03. 04. 2019.

Gradnja, prostorno uređenje i komunalno gospodarstvo – novine u propisima i aktualnosti

03. 04. 2019. (srijeda) u 09:30 sati

Sheraton Zagreb Hotel, Kneza Borne 2

PROGRAM I PREDAVAČI (ARHIVA)

GRADNJA, PROSTORNO UREĐENJE I KOMUNALNO GOSPODARSTVO – NOVINE U PROPISIMA I AKTUALNOSTI
 
3.4.2019. (srijeda), s početkom u 9.30 sati,
Sheraton Zagreb Hotel, Kneza Borne 2

Seminar je namijenjen službenicima koji rade na poslovima izdavanja akata za građenje i izrade dokumenata prostornog uređenja, službenicima u imovinskopravnim službama lokalnih jedinica, ovlaštenim arhitektima i ovlaštenim inženjerima, službenicima upravnih odjela za komunalno gospodarstvo, službenicima u katastru, zemljišnoknjižnim referentima i sucima, komunalnim redarima, načelnicima, gradonačelnicima i svim tijelima i osobama koji provode propise o održivom gospodarenju otpadom.


1. Josip Bienenfeld, dipl. iur., načelnik sektora za pravne poslove u Ministarstvu graditeljstva i prostornoga uređenja Republike Hrvatske
 • Prijedlozi izmjena i dopuna Zakona o gradnji i Zakona o prostornom uređenju
  − oslobađanje investitora od obveze pribavljanja posebnih uvjeta, uvjeta priključenja i potvrda glavnog projekta kao uvjeta za izdavanje lokacijske i građevinske dozvole te izdavanje po službenoj dužnosti elektroničkim putem
  − smanjenje broja potvrda glavnog projekta kod izdavanja građevinske dozvole
  − izrada idejnog i glavnog projekta u elektroničkom obliku te smanjivanje njihova sadržaja i troškova izrade (ukidanje geodetskog projekta)
  − olakšavanje izdavanja lokacijskih i građevinskih dozvola (za fazno i etapno građenje, u slučajevima u kojima nije donesen UPU, smanjenje obveza podnositelja zahtjeva, komunikacija i prilaganje priloga uz zahtjev elektroničkim putem, važenje lokacijske dozvole) 
  − izrada i donošenje prostornih planova nove generacije (izrada i donošenje u elektroničkom obliku, sudjelovanje javnopravnih tijela, djelatnosti zavoda za prostorno uređenje, komunikacija elektroničkim putem, sadržaj prostornih planova, uvjeti za planiranje prostora, mogućnost donošenja prostornih planova)
  − izrada i donošenje izmjena i dopuna prostornih planova donesenih na temelju zakona koji su važili prije Zakona o prostornom uređenju (Nar. nov., br. 153/13)
  − imovinski instituti uređenja građevinskog zemljišta
  − razvrstavanje građevina s obzirom na zahtjevnost gradnje
  − dopuštena odstupanja u građenju 
2. mr. sc. Dragica Kemeter, pročelnica Upravnog odjela za upravu Grada Čakovca
 • Aktualna pitanja u primjeni Zakona o komunalnom gospodarstvu
  - o ispunjenju obveza za donošenje akata JLS te o rokovima koji još teku
  - česti problemi u vezi komunalne naknade i komunalnog doprinosa
  - provođenje odluka komunalnog reda i problemi u postupanju komunalnih redara
  - izvršenje Programa gradnje i održavanja komunalne infrastrukture
 • Izmjene i dopune Zakona o održivom gospodarenju otpadom
  - promjene koje donose najnovije izmjene i dopune Zakona (Nar. nov., br. 14/19)
  - o rokovima koji su istekli i o onima koji još teku 
  - obveze JLS i Centra za gospodarenje otpadom
  - postupanje komunalnih redara
  - nadzor, izvršna tijela JLS i kazne koje im prijete
3. Ana-Marija Končić, voditeljica Zemljišnoknjižnog odjela Općinskoga suda u Sesvetama
 • Pravni status komunalne infrastrukture - upis u katastar i zemljišne knjige
  - predmet i način upisa
  - posebno o upisu cesta
  - Zakon o upravljanju državnom imovinom (Nar. nov., br. 52/18) i obveze JLP(R)S
Kotizacija:
Naknada za sudjelovanje na seminaru iznosi 1.100,00 kn (s PDV-om) po sudioniku.

Pogodnost za pretplatnike Informatora:
Pretplatnici lista Informator koji su podmirili obvezu za 2019., plaćaju kotizaciju u iznosu od 935,00 kn (PDV uključen) po sudioniku.

Naknada uključuje:
Sudjelovanje na seminaru, skriptu s power point prezentacijama predavača, priručnik s pisanim radovima predavača, pročišćenim tekstom Zakona o komunalnom gospodarstvu i Zakona o održivom gospodarenju otpadom, radni pribor, napitak i snack za vrijeme stanke. Naknada se uplaćuje unaprijed na transakcijski račun Novog informatora d.o.o.
broj HR2823400091100150348, poziv na broj: 01 030419– OIB TVRTKE, najkasnije do dana održavanja seminara.

Dodatne informacije:
tel: 01/7888-854
faks: 01/4612-553