23. 05. 2018.

Primjena Zakona o općem upravnom postupku i Uredbe o uredskom poslovanju - Split

23. 05. 2018. (srijeda) u 10:00 sati

Dvorana Hrvatske odvjetničke komore, Zbora odvjetnika u Splitu, Zrinsko - Frankopanska 8, Split

PROGRAM I PREDAVAČI (ARHIVA)

PRIMJENA ZAKONA O OPĆEM UPRAVNOM POSTUPKU I UREDBE O UREDSKOM POSLOVANJU 

23. svibnja 2018. (srijeda), 10,00 sati
Dvorana Hrvatske odvjetničke komore, Zbora odvjetnika u Splitu, Zrinsko - Frankopanska 8, Split

Interaktivna radionica namijenjena je tijelima državne uprave, tijelima i službama jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave te ostalim pravnim osobama s javnim ovlastima (školama, vrtićima, ustanovama socijalne i zdravstvene skrbi, agencijama, zavodima i drugim pravnim osobama koje u svom poslovanju primjenjuju Uredbu o uredskom poslovanju i ZUP).
Na radionici će sudionicima biti omogućeno, tijekom izlaganja, izravno postavljati pitanja predavaču i aktivno sudjelovati u raspravi, dobiti konkretne odgovore, informacije i primjere iz prakse što će im značajno pomoći u daljnjem radu i poslovanju.  

Tajana Zlabnik, odvjetnica iz Zagreba
 
1. Primjena Zakona o općem upravnom postupku
 • u čemu se sastoji obveza primjena ZUP-a
 • što se smatra upravnom stvari za koja su javnopravna tijela dužna provesti upravni postupak
 • načela upravnog postupka i njihova primjena u praksi
 • tko se smatra službenom osobom odgovornom za vođenje upravnog postupka i donošenje rješenja
 • stranke upravnog postupka 
 • kako se pokreće upravni postupak; pokretanje upravnog postupka po službenoj dužnosti
 • postupak rješavanja upravne stvari (postupovne odredbe)
 • radnje u upravnom postupku (podnesci, ročišta, komunikacija s strankama, zapisnici, zaključci)
 • načini dostave odluka strankama 
 • oblik i sadržaj rješenja kojim se odlučuje u upravnom postupku (primjeri)
 • računanje rokova u upravnom postupku
 • rok za žalbu, učinak podnošenja žalbi, postupak i donošenje rješenja povodom žalbe,
 • izvršenje rješenja (pravomoćnost)
 • prigovor kao pravni lijek – za što se može podnijeti, tko o njemu odlučuje i u kojem roku
 • najčešći propusti u poslovanju javnopravnih tijela vezano uz primjenu ZUP-a utvrđeni inspekcijskim nadzorom
 
2. Uredba o uredskom poslovanju
 • što se uređuje Uredbom o uredskom poslovanju i njena primjena u praksi
 • što je Pravilnik o unutarnjem redu i što se njime uređuje   
 • temeljni pojmovi uredskog poslovanja
 • što je pisarnica i pismohrana, kako se ustrojavaju i odgovorne osobe za njihovo vođenje 
 • način zaprimanja, otvaranja i pregleda pošiljki
 • postupanje s zahtjevima i podnescima pristiglim elektroničkim putem
 • razvrstavanje i raspoređivanje spisa
 • vrste upisnika i upisivanje pismena  (prijemni štambilj, određivanje klasifikacijske i urudžbene oznake)
 • pomoćne evidencije – kada se i zašto moraju voditi  
 • administrativno-tehnička obrada akta
 • otpremanje pismena
 • dostava predmeta u pismohranu i čuvanje (rokovi čuvanja, izrada Pravilnika o čuvanju arhivskog gradiva izvan arhiva)
 • postupanje s pečatima, žigovima i štambiljima 
Kotizacija:
Naknada za sudjelovanje na radionici iznosi 980,00 kn (PDV uključen) po sudioniku.

Pogodnost za pretplatnike Informatora:
Pretplatnici lista Informator koji su podmirili obvezu za 2018., plaćaju kotizaciju za sudjelovanje na radionici u iznosu 833,00 kn (PDV uključen) po sudioniku.
 
Kotizacija uključuje:
Sudjelovanje na radionici, prezentaciju predavačice (skriptu s power point prezentacijom), radni pribor i napitak za vrijeme stanke. Kotizacija se uplaćuje unaprijed na transakcijski račun Novog informatora d.o.o., broj HR2823400091100150348, poziv na broj: 01 230518– OIB TVRTKE, najkasnije do dana održavanja radionice.