Skraćena sudska ili upravnopravna odluka s ključnim dijelom obrazloženja i jasno izraženim pravnim stajalištem o određenom pitanju.

Ključna riječ: ugovor o radu

Jeste li mislili

Ukupno dokumenata: 227
C-7... 20.02.2024. Sud Europske unije

Absence de motifs de résiliation

Nacionalni propis prema kojem poslodavac nije dužan pisano obrazložiti raskid ugovora o radu na određeno vrijeme uz otkazni rok, iako je to dužan učiniti u slučaju raskida ugovora o radu na neodređeno vrijeme, nije u skladu s člankom 4. Okvirnog s...
Pročitano
Gž ... 18.07.2023. Županijski sud Zagreb

Otkaz ugovora o radu

U situaciji kada je tužitelj prijavio lažnu adresu stanovanja te na taj način ostvario nepripadajuću naknadu troškova prijevoza na posao i sa posla, to predstavlja opravdan razlog za otkaz ugovora o radu zbog skrivljenog ponašanja.
Pročitano
Gž ... 06.09.2022. Županijski sud Zagreb

Prividan ugovor

Posljedica prividnog ugovora nije njegova ništetnost, već to da među ugovornim stranama prividan ugovor nema učinka, on je pravno nepostojeći pravni posao.
Pročitano
Rev... 06.09.2022. Vrhovni sud Republike Hrvatske

Radno pravo – Poslovni otkaz ugovora o radu – Opravdani razlozi

Opravdan je razlog za poslovno uvjetovani otkaz ugovora o radu kada poslodavac radi efikasnije organizacije i uspješnijeg poslovanja izvrši reorganizaciju rada tako da poslove određenog radnog mjesta rasporedi na druge radnike. Iako se poslovi tog...
Pročitano
Gž ... 30.08.2022. Županijski sud Zagreb

Pravo na naknadu za neiskorišteni godišnji odmor

Tužiteljica kojoj je pravomoćnom presudom utvrđena nedopuštenost otkaza ugovora o radu dolazi u situaciju kao da joj svojstvo radnika kod tuženika nije niti prestalo te joj pripadaju sva ona prava iz radnog odnosa koja bi primila u periodu kada us...
Pročitano
Gž ... 05.07.2022. Županijski sud Zagreb

Prestanak ugovora o radu sporazumom

Valjan je i usmeni sporazum radnika i poslodavca o prestanku ugovora o radu kada je utvrđeno da stranke nisu svjesno ispunjavale temeljna prava i obveze iz radnog odnosa, odnosno samu svrhu radi koje se ugovor o radu primarno sklapa, tj. tužitelj ...
Pročitano
Gž ... 23.05.2022. Županijski sud Zagreb

Radno pravo – preuzimanje prava i obveza iz ugovora o radu

Poslodavac svojom voljom može preuzeti obveze koje inače vrijede za slučaj prenošenja ugovora o radu na novog poslodavca, iako se prema Zakonu o radu taj institut ne bi primjenjivao. Odnosno, nije zabranjeno preuzeti prava i obveze iz ugovora o ra...
Pročitano
Gž ... 11.04.2022. Županijski sud Zagreb

Radno pravo – odricanje od otpremnine

Pravo na otpremninu ne može nastati prije nego je poslodavac otkazao ugovor o radu i prije nego je na temelju otkaza prestao radni odnos pa se prije toga radnik ne može odreći prava na otpremninu odnosno takvo odricanje nema pravnog učinka.
Pročitano
Su-... 04.04.2022. Vrhovni sud Republike Hrvatske

Pravna shvaćanja Građanskog odjela VSRH-a od 4. travnja 2022.

Kad se u parnici utvrdi da otkaz poslodavca nije dopušten dan sudskog raskida ugovora o radu iz čl. 125. st. 2. Zakona o radu na zahtjev poslodavca ne može se odrediti retroaktivno, odnosno unatrag od dana kada je u parnici podnesen zahtjev tuženo...
Pročitano
Gž ... 22.03.2022. Županijski sud Zagreb

Pravo prednosti pri zapošljavanju osoba s invaliditetom

Kako tuženik kao javna ustanova nije u  roku od 8 dana od izvanrednog otkazivanja ugovora o radu čijim sklapanjem je povrijeđeno pravo prednosti pri zapošljavanju sklopio ugovor o radu s osobom kojoj je rješenjem nadležne inspekcije utvrđena ...
Pročitano
Gž ... 08.03.2022. Županijski sud Zagreb

Radno pravo – sudski raskid ugovora o radu

U pravnoj situaciji kada je prije donošenja sudske odluke ugovor o radu istekao po samom zakonu sud ne može utvrđivati sudski raskid iz razloga što tužiteljici kao radniku nije prihvatljivo nastaviti radni odnos niti dosuditi radniku naknadu štete...
Pročitano
Rev... 02.02.2022. Vrhovni sud Republike Hrvatske

Radno pravo – poslovno uvjetovani otkaz – razlozi

Kako će poslodavac organizirati svoje poslovanje, a što obuhvaća broj i vrstu radnih mjesta, njegovo je autonomno pravo, i u pravilnost tih odluka sud ne može ulaziti.
Pročitano
Gž ... 31.08.2021. Županijski sud Zagreb

Radno pravo – otpust duga

Sporazum o prestanku ugovora o radu u kojem je izričito navedeno da tužiteljica nema prema tuženici nikakvih daljnjih potraživanja koja bi proizlazila iz radnog odnosa, ima učinak izjave o otpustu duga i tužiteljica se mogla odreći potraživanja do...
Pročitano
Gž ... 08.09.2020. Županijski sud Zagreb

Ugovor o radu na neodređeno vrijeme

Ako ugovor o radu nije sklopljen u pisanom obliku, poslodavac je dužan radniku prije početka rada izdati pisanu potvrdu o sklopljenom ugovoru, a ako poslodavac u tom roku ne sklopi s radnikom ugovor o radu u pisanom obliku ili mu ne izda pisanu po...
Pročitano
Gž ... 01.09.2020. Županijski sud Zagreb

Odluka o prestanku ugovora o radu

„Odluka o prestanku ugovora o radu“ koju su potpisali radnik i poslodavac, a kojom utvrđuju da sa danom 7. ožujka 2017. prestaje ugovor o radu sklopljen na neodređeno vrijeme zbog gospodarskih razloga /smanjenja obima posla) i s tim datumom presta...
Pročitano
Gž ... 08.05.2020. Županijski sud Zagreb

Radno pravo-isplata božićnice, regresa i uskrsnice

Nakon što radnik temeljem pravilnika o radu već stekne pravo na isplatu božićnice, regresa i uskrsnice, izmjene pravilnika o radu kojima se ta prava ukidaju ne proizvode pravne učinke.
Pročitano
U-I... 10.03.2020. Ustavni sud Republike Hrvatske

Izvanredni otkaz ugovora o radu - sloboda izražavanja radnika na društvenim mrežama

Budući da pravo poslodavca na zaštitu časti i ugleda ne preteže nad pravom radnika na slobodu mišljenja i izražavanja misli, sudovi su pri ocjeni zakonitosti otkaza kao najstrože mjere prestanka radnog odnosa dužni ispitati je li ta mjera bila raz...
Pročitano
Gž ... 14.01.2020. Županijski sud Zagreb

Izvanredni otkaz ugovora o radu

Činjenica što se tužitelj u razdoblju od 22. srpnja do 31. srpnja 2018. prema direktoru i direktorici tuženika ponašao neprimjereno, uz neopravdane nedolaske na posao, odbijanje javljanja na mobitel i psovke, te što se tužitelj 30. srpnja 2018. go...
Pročitano
Rev... 08.01.2020. Vrhovni sud Republike Hrvatske

Radno pravo – ozljeda na radu – prijenos ugovora o radu na novog poslodavca

Pravo na naknadu štete zbog ozljede na radu nije pravo iz ugovora o radu, već je pravo koje proizlazi iz izvanugovorne odgovornosti poslodavca, pa na novog poslodavca na kojeg je prenesen ugovor o radu nije prenesena i obveza naknade štete nastale...
Pročitano
Gž ... 15.10.2019. Županijski sud Zagreb

Radno pravo – potvrda o sklopljenom ugovoru o radu

Potvrda poslodavca o sklopljenom ugovoru o radu ne izdaje se kada radnik i poslodavac već imaju sklopljen ugovor o radu
Pročitano
Gž ... 02.07.2019. Županijski sud Zagreb

Izvanredni otkaz ugovora o radu

Alkoholiziranost na radnom mjestu, posebice u situaciji kad je poslodavac već nekoliko puta opomenuo radnicu zbog toga problema, osobito je teška povreda radne obveze, koja opravdava izvanredni otkaz ugovora o radu.
Pročitano
Gž ... 02.07.2019. Županijski sud Zagreb

Izvanredni otkaz ugovora o radu

Alkoholiziranost na radnom mjestu, posebice u situaciji kada je poslodavac već nekoliko puta opomenuo radnicu zbog istog problema, jest osobito teška povreda radne obveze koja opravdava izvanredni otkaz ugovora o radu.
Pročitano
Gž ... 21.05.2019. Županijski sud Zagreb

Otkaz ugovora o radu zbog skrivljenog ponašanja radnika

Ponašanje radnika u situaciji kada je dva dana uzastopno odbio izvršiti radne zadatke koje je dobio od poslovođe i to kao reakciju na neisplatu stimulacije ima se smatrati kao kršenje obveze iz radnog odnosa i kao takvo predstavlja opravdan razlog...
Pročitano
Gžr... 30.04.2019. Županijski sud Zagreb

Radno pravo - prestanak ugovora o radu direktora

Kada trgovačko društvo ugovorom o radu s direktorom društva ugovori obvezu da direktoru ponudi novi ugovor o radu nakon prestanka dužnosti direktora, a umjesto da ponudi novi ugovor o radu, direktoru da nezakoniti otkaz ugovora o radu, trgovačko d...
Pročitano
Gž ... 30.04.2019. Županijski sud Zagreb

Radno pravo-prestanak ugovora o radu direktora

Kada trgovačko društvo ugovorom o radu s direktorom društva ugovori obvezu da direktoru ponudi novi ugovor o radu nakon prestanka dužnosti direktora, a umjesto da ponudi novi ugovor o radu direktoru da nezakoniti otkaz ugovora o radu, trgovačko dr...
Pročitano
Rev... 03.04.2019. Vrhovni sud Republike Hrvatske

Radno pravo – izvanredni otkaz – razlozi – alkoholiziranost

Nije dopuštena odluka o izvanrednom otkazu ugovora o radu u slučaju kada je poslodavac alkoholiziranost radnika dokazivao iskazima svjedoka. Poslodavac je dužan alkometrom ili drugim podobnim sredstvom ili aparatom utvrditi takvu alkoholiziranost...
Pročitano
Rev... 13.03.2019. Vrhovni sud Republike Hrvatske

Radno pravo – otkaz ugovora o radu – odluka o otkazu

Sud ispituje zakonitost odluke o otkazu ugovora o radu u odnosu na razloge otkazivanja koji su izričito navedeni u toj odluci
Pročitano
Rev... 27.02.2019. Vrhovni sud Republike Hrvatske

Radno pravo – razlog za otkaz ugovora o radu

Neprimjerene odgojne metode odgajateljice u dječjem vrtiću koje je primjenjivala spram djece, razlog su za otkaz ugovora o radu
Pročitano
Gž ... 22.01.2019. Županijski sud Zagreb

Radno pravo – tijek otkaznog roka

Kada radnik tijekom otkaznog roka napuni daljnju godinu ili godine staža kod poslodavca zbog kojih bi u trenutku otkaza imao pravo na dulji otkazni rok, tada mu je poslodavac dužan kao osnovicu za izračun otkaznog roka priznati i godine rada kod t...
Pročitano
Rev... 15.01.2019. Vrhovni sud Republike Hrvatske

Radno pravo – razlog za izvanredni otkaz ugovora o radu

Kada je novinar, bez da je provjerio izvor informacije, izradio neistinitu vijest koja utječe na život i zdravlje ljudi te izaziva strah i paniku, tada je dopušteno izvanredno mu otkazati ugovor o radu
Pročitano

Filteri