UGOVOR O KORIŠTENJU SOFTVERA

sklopljen između korisnika softvera (u daljnjem tekstu: korisnik) i Novog informatora d.o.o. Zagreb, Kneza Mislava 7, kao nositelja svih prava na softveru (u daljnjem tekstu: izdavač)

1. Predmet ovog ugovora je dozvola za korištenje softvera, koji je zaštićen odredbama zakona kao autorsko djelo/intelektualno vlasništvo, a koji čine: računalni program, upute za korištenje, digitalna inačica stručnih izdanja obogaćena višemedijskim materijalima, te eventualni drugi sadržaji (u daljnjem tekstu: softver). Digitalna inačica stručnih izdanja s višemedijskim materijalima ima za uporabu odobrenje nadležnog tijela.

2. Korisnik postaje stranka ovog ugovora i prihvaća njegove odredbe, preuzimanjem besplatne instalacijske datoteke, koja mu omogućava pristup mrežnoj stranici izdavača, te pokretanjem instalacije softvera preko instalacijske datoteke na računalu korisnika.

3. Izdavač dopušta korisniku neprenosivo pravo korištenja softvera isključivo za vlastite potrebe, u skladu s ovim ugovorom. Korisniku je zabranjeno korištenje softvera u komercijalne svrhe.

4. Prava intelektualnog vlasništva i autorska prava na svim dijelovima softvera, navedena u toč. 1. ovog ugovora, pripadaju izdavaču i drugim osobama koje su navedene u impresumu pojedinih djela i/ili s kojima je izdavač sklopio ugovor.

5. Korisnik ne smije dati drugome na korištenje instalacijsku datoteku niti instaliran program. Korisnik ne smije sam niti smije dopustiti drugima da softver u cijelosti ili djelomično mijenjaju ili koristeći pojedina autorska djela ili njihove dijelove, izrađuju druga djela ili koriste softver na bilo koji način koji je u suprotnosti s ovim ugovorom i mogućnostima (opcijama) koje  nudi sam softver.
Korisnik ne smije sam, a niti smije dopustiti drugima da softver u cijelosti ili djelomično reproduciraju, umnožavaju, distribuiraju odnosno komercijalno koriste na bilo koji način.
Iznimno od naprijed navedenog, Korisnik smije samo za vlastite potrebe umnožavati dijelove stručnih izdanja koji nisu kodirani.

6. Korisnik koristi softver isključivo na vlastiti rizik. Izdavač ne odgovara za gubitak ili štetu prouzročenu upotrebom ili nemogućnošću upotrebe softvera zbog nemogućnosti pristupa mrežnoj stranici izdavača, problema sigurnosne prirode („hakiranja“, virusa i slično) ili bilo kakvih problema s računalom korisnika.

7. Softver postaje dostupan korisniku u cijelosti nakon pokretanja postupka instalacije, što se evidentira na serveru izdavača.

8. U slučaju da korisnik izgubi instalacijsku datoteku ili uređaj na kojem je instaliran softver, dužan je o tome odmah obavijestiti izdavača.
Izdavač jamči korisniku da će softver moći koristiti na operativnim sustavima Windows 7 pa naviše.

9. Izdavač će pružiti pomoć korisniku preko e-maila: info@informator.hr ili telefona 01 4555 454, za bilo koji problem vezan za korištenje softvera.

10. Korisnik može ostvariti prava iz ovog ugovora s tim da dokazuje svoj status korisničkim imenom i zaporkom na mrežnoj stranici izdavača i instaliranim softverom.

11. Ako se otkrije da korisnik postupa suprotno odredbama ovog ugovora, ovaj se ugovor automatski raskida, a korisnik je dužan nadoknaditi izdavaču učinjenu štetu.

12. Klikom na polje „prihvaćam uvjete korištenja“, korisnik potvrđuje da je suglasan s odredbama ovog ugovora, te da je upozoren na materijalnu i kaznenu odgovornost u slučaju postupanja suprotnog ovom ugovoru.

13. Za rješavanje sporova koje ugovorne strane ne mogu riješiti sporazumno, nadležan je sud u Zagrebu, a mjerodavno je pravo Republike Hrvatske.

14. Ovaj ugovor se sklapa na neodređeno vrijeme.
Otkaz ugovora moguć je u svako doba, s otkaznim rokom od mjesec dana, koji počinje teći prvog dana sljedećeg mjeseca, od dana kada je pisana obavijest dostavljena. Ako je korisnik usluge sam otkazao ugovor ili je do otkaza ugovora došlo njegovom krivnjom, korisnik usluge nema pravo na naknadu sredstava kupljenih izdanja koja se nalaze unutar njegove instalirane aplikacije.