/img/vi-mi
23. 09. 2019.

Zabilježba izvanrednog pravnog lijeka u zemljišnoj knjizi

Zabilježba izvanrednog pravnog lijeka nova je zabilježba u zemljišnoknjižnom postupku i odnosi se na izvanredne pravne lijekove koji su podneseni protiv odluka na temelju kojih je dopušten upis u zemljišne knjige, a prijedlog za navedenu zabilježbu može se podnijeti prije ili nakon podnošenja izvanrednog pravnog lijeka, ali u roku za podnošenje prigovora odnosno žalbe protiv zemljišnoknjižnog rješenja koje je doneseno na temelju odluke koja se izvanrednim pravnim lijekom pobija23. 09. 2019.

Sklapanje višegodišnjeg ugovora o najmu pozornice ne predstavlja zaduživanje JLS-a

Ugovor kojim se općina obvezuje da će u budućem razdoblju od pet godina od trgovačkog društva povremeno iznajmiti pozornicu za potrebe održavanja općinskih proslava, ne predstavlja zaduživanje pa nije potrebno primijeniti odredbe Zakona o proračunu koje uređuju zaduživanje jedinica lokalne samouprave, niti je za sklapanje takvog ugovora potrebno tražiti suglasnost Vlade RH23. 09. 2019.

Parnični postupak – preinaka tužbe

Sada je člankom 190. st. 2. Zakona o parničnom postupku propisano da, iznimno, tužitelj može preinačiti tužbu do zaključenja glavne rasprave, ako je bez svoje krivnje nije mogao preinačiti do zaključenja prethodnog postupka, a ta odredba primjenjuje se i na sve postupke koji su bili u tijeku na dan 1. rujna 2019.23. 09. 2019.

Poslovni udjel – bračna stečevina

Ako je poslovni udjel bračna stečevina, a u knjizi poslovnih udjela upisan je kao član društva samo jedan bračni drug, drugi bračni može tužbom tražiti da sud utvrdi da je on ovlaštenik na poslovnom udjelu u određenom dijelu23. 09. 2019.

Pravilnik o unutarnjem redu i neoporeziva isplata

Na službenike i namještenike jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave može se primijeniti odredba o neoporezivoj isplati novčane paušalne naknade za podmirivanje troškova prehrane, ako je to propisano aktom njihova poslodavca odnosno Kolektivnim ugovorom ili općim aktom, a Pravilnik o unutarnjem redu nije prikladan akt za tu namjenu16. 09. 2019.

Javni bilježnik i podnošenje prijedloga za upis zemljišnoknjižnom sudu

Prema novom Zakonu o zemljišnim knjigama (Nar. nov., br. 63/19), javni bilježnik nakon sastavljanja javnobilježničkog akta, solemnizacije ili ovjere potpisa na ispravi, koja je temelj za upis u zemljišnu knjigu, dužan je upoznati stranku s mogućnošću podnošenja prijedloga putem javnog bilježnika, kao ovlaštenog korisnika informacijskog sustava u primjeni u poslovanju suda te, uz suglasnost stranke, elektronički dostaviti prijedlog zemljišnoknjižnom sudu16. 09. 2019.

Poništavanje ili ukidanje upravnog akta prije isteka roka za žalbu

Tijek ili istek roka za žalbu protiv prvostupanjskog rješenja ne utječu na dopuštenost primjene izvanrednog pravnog lijeka poništavanja i ukidanja rješenja16. 09. 2019.

Dužna pozornost i odgovornost člana uprave

Da bi sud utvrdio odgovornost člana uprave za štetu pričinjenu društvu, nije potrebno postojanje pravomoćne sudske presude iz drugog postupka kojom bi bila utvrđena kaznena odgovornost uprave16. 09. 2019.

Mjesečne neoporezive isplate radnicima

Poslodavac svojim radnicima može svaki mjesec, dakle u kontinuitetu, neoporezivo isplaćivati 833,32 kune, i to 416,66 kuna po osnovi dodatka uz mjesečnu plaću te 416,66 kuna po osnovi naknade za podmirivanje troškova prehrane16. 09. 2019.

Troškovi parničnog postupka – djelomičan uspjeh u sporu

U slučaju djelomičnog uspjeha tužitelja u sporu, sud će najprije utvrditi postotak u kojemu je svaka od stranaka uspjela u postupku, zatim će od postotka one stranke koja je u većoj mjeri uspjela oduzeti postotak one stranke koja je u manjoj mjeri uspjela, potom će utvrditi iznos pojedinih i iznos ukupnih troškova stranke koja je u većoj mjeri uspjela u parnici, a koji su bili potrebni za svrhovito vođenje postupka te će konačno toj stranci odmjeriti naknadu dijela takvih ukupnih troškova, koji odgovara postotku koji je preostao nakon navedenog obračuna postotaka u kojima su stranke uspjele u parnici09. 09. 2019.

Mogućnost zabilježbe obveze na temelju ugovora o diobi bračne stečevine

Ugovor o diobi bračne stečevine i obveza darovanja nekretnina koje su predmet toga ugovora ne može se zabilježiti, niti na bilo koji način učiniti vidljivim u zemljišnim knjigama09. 09. 2019.

Sklapanje ugovora sa samim sobom

Posebnu ovlast članu uprave da on, kao druga strana, sklopi s dioničkim društvom pravni posao, ovlašten je dati nadzorni odbor dioničkog društva09. 09. 2019.

Vremensko važenje općeg akta o komunalnom doprinosu

Ako je postupak pokrenut po zahtjevu stranke, pri rješavanju će se primijeniti odluka o komunalnom doprinosu koja vrijedi u vrijeme podnošenja zahtjeva, a ako je postupak pokrenut po službenoj dužnosti, primijenit će se odluka koja je na snazi na dan pravomoćnosti građevinske dozvole ili rješenja o izvedenom stanju, odnosno koja je na snazi na dan donošenja rješenja o komunalnom doprinosu ako je riječ o građevini koja se, prema posebnim propisima kojima se uređuje gradnja, može graditi bez građevinske dozvole09. 09. 2019.

Parnični postupak – revizija

Redovna revizija dopuštena je u sporovima o postojanju ugovora o radu, odnosno prestanku radnog odnosa ili radi utvrđenja postojanja radnog odnosa, o utvrđivanju majčinstva ili očinstva, u povodu tužbi za zaštitu od diskriminacije te u povodu tužbi radi objave ispravka informacije09. 09. 2019.

Naplata poreznog duga od ovršenikova dužnika

Porezna uprava može naplatiti porezni dug ovršenika i od ovršenikova dužnika pljenidbom dospjele novčane tražbine03. 09. 2019.

Električni romobili i sudjelovanje u prometu na cestama

Električnim romobilom, električnim monociklom ili segwayom smije se kretati samo površinom kojom se kreću pješaci, pri čemu njihovi vozači nisu obvezni nositi zaštitne kacige i, noću i danju u slučaju smanjene vidljivosti, reflektirajući prsluk, niti je za električne romobile i druga mala električna vozila propisano ograničenje brzine kretanja02. 09. 2019.

Zajmovi iz Europskih strukturnih i investicijskih fondova (ESIF zajmovi)

U slučaju odobrenja ESIF malog investicijskog zajma, poduzetnik je dužan otvoriti račun posebne namjene u svojoj poslovnoj banci za potrebe isplate zajma i o tome dostaviti potvrdu Hrvatskoj agenciji za malo gospodarstvo, inovacije i investicije, kao i drugu potrebnu dokumentaciju koja je predviđena u Obavijesti o odobrenju zajma prema programu ESIF mali investicijski zajmovi, a koja je prethodno dostavljena podnositelju zahtjeva02. 09. 2019.

Posljedice neplaćanja premije osiguranja

Ako je ugovor o osiguranju prestao zbog toga što ugovaratelj osiguranja nije platio o dospjelosti premiju osiguranja, osiguratelj nije dužan platiti osigurninu za osigurani slučaj koji se dogodio nakon prestanka ugovora o osiguranju, a ni ugovaratelj osiguranja nema obvezu plaćanja obroka premije osiguranja koji su dospijevali nakon prestanka ugovora o osiguranju02. 09. 2019.

Nedopušteni dokazi u upravnom postupku

Zakonom o općem upravnom postupku nisu propisane sve vrste dokaza koje su primjenjive u upravnom postupku, ali se u postupku mogu koristiti samo prikladna dokazna sredstva, što obuhvaća i njihovu pravnu prikladnost02. 09. 2019.

Parnični postupak – ogledni postupak

Ogledni postupak je postupak u kojem Vrhovni sud Republike Hrvatske, kada je pokrenut veći broj parničnih postupaka ili se njihovo pokretanje očekuje u kraćem razdoblju, a njihovo rješenje ovisi o istom pravnom pitanju koje je važno za osiguranje jedinstvene primjene prava i ravnopravnosti svih u njegovoj primjeni ili za razvoj prava kroz sudsku praksu, zauzima pravno shvaćanje u odnosu na to pravno pitanje koje je obvezno za sve sudove