 25. kolovoza 2022.2. Ovrhovoditelj je protiv tog rješenja podnio žalbu u kojoj uglavnom ponavljasvoje navode iz prigovora, te posebno ističe da nije dužan...
Pročitano
Pž 52... 17.01.2024. Visoki trgovački sud Republike Hrvatske
SAŽETAK: 1. Pobijanim rješenjem otvoren je stečajni postupak nad dužnikom S&SCOMPUTERS j.d.o.o., OIB 75776266269, Vidovec, Trg Svetog Vida 4, s danom 15.studenog 2023. (točka I. izreke), imenovan je stečajni upravitelj (točka II. izreke),zaključen je stečajni postupak jer stečajna masa nije dostatna niti za pokriće troškovastečajnog postupka (točka III. izreke), ovlašten je stečajni upravit...
Pročitano
Pž 17... 16.01.2024. Visoki trgovački sud Republike Hrvatske
SAŽETAK: 1. Rješenjem Trgovačkog suda u Zagrebu poslovni broj St-826/23 od 15.prosinca 2023. otvoren je stečajni postupak nad dužnikom Kabel-izolator d.o.o.,Zagreb (točka I. izreke), za stečajnog upravitelja imenovana je Josipa Jurčić izZagreba (točka II. izreke). Točkom III. izreke naloženo je Financijskoj agenciji danaloži banci dužnika prijenos zaplijenjenog iznosa od 0,05 EUR na račun s...
Pročitano
Pž 41... 16.01.2024. Visoki trgovački sud Republike Hrvatske
SAŽETAK: 1. Rješenjem Trgovačkog suda u Rijeci poslovni broj St-396/2023-8 od 27.listopada 2023. obustavljen je prethodni postupak radi utvrđivanja pretpostavki zaotvaranje stečajnog postupka nad dužnikom, društvom Oblak - S j.d.o.o. (točka I.izreke), ukinuta je mjera osiguranja o imenovanju privremenog stečajnog upraviteljaMarka Faka (točka II. izreke), privremenom stečajnom upravitelju je...
Pročitano
Pž 41... 16.01.2024. Visoki trgovački sud Republike Hrvatske
SAŽETAK: 1. Presudom Trgovačkog suda u Osijeku poslovni broj P-64/12-51 od 28.svibnja 2013. u točki I. njene izreke odbijen je tužbeni zahtjev koji glasi: „Tuženik jedužan platiti tužitelju iznos od 3.639.148,15 kuna sa zateznim kamatama omdobivenom uvećanjem eskonte stope HNB koja je vrijedila zadnjeg dana polugodištakoje je prethodilo tekućem polugodištu za osam postotnih poena tekućom od...
Pročitano
Pž 54... 11.01.2024. Visoki trgovački sud Republike Hrvatske
SAŽETAK: 1. Pobijanom presudom prvostupanjski je sud u cijelosti odbio tužbeni zahtjevza isplatu iznosa od 29.000,00 kn / 3.848,96 EUR (točka I. izreke) i naložio tužiteljunaknaditi tuženiku parnični trošak u iznosu od 5.000,00 kn / 663,61 EUR (točka II.izreke) sve s pripadajućim zateznim kamatama. Prema razlozima obrazloženja sudje na temelju utvrđenog činjeničnog stanja utvrdio osnovanim ...
Pročitano
Pž 85... 09.01.2024. Visoki trgovački sud Republike Hrvatske
SAŽETAK: 1. Rješenjem poslovni broj St-1072/2023-5 od 3. siječnja 2024. Trgovački sudu Zagrebu obustavio je skraćeni stečajni postupak nad dužnikom ProService d.o.o. ulikvidaciji.2. Iz obrazloženja rješenja proizlazi da je prvostupanjski sud utvrdio da upostupku pokrenutom na temelju zahtjeva Financijske agencije za provođenjeskraćenog stečajnog postupka nad dužnikom prema odredbi čl...
Pročitano
Pž 25... 04.01.2024. Visoki trgovački sud Republike Hrvatske
SAŽETAK: 1. Prvostupanjski sud je pobijanim rješenjem utvrdio da je nastupio prekidpostupka jer je nad tuženikom rješenjem prvostupanjskog suda u predmetu poslovnibroj St-1138/21 od 20. srpnja 2022. otvoren stečajni postupak. Sud je rješenje donioprimjenom odredbe čl. 215. t. 5. Zakona o parničnom post...
Pročitano
Pž 50... 02.01.2024. Visoki trgovački sud Republike Hrvatske
SAŽETAK: 1. Presudom Trgovačkog suda u Osijeku poslovni broj P-185/2022-8 od 19.listopada 2022. naloženo je tuženiku da plati tužitelju iznos od 36.000,00 kuna /4.778,02 eura sa zateznim kamatama koje teku na svaki mjesečni iznos od 2.000,00kuna od 16. dana u mjesecu do isplate počev od 16. kolovoza 2020. do 16. srpnja2022. po stopi propisanoj za odnose iz trgovačkih ugovora u roku os...
Pročitano
Pž 38... 02.01.2024. Visoki trgovački sud Republike Hrvatske
SAŽETAK: 1. Prvostupanjskim rješenjem stečajnom upravitelju izriče se novčana kazna uiznosu od 265,45 EUR / 2.000,00 kn te mu se nalaže novčanu kaznu platiti u roku odosam dana od pravomoćnosti u korist Državnog proračuna i uz upozorenje naposljedice propuštanja i nalog Financijskoj agenciji provesti rješenje ako žalitelj neplati kaznu i o tome ne obavijesti sud.2. Prema obrazloženju...
Pročitano
Pž 36... 02.01.2024. Visoki trgovački sud Republike Hrvatske
SAŽETAK: 1. Rješenjem Trgovačkog suda u Osijeku poslovni broj St-674/2016-448 od25. rujna 2023. potvrđen je stečajni plan iz kolovoza 2023. s ispravcima i dopunamaiznesenim na ročištu za raspravljanje i glasovanje o stečajnom planu održanom 22.rujna 2023. za stečajnog dužnika Sagitta d.o.o. ugostiteljstvo, marketing i putničkaagencija u stečaju, Osijek, Mlinska 57/a, MBS 030074666, OIB 3...
Pročitano
Pž 42... 02.01.2024. Visoki trgovački sud Republike Hrvatske
SAŽETAK: 1. Pobijanim rješenjem prihvaćen je prijedlog za osiguranje nenovčanetražbine predlagateljice osiguranja prema protivniku osiguranja, a koja tražbina sesastoji od utvrđenja da je tužiteljica suovlaštenik u jednakim dijelovima na poslovnomudjelu protivnika osiguranja u trgovačkom društvu GESIG HRVATSKA d.o.o., te unalogu protivniku osiguranja da u Knjizi poslovnih udjela i u sudskom...
Pročitano
Pž 36... 28.12.2023. Visoki trgovački sud Republike Hrvatske
SAŽETAK: 1. Rješenjem Trgovačkog suda u Splitu poslovni broj P-486/2018-48 od 22.svibnja 2023. utvrđeno je da je tužitelj povukao tužbu u dijelu u kojem je traženo dasud utvrdi da postoji novčana tražbina tužitelja prema tuženiku u iznosu od3.203.503,88 eur / 24.136.800,00 kuna sa zateznim kamatama od 5. kolovoza 2015.do isplate, kao i u dijelu kojim je traženo da se tražbina tužitelja u...
Pročitano
Pž 39... 27.12.2023. Visoki trgovački sud Republike Hrvatske
SAŽETAK: 1. Rješenjem Trgovačkog suda u Rijeci poslovni broj P-170/2021-20 od 14.travnja 2023. određen je nastavak postupka u ovoj pravnoj stvari (točka I. izreke),pozvan pravni slijednik tuženika da preuzme postupak u ovoj pravnoj stvari (točka II.izreke) i odbačen kao nepravovremen zahtjev tuženika za naknadu troškovaparničnog postupka od 21. veljače 2022.2. Protiv tog rješenja tuž...
Pročitano
Pž 19... 20.12.2023. Visoki trgovački sud Republike Hrvatske
SAŽETAK: 1. Pobijanim rješenjem Trgovački sud u Osijeku se oglasio mjesnonenadležnim za postupanje u ovoj pravnoj stvari (točka I. izreke) te je odredio da ćese po pravomoćnosti toga rješenja predmet ustupiti mjesno nadležnom Trgovačkomsudu u Zagrebu (točka II. izreke).2. U obrazloženju rješenja sud navodi da je tuženik, prije upuštanja uraspravljanje u glavnoj stvari, prigovorio mje...
Pročitano
Pž 10... 19.12.2023. Visoki trgovački sud Republike Hrvatske
SAŽETAK: 1. Presudom Trgovačkog suda u Zagrebu poslovni broj P-726/22 od 21.listopada 2022. ispravljenom rješenjem tog suda poslovni broj P-726/22-16 od 10.studenog 2022. odbijen je tužbeni zahtjev tužitelja za isplatu iznosa od 375.000,00EUR u kunskoj protuvrijednosti s pripadajućim zateznim kamatama (točka I. izreke) inaloženo je tužitelju naknaditi tuženiku parnične troškove u iznosu od ...
Pročitano
Pž-23... 19.12.2023. Visoki trgovački sud Republike Hrvatske
SAŽETAK: 1. Rješenjem označenim u izreci ovog rješenja prvostupanjski je sud stečajnom upravitelju M… L… iz Zagreba, Gračanska cesta 145f, OIB 12398076495, odredio nagradu u iznosu od 3.592,09 EUR / 27.064,60 kn. Tako je prvostupanjski sud riješio sukladno odredbi članka 94. stavka 1. Stečajnog zakona („Narodne novine” broj: 71/15, 104/17 i 36/22) u vezi s člankom 7.
Pročitano
Pž-23... 19.12.2023. Visoki trgovački sud Republike Hrvatske
SAŽETAK: 1. Rješenjem označenim u izreci ovog rješenja prvostupanjski je sud stečajnom upravitelju M… L… iz Zagreba, Gračanska cesta 145f, OIB 12398076495, odredio nagradu u iznosu od 3.592,09 EUR / 27.064,60 kn. Tako je prvostupanjski sud riješio sukladno odredbi članka 94. stavka 1. Stečajnog zakona („Narodne novine” broj: 71/15, 104/17 i 36/22) u vezi s člankom 7.
Pročitano
Pž 82... 18.12.2023. Visoki trgovački sud Republike Hrvatske
SAŽETAK: 1. Presudom Trgovačkog suda u Rijeci poslovni broj P-415/2022-8 od 16.siječnja 2023. naloženo je tuženiku isplatiti tužitelju iznos od 982,15 EUR / 7.400,00kuna sa zakonskim zateznim kamatama od 1. lipnja 2022. do isplate po stopipropisanoj za odnose iz trgovačkih ugovora (točka I. izreke) i naloženo je tuženikunaknaditi tužitelju trošak parničnog postupka u iznosu od 619,65 EUR / ...
Pročitano
Pž 66... 15.12.2023. Visoki trgovački sud Republike Hrvatske
SAŽETAK: 1. Presudom Trgovačkog suda u Zagrebu poslovni broj P-1363/2021 od 23.prosinca 2022. naloženo je prvotuženiku isplatiti tužitelju iznos od 10.432,29 kn /1.384,60 EUR sa zateznim kamatama od 10. svibnja 2021. do isplate po stopi ______________________________određenoj za svako polugodište uvećanjem prosječne kamatne stope na stanjakredita odobrenih za razdoblje dulje od godine...
Pročitano
Pž 80... 14.12.2023. Visoki trgovački sud Republike Hrvatske
SAŽETAK: 1. Pobijanim djelom presude Trgovačkog suda u Bjelovaru poslovni brojPovrv-148/2021-26 od 20. prosinca 2022. održan je na snazi platni nalog sadržan urješenju o ovrsi Javne bilježnice Ljubice Papac u Koprivnici poslovni brojOvrv-879/2020 od 20. listopada 2020. u dijelu u kojem je naloženo tuženiku namiriti tražbinu tužitelju u iznosu od 446.331,63 kn / 59.238,39 EUR s pripadajuć...
Pročitano
Pž 64... 14.12.2023. Visoki trgovački sud Republike Hrvatske
SAŽETAK: 1. Presudom Trgovačkog suda u Zagrebu poslovni broj Povrv-1133/2020 od18. siječnja 2023. održan je na snazi platni nalog sadržan u rješenju o ovrsi javnogbilježnika Jadranke Knego-Rogina u Zagrebu poslovni broj Ovrv-25/2020 od 22.travnja 2020. u dijelu u kojem je naloženo tuženiku isplatiti tužitelju iznos od 9.848,93EUR / 74.206,78 kn sa zakonskim zateznim kamatama od dospijeća...
Pročitano
Pž 27... 11.12.2023. Visoki trgovački sud Republike Hrvatske
SAŽETAK: 1. Pobijanim rješenjem Trgovačkog suda u Zagrebu poslovni brojPovrv-1196/20 od 3. travnja 2023. odbačen je prijedlog za povrat u prijašnje stanjekojeg je izjavio ovršenik 29. svibnja 2020. kao nedopušten (točka I. izreke), prihvaćenje prigovor ovršenika SPAR Hrvatska d.o.o., Zagreb, Slavonska avenija 50, OIB46108893754 od 14. veljače 2020., uložen na rješenje o ovrsi poslovni broj<...
Pročitano
Pž 51... 07.12.2023. Visoki trgovački sud Republike Hrvatske
SAŽETAK: 1. Presudom Trgovačkog suda u Splitu poslovni broj P-667/2021-7 od 12.prosinca 2022. odbijen je kao neosnovan tužbeni zahtjev kojim tužitelj traži da senaloži tuženiku isplatiti tužitelju iznos od 49.142,53 kn / 6.522,33 EUR spripadajućom zateznom kamatom od 23. srpnja 2020. do isplate (točka I. izreke) inaloženo je tužitelju naknaditi tuženiku trošak parničnog postupka u iznosu od...
Pročitano

Filteri