Stručni radovi uglednih pravnih i drugih stručnjaka o zakonodavnim aktualnostima u građanskom, trgovačkom, upravnom, ustavnom, europskom, prekršajnom i komunalnom pravu, lokalnoj samoupravi, javnoj nabavi, zdravstvenom i mirovinskom pravu, porezima, financijama, računovodstvu i drugim područjima. U člancima se, osim toga, često naglašavaju dvojbe i problemi u provedbi propisa, navodi aktualna sudska i upravnopravna praksa te ogledni primjeri i moguća praktična rješenja.

Članci autora: Frane Staničić

Jeste li mislili

Ukupno pronađeno dokumenata: 61

Abecedarij upravnog postupka: Potvrde o činjenicama o kojima se vodi službena evidencija

28.06.2024.,  Frane Staničić
Čl. 159. st. 4. ZUP-a
Pročitano

Abecedarij upravnog postupka: Izvršenje radi osiguranja

01.03.2024.,  Frane Staničić
Čl. 148. st. 1. i 3. ZUP-a
Pročitano

Gdje je granica izražavanja mišljenja i političkih stavova zastupnika u Hrvatskom saboru i postoji li uopće?

15.12.2023.,  Frane Staničić
Prije dva mjeseca Ustavni sud RH usvojio je ustavnu tužbu SDP-a u slučaju izricanja administrativne sankcije toj stranci, u obliku gubitka troška naknade izborne promidžbe za izbore članova u Europski parlament. SDP je ostao prikraćen za određeni ...
Pročitano

Što donosi Nacrt prijedloga Zakona o upravnim sporovima?

08.12.2023.,  Lana Ofak, Frane Staničić, Bosiljka Britvić Vetma
Nakon što je naslijedio Zakon o upravnim sporovima preuzet iz sustava prije 1990., važeći Zakon o upravnim sporovima primjenjuje se duže od deset godina. Tijekom toga, relativno dugog razdoblja utvrđeno je da su dijelovi Zakona podnormirani ili da...
Pročitano

Obnova upravnog postupka prema Zakonu o porezu na promet nekretnina

03.11.2023.,  Frane Staničić
Ustavni sud Republike Hrvatske odlučivao je u predmetu plaćanja poreza na promet nekretnina, u kojemu je prethodno odlučivao Visoki upravni sud. Pritom, niti jedno od visokih sudišta nije se očitovalo o tome jesu li razlozi za obnovu postupka koji...
Pročitano

Je li sređivanje registra birača Ustavni sud RH sam otežao vlastitom (prijašnjom) odlukom?

03.03.2023.,  Frane Staničić
U Odluci kojom je ukinuo Zakon o izbornim jedinicama za izbor zastupnika u Zastupnički dom Hrvatskoga državnog sabora, i naložio Vladi RH da preispita sadašnje granice izbornih jedinica, Ustavni je sud zatražio i sređivanje registra birača. S obzi...
Pročitano

Prigovor protiv drugih postupanja javnopravnih tijela u praksi

29.04.2022.,  Frane Staničić
Zakon o općem upravnom postupku utvrdio je, između ostaloga, i institut prigovora, kojim je proširena zaštita protiv nezakonitih postupanja uprave koja mogu imati utjecaja na prava, obveze ili pravne interese stranaka. Međutim, čini se da više od ...
Pročitano

Što nam donosi prva promjena Zakona o općem upravnom postupku?

01.10.2021.,  Frane Staničić
Zakon o općem upravnom postupku na snazi je dulje od deset godina bez izmjena i dopuna pa je najava njegovog noveliranja izazvala interes stručne javnosti. Pritom, promjene koje se predlažu ne obuhvaćaju sva pitanja na koja je tijekom vremena upoz...
Pročitano

Abecedarij upravnog postupka: Vještačenje

07.05.2021.,  Frane Staničić
Čl. 65. st. 1. ZUP-a
Pročitano

Odluka Ustavnog suda RH o ustavnosti načina izbora predsjednika Vrhovnog suda RH

23.04.2021.,  Frane Staničić, Tomislav Sokol
- Analiza Rješenja U-I-1039/2021, U-I-1620/2021 od 23. ožujka 2021., s posebnim osvrtom na izdvojena mišljenja glede izbora predsjednika Vrhovnog suda RH
Pročitano

Izbor predsjednika Vrhovnog suda Republike Hrvatske

12.03.2021.,  Frane Staničić
Ponukan javnom debatom o načinu izbora predsjednika Vrhovnog suda i mogućnostima koje glede toga ima (ili nema) predsjednik Republike, autor ovim člankom nastoji uputiti temeljnu poruku - da institucije države – sve sadašnje i buduće – ovise o poš...
Pročitano

Ustavnosudska praksa i tzv. akti raspolaganja

05.03.2021.,  Frane Staničić
Autor analizira recentnu ustavnosudsku praksu kojom je proširena (upravno)sudska zaštita protiv niza akata javnopravnih tijela protiv kojih, sve do nedavne promjene u praksi Ustavnog suda Republike Hrvatske, nikakva sudska zaštita nije bila propis...
Pročitano

Problemi u donošenju općih akata županija, gradova i općina

20.11.2020.,  Frane Staničić
U postupku ocjene zakonitosti općih akata jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave Visoki upravni sud svojim odlukama često ispravlja stranputice kojima se zapute pojedine jedinice samouprave, prenoseći ovlast za donošenje općih akata i...
Pročitano

Pretvara li Ustavni sud akte raspolaganja u upravne akte?

04.09.2020.,  Frane Staničić
Akti kojima država raspolaže svojom imovinom, poput poljoprivrednog zemljišta, šuma, davanja investicijskih potpora za kapitalno ulaganje ili sl., oduvijek se nazivaju »akti raspolaganja«, protiv kojih nije propisana pravna zaštita. S tim u svezi,...
Pročitano

Donošenje rješenja prema nepoznatoj osobi u upravnopostupovnom zakonodavstvu

26.06.2020.,  Frane Staničić
Donošenje upravnog akta (rješenja) prema nepoznatoj osobi nije uobičajeno u hrvatskom pravnom sustavu. Ono se kao mogućnost propisuje samo u nekim zakonima i predstavlja izuzetak od načela utvrđenih Zakonom o općem upravnom postupku. Slijedom toga...
Pročitano

Proširenje (upravno)sudske zaštite na stegovne postupke u javnim službama

08.05.2020.,  Frane Staničić
Stegovno kažnjavanje zaposlenika odvija se na temelju općih akata poslodavaca, i dosad nije uživalo pravo na sudsku zaštitu, osim u slučaju ako je kao stegovna mjera izrečen otkaz ugovora o radu. Autor predstavlja Odluku Ustavnog suda Republike Hr...
Pročitano

Zabrana rada u trgovini nedjeljom u Republici Hrvatskoj - ustavnopravni aspekti

30.04.2020.,  Frane Staničić
Nakon što je Stožer civilne zaštite Republike Hrvatske donio Odluku o radnom vremenu i načinu rada u djelatnosti trgovine za vrijeme trajanja proglašene epidemije bolesti COVID-19, ponovno se pokrenula rasprava o zabrani rada u trgovini nedjeljom....
Pročitano

Novo uređenje pravne zaštite u postupcima primanja u javne službe

06.03.2020.,  Frane Staničić
Povod za pisanje ovog članka izv. prof. dr. sc. Frane Staničića je recentna Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske U-III-4016/2015 od 17. prosinca 2019. i njezina analiza odnosno razlozi zašto će navedena Odluka imati dalekosežne posljedice na su...
Pročitano

Je li ispitivanje zakonitosti smještaja stranca u centar upravni spor?

24.01.2020.,  Frane Staničić, Božidar Horvat
Kao jedna od mjera ograničenja slobode kretanja stranaca, propisana Zakonom o strancima, smještaj je u centar. Riječ je o mjeri koju rješenjem izriče Ministarstvo unutarnjih poslova iz Zakonom propisanih razloga. U članku autori analiziraju prirod...
Pročitano

Pitanje zabrane reformatio in peius u upravnosudskoj praksi

13.12.2019.,  Frane Staničić
Načelo zabrane reformatio in peius jedno je od temeljnih načela pravno uređenih postupaka. Ono je izričito propisano u upravnom, parničnom, kaznenom i prekršajnom postupku. Međutim, Zakon o upravnim sporovima navedeno načelo ne sadržava. Autor na ...
Pročitano

Tražitelji azila u Republici Hrvatskoj i stajališta građana o azilantima i migrantima

08.11.2019.,  Frane Staničić, Tena Vukelić
Jasni su trendovi u cijeloj Europi o vrlo strogom provođenju postupaka dodjele međunarodne zaštite, što onda, posljedično, dovodi i do povećanog broja nezakonitih migranata. Stanje u Republici Hrvatskoj dodatno je otežano zbog činjenice da je ona ...
Pročitano

Primjena presuda ESLJP-a, koje se izravno ne odnose na Republiku Hrvatsku, u upravnosudskoj praksi

30.09.2019.,  Frane Staničić
Recentna Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske, br. U-III-2864/16 od 29. svibnja 2019., bila je povod za pisanje ovoga članka, u kojem autor razmatra pitanje povrede načela ne bis in idem, u kontekstu primjene presuda Europskog suda za ljudska p...
Pročitano

Praksa Visokog upravnog suda RH u stvarima javne nabave nakon Odluke Ustavnog suda RH, U-I-2911/2017

03.06.2019.,  Frane Staničić
Ovim člankom autor prikazuje i analizira praksu Visokog upravnog suda Republike Hrvatske sukladno novom Zakonu o javnoj nabavi (Nar. nov., br. 120/16), od donošenja Odluke Ustavnog suda Republike Hrvatske, br. U-I-2911/2017 od 5. veljače 2019. god...
Pročitano

Učinak presude u upravnom sporu u kontekstu članka 49. stavka 1. Zakona o naknadi

20.05.2019.,  Frane Staničić
Zakon o naknadi za imovinu oduzetu za vrijeme jugoslavenske komunističke vladavine među svojim načelima sadržava i načelo o restituciji u postojećem stanju. Naime, članak 49. st. 1. toga Zakona propisuje da se imovina koja je predmet naknade daje ...
Pročitano

Kamo ide hrvatsko naturalizacijsko pravo?

25.03.2019.,  Jasna Omejec, Frane Staničić
Cilj je ovog članka, uz argumentiranu stručnu elaboraciju, povodom predstojeće novele Zakona o hrvatskom državljanstvu, upozoriti da predloženom članku 26.a toga Zakona nema mjesta u postojećem ustavnopravnom poretku Republike Hrvatske, onako kako...
Pročitano

Važnost obrazlaganja rješenja u upravnom postupku, s posebnim osvrtom na podatke s oznakom tajnosti

04.03.2019.,  Frane Staničić
Do sada je sudska kontrola zakonitosti sigurnosnih provjera bila ograničena zbog onemogućavanja stranci u postupku da se upozna sa sadržajem dokaza koji sadržavaju podatke klasificirane određenim stupnjem tajnosti, na kojima se temeljila odluka do...
Pročitano

Ustavni sud odbio zahtjev za ocjenu članaka 434. i 435. Zakona o javnoj nabavi

25.02.2019.,  Frane Staničić
Povodom podnesenog zahtjeva za ocjenu ustavnosti članaka 434. i 435. Zakona o javnoj nabavi (Nar. nov., br. 120/16), Ustavni sud Republike Hrvatske o navedenom zahtjevu donio je Odluku U-I-2911/2017 od 5. veljače 2019., kojom je zahtjev odbio. Aut...
Pročitano

Zakonodavne promjene u stjecanju hrvatskog državljanstva i njihova opravdanost

26.11.2018.,  Frane Staničić
Državljanstvo, kao posebna i trajna veza između pojedinca i države, koja nastaje i prestaje na određene načine, važno je, ali i osjetljivo pravno pitanje za sve države svijeta. Da je tako, potvrđuje i Zakon o hrvatskom državljanstvu iz 1991., koji...
Pročitano

Pitanje nastupa zastare prava poreznog tijela na utvrđivanje obveze plaćanja poreza

11.06.2018.,  Frane Staničić
Nastup relativne porezne zastare do sada je stvarao dosta problema u primjeni, na što ukazuje i sudska praksa. Međutim, Općim poreznim zakonom (Nar. nov., br. 115/16) relativna porezna zastara je ukinuta i postoji samo apsolutna zastara od šest go...
Pročitano

Zaključak Visokog upravnog suda RH o troškovima upravnog spora – korak nazad u zaštiti prava stranaka

26.02.2018.,  Lana Ofak, Jasna Omejec, Frane Staničić, Marko Turudić
– povodom Zaključka sjednice Visokog upravnog suda RH, broj 6 Su 85/2018-3 od 12. veljače 2018. Povod za pisanje ovoga rada jest Zaključak sjednice svih sudaca Visokog upravnog suda Republike Hrvatske, broj 6 Su-85/2018-3 od 12. veljače 2018., u ...
Pročitano

Filteri