16. 04. 2019.

Primjena Zakona o općem upravnom postupku i Uredbe o uredskom poslovanju

16. 04. 2019. (utorak) u 09:30 sati

Sheraton Zagreb Hotel, Kneza Borne 2, Zagreb

PROGRAM I PREDAVAČI (ARHIVA)

PRIMJENA ZAKONA O OPĆEM UPRAVNOM POSTUPKU I UREDBE O UREDSKOM POSLOVANJU
 
16. travnja 2019. (utorak), s početkom u 9.30 sati
Sheraton Zagreb Hotel, Kneza Borne 2, Zagreb

Seminar je namijenjen tijelima državne uprave, tijelima i službama jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave te ostalim pravnim osobama s javnim ovlastima (školama, vrtićima, ustanovama socijalne i zdravstvene skrbi, agencijama, zavodima i drugim pravnim osobama koje u svom poslovanju primjenjuju Uredbu o uredskom poslovanju i ZUP).
Na seminaru će sudionicima biti omogućeno, tijekom izlaganja, izravno postavljati pitanja i aktivno sudjelovati u raspravi, dobiti konkretne odgovore, informacije i primjere iz prakse što će im značajno pomoći u daljnjem radu i poslovanju.  

Tajana Zlabnik, odvjetnica iz Zagreba
 
1. Primjena Zakona o općem upravnom postupku
 • što se smatra upravnom stvari
 • u čemu se sastoji obveza primjene ZUP-a  
 • načela upravnog postupka i njihova primjena u praksi
 • službena osoba odgovorna za vođenje upravnog postupka i donošenje rješenja
 • obvezni i fakultativni razlozi za izuzeće službene osobe
 • stranke upravnog postupka 
 • načini pokretanja upravnog postupka
 • postupak rješavanja upravne stvari (postupovne odredbe)
 • radnje u upravnom postupku (podnesci, ročišta, komunikacija s strankama, zapisnici, zaključci)
 • načini dostave pismena strankama
 • oblik i sadržaj rješenja kojim se odlučuje u upravnom postupku (primjeri)
 • računanje rokova  
 • rok za žalbu, učinak podnošenja žalbi, postupak i donošenje rješenja povodom žalbe,
 • izvršenje rješenja
 • prigovor kao pravni lijek – za što se može podnijeti, tko o njemu odlučuje i u kojem roku
 • najčešći propusti u poslovanju javnopravnih tijela vezano uz primjenu ZUP-a utvrđeni inspekcijskim nadzorom
 
2. Uredba o uredskom poslovanju
 • obveznici primjene Uredbe  
 • temeljni pojmovi uredskog poslovanja
 • izrada Pravilnika o unutarnjem redu; sadržaj pravilnika   
 • ustrojavanje i rad pisarnice i pismohrane
 • način ustrojavanja pisarnice i pismohrane u tijelima s manjim opsegom poslova uredskog poslovanja (školama, vrtićima, socijalnim i zdravstvenim ustanovama i dr.)
 • način zaprimanja, otvaranja i pregleda pošiljki
 • postupanje s zahtjevima i podnescima pristiglim elektroničkim putem
 • razvrstavanje i raspoređivanje pismena
 • osnovne  i pomoćne evidencije uredskog poslovanje; jesu li i za što obvezne
 • vođenje i zaključivanje upisnika predmeta upravnog postupka i urudžbenog zapisnika
 • izrada Plana klasifikacijskih oznaka i brojčanih oznaka stvaratelja i primatelja pismena   
 • načini i primjeri određivanja klasifikacijskih i brojčanih oznaka pismena
 • administrativno-tehnička obrada akta
 • postupak otpremanja pismena
 • dostava predmeta u pismohranu i čuvanje (rokovi čuvanja, izrada Pravilnika o čuvanju arhivskog gradiva izvan arhiva)
 • postupanje s pečatima, žigovima i štambiljima; obvezne evidencije
Kotizacija:
Naknada za sudjelovanje na seminaru iznosi:
-         s knjigom: 1.100,00 kn (PDV uključen) po sudioniku
-         bez knjige: 830,00 kn (PDV uključen) po sudioniku.

Pogodnost za pretplatnike Informatora:
Pretplatnici lista Informator koji su podmirili obvezu za 2019., plaćaju kotizaciju za sudjelovanje na seminaru:
-         s knjigom: 935,00 kn (PDV uključen) po sudioniku
-         bez knjige: 705,50 kn (PDV uključen) po sudioniku.
 
Kotizacija uključuje:
Sudjelovanje na seminaru, knjigu „Uredsko poslovanje i postupanje s pismenima u predmetima upravnog postupka“ (Novi informator, 2019.), skriptu s power point prezentacijom, radni pribor, napitak i snack za vrijeme stanke. Kotizacija se uplaćuje unaprijed na transakcijski račun Novog informatora d.o.o.  broj HR2823400091100150348, poziv na broj: 01 160419– OIB TVRTKE, najkasnije do dana održavanja seminara.

Dodatne informacije:
tel: 01/7888-854
faks: 01/4612-553