Skraćena sudska ili upravnopravna odluka s ključnim dijelom obrazloženja i jasno izraženim pravnim stajalištem o određenom pitanju.

Ključna riječ: prekršaj

Jeste li mislili

Ukupno dokumenata: 155
Ppž... 06.02.2024. Visoki prekršajni sud Republike Hrvatske

Prekršajno pravo - blanketna norma

Odredba članka 998. stavka 1. točke 1. Pomorskog zakonika (Nar. nov., br. 181/04, 76/07, 146/08, 61/11, 56/13, 26/15 i 17/19) blanketne je naravi, jer je Pravilnikom o rukovanju opasnim tvarima, uvjetima i načinu obavljanja prijevoza u pomorskom p...
Pročitano
Ppž... 14.12.2023. Visoki prekršajni sud Republike Hrvatske

Prekršajno pravo – bitno obilježje prekršaja

Kako bi djelo okrivljenika bilo podvedivo pod zakonski opis prekršaja iz članka 30. stavak 1. točka 2. i stavka 2. Zakona o provedbi ovrhe na novčanim sredstvima, u činjeničnom opisu djela mora biti sadržano da su okrivljenici obavljali gotovinska...
Pročitano
II ... 13.07.2023. Visoki kazneni sud Republike Hrvatske

Rehabilitacija kod počinitelja prekršaja

Ako počinitelj prekršaja na mjestu počinjenja prekršaja plati izrečenu novčanu kaznu protiv njega se neće voditi prekršajni postupak, a izrečena kazna se ne unosi u prekršajnu evidenciju, uslijed čega se ta osoba ne smatra osobom osuđenom za prekr...
Pročitano
Ppž... 30.03.2023. Visoki prekršajni sud Republike Hrvatske

Sankcioniranje vozača koji je pod utjecajem droge (ili lijekova)

Bitno obilježje prekršaja iz članka 199. stavka 2. i 9. Zakona o sigurnosti prometa na cestama je da je vozač pod utjecajem droga ili lijekova odnosno da je djelovala na njegove psihofizičke sposobnosti za upravljanje vozilom, stoga proizlazi da j...
Pročitano
U-I... 19.01.2023. Ustavni sud Republike Hrvatske

Neučinkovita istraga zločina iz mržnje

Osuda za prekršaj iz Zakona o prekršajima protiv javnog reda i mira bez učinkovitog provođenja kaznenog postupka, nije odgovarajući mehanizam za pokazivanje da se nasilje motivirano mržnjom i diskriminatornim pobudama ne može tolerirati.
Pročitano
Ppž... 21.12.2022. Visoki prekršajni sud Republike Hrvatske

Prekršajno pravo – pravni kontinuitet prekršaja

Zakon o financiranju političkih aktivnosti, izborne promidžbe i referenduma („Narodne novine“ broj: 29/19 i 98/19) više ne propisuje kao prekršaj propuštanje objave financijskih izvještaja o financiranju izborne promidžbe na vlastitim web stranica...
Pročitano
Ppž... 20.12.2022. Visoki prekršajni sud Republike Hrvatske

Prekršajno pravo – oduzimanje imovinske koristi

Ako tužitelj u optužnom aktu činjeničnim opisom djela ne obuhvati da je okrivljenica počinjenim prekršajem ostvarila imovinsku korist, a prvostupanjski sud osuđujućom presudom od okrivljenice oduzme imovinsku korist, došlo je do povrede materijaln...
Pročitano
Ppž... 08.12.2022. Visoki prekršajni sud Republike Hrvatske

Prekršajno pravo – oduzeti predmeti

Ako prekršajni postupak protiv okrivljenika bude okončan presudom kojom se optužba odbija zbog zastare prekršajnog progona, prvostupanjski sud mora prije donošenja odluke o vraćanju predmeta prekršaja okrivljeniku, utvrditi je li riječ o predmetim...
Pročitano
Ppž... 10.11.2022. Visoki prekršajni sud Republike Hrvatske

Upotreba mobitela za vrijeme vožnje

Bitan element prekršaja iz čl. 196. stavak 3. Zakona o sigurnosti prometa na cestama kojim vozač vozila za vrijeme vožnje ne smije upotrebljavati mobitel niti druge uređaje na način koji bi umanjio mogućnost reagiranja i sigurnog upravljanja vozil...
Pročitano
Ppž... 05.10.2022. Visoki prekršajni sud Republike Hrvatske

Prekršajno pravo – vrijeme počinjenja prekršaja

Prekršaj se sastoji u tome da je investitor pristupio gradnji bez pravomoćne odnosno izvršne građevinske dozvole, a počinjen je u vrijeme kada je okrivljenik započeo gradnju, odnosno pristupio gradnji.
Pročitano
Ppž... 30.06.2022. Visoki prekršajni sud Republike Hrvatske

Vjerodostojan podatak o osobi koja je upravljala vozilom u vrijeme počinjenja prekršaja

Dostava podataka o više osoba koje su upravljale vozilom u vrijeme počinjenja prekršaja se ne smatra dostavom vjerodostojnih podataka o identitetu osobe kojoj je vlasnik vozila dao vozilo na upravljanje.
Pročitano
Gž-... 11.05.2022. Visoki prekršajni sud Republike Hrvatske

Prekršajno pravo – pravilna primjena materijalnog prava

Ako prijevoznik koji obavlja javni linijski prijevoz putnika u unutarnjem cestovnom prometu, ne obavlja svakodnevno prijevoz putnika na određenom prijevoznom pravcu, kako je određeno izdanom dozvolom za prijevoz putnika, pravna osoba - prijevozni...
Pročitano
Ppž... 23.03.2022. Visoki prekršajni sud Republike Hrvatske

Prekršajno pravo – molba za povrat u prijašnje stanje

Molbu za povrat u prijašnje stanje radi propuštanja roka za podnošenje pravnog lijeka, u smislu članka 124. stavka 1. Prekršajnog zakona ovlašten je podnijeti isključivo okrivljenik, a ne i tužitelj.
Pročitano
Gž-... 23.09.2021. Visoki prekršajni sud Republike Hrvatske

Prekršajno pravo – pravilna primjena materijalnog prava

Svojstvo počinitelja prekršaja konstitutivan je element bića djela iz članka 443. stavka 1. točke 1. Zakona o javnoj nabavi (Nar. nov., br. 120/16).
Pročitano
Ppž... 06.07.2021. Visoki prekršajni sud Republike Hrvatske

Prekršajno pravo – plaćanje novčane kazne izrečene prekršajnim nalogom

Ako okrivljenik koji nema stalno prebivalište ili boravište u Republici Hrvatskoj plati novčanu kaznu izrečenu prekršajnim nalogom, neće se smatrati da se time okrivljenik odrekao od prava na podnošenje prigovora, odnosno da je odustao od već podn...
Pročitano
Gž-... 27.05.2021. Visoki prekršajni sud Republike Hrvatske

Prekršajno pravo – granice ispitivanja prvostupanjske presude

Ako je u korist okrivljenika podnesena žalba zbog pogrešno i nepotpuno utvrđenog činjeničnog stanja ili zbog povrede materijalnog prekršajnog prava, temeljem članka 202. stavka 5. Prekršajnog zakona, uzima se da u sebi sadrži i žalbu zbog odluke o...
Pročitano
Ppž... 27.05.2021. Visoki prekršajni sud Republike Hrvatske

Prekršajno pravo – vrijeme počinjenja prekršaja

Prigodom prekršaja čija je radnja ili propuštanje vezano uz propisani rok, prekršaj je počinjen prvog sljedećeg dana po proteku propisanog roka
Pročitano
Ppž... 14.04.2021. Visoki prekršajni sud Republike Hrvatske

Prekršajno pravo – zabluda o biću prekršaja

Gospodarski ribolov koji obavlja okrivljenik sa slovenskog ribarskog broda u pratnji slovenskih policijskih plovila, koja se postavljaju između njegova ribarskog plovila i policijskih plovila Republike Hrvatske, nije uobičajen način obavljanja gos...
Pročitano
Ppž... 08.04.2021. Visoki prekršajni sud Republike Hrvatske

Prekršajno pravo – sigurnosna mjera samoizolacije

Za ostvarenje bića djela iz članka 76a. točke 1. Zakona o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti (Nar. nov., br. 79/07, 113/08, 43/09, 130/17, 114/18, 47/20 i 134/20), nužno je da činjenični opis djela sadržava navod da se okrivljenik nije pridržav...
Pročitano
FPž... 02.02.2021. Visoki prekršajni sud Republike Hrvatske

Prekršajno pravo – ispitivanje optužnog prijedloga

Kada prvostupanjski sud postupajući po prigovoru na izdani prekršajni nalog kojim okrivljenik osporava počinjenje djela, prekršajni nalog posebnim rješenjem stavi izvan snage, te time prekršajni nalog dobije značaj optužnog prijedloga, sud je ovla...
Pročitano
Fpž... 02.02.2021. Visoki prekršajni sud Republike Hrvatske

Prekršajno pravo – ispitivanje optužnog prijedloga

Kada prvostupanjski sud postupajući po prigovoru na izdani prekršajni nalog kojim okrivljenik osporava počinjenje djela, prekršajni nalog posebnim rješenjem stavi izvan snage, te time prekršajni nalog dobije važnost optužnog prijedloga, tada je su...
Pročitano
Fpž... 02.02.2021. Visoki prekršajni sud Republike Hrvatske

Prekršajno pravo – ispitivanje optužnog prijedloga

Kada prvostupanjski sud postupajući po prigovoru na izdani prekršajni nalog kojim okrivljenik osporava počinjenje djela, prekršajni nalog posebnim rješenjem stavi izvan snage, te time prekršajni nalog dobije značenje optužnog prijedloga, tada je s...
Pročitano
Gž-... 26.01.2021. Visoki prekršajni sud Republike Hrvatske

Prekršajno pravo – uvjeti za vođenje žurnog postupka

Prvostupanjski sud ovlašten je temeljem članka 221. stavka 2. Prekršajnog zakona provesti žurni postupak protiv okrivljenika i za prekršaj za kojeg je propisana veća novčana kazna od one propisane člankom 221. stavkom 1. točkom 1. Prekršajnog zako...
Pročitano
Gž-... 26.01.2021. Visoki prekršajni sud Republike Hrvatske

Prekršajno pravo – uvjeti za vođenje žurnog postupka

Prvostupanjski sud ovlašten je temeljem članka 221. st. 2. Prekršajnog zakona provesti žurni postupak protiv okrivljenika i za prekršaj za koji je propisana veća novčana kazna od one propisane člankom 221. st. 1. toč. 1. Prekršajnog zakona, ako tu...
Pročitano
IU-... 13.01.2021. Visoki prekršajni sud Republike Hrvatske

Prekršajno pravo – dopuštenost zahtjeva za izvanredno ublažavanje kazne

Ako pravomoćnom odlukom o prekršaju okrivljeniku fizičkoj osobi - obrtniku nije izrečena kazna zatvora ili novčana kazna u iznosu većem od 30.000,00 kuna, podneseni zahtjev za izvanredno ublažavanje kazne nije dopušten
Pročitano
Usž... 10.12.2020. Visoki upravni sud Republike Hrvatske

Sigurnost prometa na cestama – oduzimanje vozačke dozvole

Nije riječ o povredi načela ne bis in idem kad se vozaču prekršajno kažnjavanom za djela protiv sigurnosti prometa na cestama, nakon prikupljenih dvanaest negativnih prekršajnih bodova, primijeni i mjera ukidanja i oduzimanja vozačke doz...
Pročitano
Gž ... 10.12.2020. Visoki prekršajni sud Republike Hrvatske

Prekršajno pravo – dopuštenost molbe za povrat u prijašnje stanje

U postupku izdavanja obaveznog prekršajnog naloga isključena je primjena instituta povrata u prijašnje stanje
Pročitano
673... 08.10.2020. Europski sud za ljudska prava

Bajčić protiv Hrvatske

Europski sud za ljudska prava utvrdio je da u ovom slučaju nije došlo do povrede prava iz članka 4. Protokola br. 7 uz Konvenciju, odnosno povrede načela ne bis in idem u odnosu na dvostruko suđenje za prometni prekršaj, s obzirom na činjenicu da ...
Pročitano
Gž ... 01.10.2020. Visoki prekršajni sud Republike Hrvatske

Prekršajno pravo – pravilna primjena materijalnog prava

Obavljanjem gospodarskog ribolova u hrvatskom teritorijalnom moru bez važeće povlastice za ribolov, koju je izdala Republika Hrvatska, okrivljenik čini prekršaj iz članka 77. stavka 1. točke 5. i stavka 4. Zakona o morskom ribarstvu
Pročitano
Gž-... 23.09.2020. Visoki prekršajni sud Republike Hrvatske

Prekršajno pravo – primjena načela uvjetovanog oportuniteta koje se odnosi na postupanje tužitelja, može biti propisana materijalnim zakonom

Kada je materijalnim zakonom propisano da inspektor neće podnijeti optužni prijedlog ili izdati prekršajni nalog ako nadzirana osoba tijekom nadzora ili u rješenjem određenom roku otkloni utvrđene nepravilnosti, za koje se utvrdi da ih je počinil...
Pročitano

Filteri