10. 12. 2018.

Materijalna i ostala prava lokalnih dužnosnika te službenika i namještenika zaposlenih u JLP(R)S

10. 12. 2018. (ponedjeljak) u 09:30 sati

Hotel Westin Zagreb, Ul. Izidora Kršnjavog 1

PROGRAM I PREDAVAČI (ARHIVA)

MATERIJALNA I OSTALA PRAVA LOKALNIH DUŽNOSNIKA TE SLUŽBENIKA I NAMJEŠTENIKA ZAPOSLENIH U JLP(R)S

10. prosinca 2018. (ponedjeljak) u 9,30h,
Hotel Westin Zagreb, Ul. Izidora Kršnjavog 1

Seminar je namijenjen načelnicima, gradonačelnicima, županima i njihovim zamjenicima, službenicima i namještenicima zaposlenima u tijelima jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave te svima koji primjenjuju propise o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi te proračunske propise.


1.) Mr. Darko Terek, odvjetnik u Zagrebu
PRAVNI POLOŽAJ SLUŽBENIKA I NAMJEŠTANIKA ZAPOSLENIH U JEDINICAMA LOKALNE I PODRUČNE (REGIONALNE) SAMOUPRAVE
 • pravni izvori koji uređuju prava, obveze i odgovornosti službenika i namještenika zaposlenih u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi
 • primjena Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi 
 • postupak prijma u službu
 • ispunjavanje formalno-pravnih uvjeta za prijem u službu 
 • tko i pod kojim uvjetima ostvaruje pravo prednosti pri prijmu u službu 
 • rješenje o prijmu u službu – što mora sadržavati, rok i način dostave rješenja
 • žalbeni postupak protiv rješenja o prijmu u službu
 • odgovornost službenika i namještenika za dodijeljene mu poslove
 • primjena kolektivnih ugovora u jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave
 • primjena za radnika najpovoljnijeg prava
 • plaće, naknade i ostala prava zaposlenih koji se financiraju iz proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave
2.) Tajana Zlabnik, odvjetnica u Zagrebu
PRAVNI POLOŽAJ LOKALNIH DUŽNOSNIKA 
 • pravni izvori koji uređuju prava, obveze i odgovornosti lokalnih dužnosnika
 • prava koja za lokalne dužnosnike proizlaze iz Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi 
 • prava i obveze lokalnih dužnosnika koji svoju dužnost obavljaju profesionalno  (u radnom odnosu)
 • prava i obveze lokalnih dužnosnika koji svoju dužnost obavljaju volonterski
 • postupak prijave i odjave lokalnog dužnosnika na mirovinsko i zdravstveno osiguranje
 • ostvaruju li lokalni dužnosnici i pod kojim uvjetima pravo na isplatu prigodne nagrade, troškova prijevoza na posao i s posla, troškova službenog putovanja, jubilarnu nagradu i dr.
 • primjena Zakona o sprečavanju sukoba interesa
ISPLATA MATERIJALNIH PRAVA LOKALNIM DUŽNOSNICIMA,  SLUŽBENICIMA I NAMJEŠTENICIMA
 • plaće i ograničenja visine plaće i naknade plaće župana, gradonačelnika, načelnika i njihovih zamjenika
 • mjerila za određivanje plaće lokalnih službenika i namještenika
 • isplata neoporezivih primitaka (naknada troškova prijevoza na posao i s posla, naknada troškova službenog putovanja, isplata prigodnih nagrada, isplata otpremnine i dr.)
 • porezna obilježja naknada koje se isplaćuju županima, gradonačelnicima i načelnicima  koji svoju dužnost obavljaju volonterski 
 • proračunska ograničenja isplate plaće lokalnim dužnosnicima
 • novine od 1.1.2019. vezano uz obračune plaća i materijalnih prava
Kotizacija:
Naknada za sudjelovanje na seminaru iznosi 980,00 kuna (s PDV-om) po sudioniku.
Pretplatnici lista Informator koji su podmirili obvezu za 2018., plaćaju kotizaciju u iznosu od 833,00 kn (s PDV-om) po sudioniku.
 
Naknada uključuje:
sudjelovanje na seminaru, skriptu s power point prezentacijama predavača, radni pribor i napitak tijekom stanke.
Naknada se uplaćuje unaprijed na transakcijski račun Novog informatora d.o.o. broj HR2823400091100150348 poziv na broj 01 101218-OIB TVRTKE, najkasnije do dana održavanja seminara.