14. 06. 2019.

Poslovi i postupanje komunalnih redara prema posebnim propisima i Zakonu o općem upravnom postupku

TERME JEZERČICA - 14. lipnja 2019. (petak)

PROGRAM I PREDAVAČI (ARHIVA)

POSLOVI I POSTUPANJE KOMUNALNIH REDARA PREMA POSEBNIM PROPISIMA I ZAKONU O OPĆEM UPRAVNOM POSTUPKU 

ZBOG VELIKOG INTERESA ZA SEMINAR – DODATNI TERMIN I MJESTO!
 
- TERME JEZERČICA – 14. lipnja 2019. (petak), s početkom u 9,30 sati
 Hotel Terme Jezerčica, Toplička 80, 49240 Donja Stubica
 
Seminar je namijenjen komunalnim redarima i voditeljima odjela komunalnog redarstva u upravnim tijelima gradova i općina. Na seminaru će biti predstavljeni i raspravljeni poslovi komunalnih redara utvrđeni zakonima i općim aktima jedinice lokalne samouprave, istaknuti utvrđeni problemi u postupanju komunalnih redara i dani odgovori na pitanja sudionika. Rad na seminaru uključuje predavanja uz Power Point prezentacije i moderiranu raspravu.
 
Predavač: 
Mladen Ivanović, dipl.iur., urednik-savjetnik u Novom informatoru

1. NADZOR PRIMJENE ODLUKE O KOMUNALNOM REDU
 • nadzor uređenja naselja
 • nadzor korištenja javnih površina
 • nadzor održavanja čistoće javnih površina
2. OBVEZE KOMUNALNIH REDARA U NADZORU DRŽANJA KUĆNIH LJUBIMACA I KRETANJA DRUGIH ŽIVOTINJA NA PODRUČJU JLS
 • nadzor držanja kućnih ljubimaca
 • nadzor napuštenih i izgubljenih životinja
 • postupanje u vezi s nadzorom divljih životinja
3. DOSEG OVLASTI KOMUNALNIH REDARA U ZAŠTITI OD PREKOMJERNE BUKE
 • upravne mjere komunalnih redara
 • predlaganje pokretanja prekršajnog postupka i naplata novčane kazne
4. OVLASTI KOMUNALNIH REDARA U NADZORU NEZAKONITE GRADNJE
 • razgraničenje ovlasti komunalnog redarstva i građevinske inspekcije
 • posebnosti postupka koji provode komunalni redari
 • postupanja za koja su ovlašteni komunalni redari
5. NOVE OVLASTI KOMUNALNIH REDARA UTVRĐENE ZAKONOM O ZAŠTITI OD SVJETLOSNOG ONEČIŠĆENJA
 •  ovlasti i mjere komunalnog redara
6. KOMUNALNI REDARI I ODRŽIVO GOSPODARENJE OTPADOM
 •  razgraničenje ovlasti komunalnih redara od drugih inspekcijskih tijela
 •  nadzor primjene općih akata JLS koji se odnose na otpad
7. PRAVILA POSTUPKA KOJI PRIMJENJUJU KOMUNALNI REDARI
 • posebnost primjene ZUP-a u postupanju komunalnih redara
 • načela ZUP-a
 • zastupanje stranaka
 • dokazivanje
 • očevid i vođenje usmene rasprave
Kotizacija:
Naknada za sudjelovanje na seminaru iznosi 800,00 kn (PDV uključen) po sudioniku.

Pogodnost za pretplatnike Informatora:
Pretplatnici lista Informator koji su podmirili obvezu za 2019. plaćaju kotizaciju u iznosu 680,00 kn (PDV uključen) po sudioniku.

Naknada uključuje:
Sudjelovanje na seminaru, skriptu s Power Point prezentacijama koja nakon seminara može poslužiti kao podsjetnik za postupanje, radni pribor i napitak za vrijeme stanke. Naknada se uplaćuje unaprijed na transakcijski račun Novog informatora d.o.o. broj HR2823400091100150348, poziv na broj:  07062019 (Osijek) ili 14062019 (Terme Jezerčica) najkasnije do dana održavanja seminara. 

Dodatne informacije:
tel: 01/7888-854
faks: 01/4612-553
mail: seminari@informator.hr

PRILIKOM PRIJAVE ODABERITE MJESTO I DATUM SEMINARA ZA KOJI SE PRIJAVLJUJETE.