Zakon o vlasništvu i drugim stvarnim pravima

(Nar. nov., br. 91/96, 68/98, 137/99 – Odluka USRH, 22/00 – Odluka USRH, 73/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09, 143/12 i 152/14)

- redakcijski pročišćeni tekst s napomenama uz pojedine odredbe i pojmovnim kazalom

CIJENA:
15,00 €

Područje: Vlasničkopravni odnosi

Opseg: 123 str.

Format cm: 20,5 x 28 cm

Uvez: meki

Godina izdanja: 2023.

Šifra: 0688001

Predgovor

Zakon o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (Nar. nov., br. 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09, 143/12, 152/14) jedan je od temeljnih propisa pravnog sustava.

Redakcijski pročišćeni tekst Zakona obuhvaća njegov izvorni tekst iz 1996. te brojne izmjene i dopune koje su se dogodile tijekom godina na temelju izmjena i dopuna koje je usvojio Hrvatski sabor, kao i onih koje su rezultat odluka Ustavnoga suda RH.

Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (Nar. nov., br. 146/08) koji je stupio na snagu 1. veljače 2009., izjednačeni su državljani i pravne osobe iz država članica Europske unije s domaćim osobama pri stjecanju prava vlasništva nekretnina u Republici Hrvatskoj. Isto tako, uređeni su pravni odnosi koji nastaju kada strana osoba ne može nasljeđivanjem steći vlasništvo nekretnine na isključenom području, a koji proizlaze iz članka 358. stavak 3. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima, temeljem kojega strana osoba umjesto nekretnine stječe pravo na naknadu prema propisima o izvlaštenju, kao da je ta nekretnina oduzeta u postupku izvlaštenja. Vlasnica tih nekretnina postala je Republika Hrvatska, koja je onda i obveznik naknade za izvlaštene nekretnine.

Zbog obveze povezivanja Glavne knjige s Knjigom položenih ugovora, propisana je dužnost i ovlast upravitelja zgrade da pokrene postupke pred nadležnim tijelima državne uprave i sudovima u svrhu upisa zgrade na građevnoj čestici i svih njezinih posebnih dijelova u zemljišnim knjigama, kao i rok u kojemu je to dužan učiniti. To je učinjeno Zakonom o izmjeni i dopuni Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (Nar. nov., br. 153/09).

Primjena načela povjerenja u zemljišne knjige odgađana je nekoliko puta, a posljednji put Zakonom o izmjeni Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (Nar. nov., br. 14) do 1. siječnja 2017. Razlog tome bio je dovršetak postupka usklađenja i obnove zemljišnih knjiga na nekretninama na kojima je bilo upisano društveno vlasništvo, a koje nije bilo izbrisano do stupanja na snagu Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima, do 1. siječnja 1997.

Ovaj redakcijski pročišćeni tekst sadržava i pojmovno kazalo, koje omogućava lakše snalaženje u tekstu Zakona, a napomene uz pojedine članke pojašnjavaju promjene koje su se u tekstu Zakona dogodile tijekom vremena.

Uredništvo

Možda vas i ovo zanima