/img/vi-mi
19. 08. 2019.

Postupanje pri povredi zabrane izvođenja radova

Prilikom postupanja u slučaju ogluhe na odluku o privremenoj zabrani izvođenja radova, komunalni redar može istovremeno izreći prekršajnu novčanu kaznu izvođaču radova na temelju općeg akta i donijeti rješenje kojim investitoru nalaže privremenu obustavu izvođenja radova, na temelju Zakona o građevinskoj inspekciji19. 08. 2019.

Isplata na temelju situacija

Ako se na ugovor o građenju primjenjuju Posebne uzance o građenju, onda se izvedeni radovi plaćaju na temelju privremenih situacija i završne situacije, s tim da naručiteljevo ovjeravanje situacije nije uvjet za plaćanje na temelju situacije19. 08. 2019.

Aktorska kaucija

Osiguranje troškova postupka tuženik može tražiti kada tužitelj nije državljanin Republike Hrvatske ni neke druge države članice Europske unije ni države ugovornice Ugovora o Europskom gospodarskom prostoru ili drugog međunarodnog ugovora koji uređuje oslobođenje od osiguranja troškova postupka, a ima prebivalište ili sjedište u nekoj državi koja nije članica Europske unije ni država ugovornica Ugovora o Europskom gospodarskom prostoru ili drugog međunarodnog ugovora koji uređuje oslobođenje od osiguranja troškova postupka, osim ako se u državi u kojoj tužitelj ima prebivalište ili sjedište priznaju odluke sudova Republike Hrvatske o troškovima postupka19. 08. 2019.

Uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak kao natječajni uvjet

Ako posebnim zakonom, odlukom o osnivanju, statutom ili drugim općim aktom ustanove nije kao natječajni uvjet za izbor ravnatelja propisana obveza prilaganja uvjerenja da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak, osoba koja ispunjava sve natječajne uvjete, ali protiv koje se provodi istraga, može biti imenovana za ravnatelja, a to nije zapreka ni za imenovanje vršitelja dužnosti ravnatelja ustanove, ako ispunjava sve uvjete za ravnatelja19. 08. 2019.

Porezni tretman zakupa vanjskog dijela karoserije osobnog automobila

Postavljanje reklame na vanjski dio karoserije osobnog automobila u vlasništvu druge fizičke ili pravne osobe smatra se zakupom pokretnine i prema toj osnovi utvrđuje se oporezivi dohodak, koji se plaća po stopi od 12 % na osnovicu, a radi oporezivanja preporuča se sklopiti ugovor u pisanom obliku05. 08. 2019.

Sporazumni raskid ugovora o podzakupu poslovnoga prostora

Iako pravo na sporazumni raskid ugovora o podzakupu poslovnoga prostora nije ugovoreno niti je propisano Zakonom o zakupu i kupoprodaji poslovnoga prostora, ono proizlazi iz odredaba Zakona o obveznim odnosima05. 08. 2019.

Upravni ugovor za dug po osnovi komunalnog doprinosa

Jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave može, u skladu s uvjetima utvrđenim u Općem poreznom zakonu, s obveznikom komunalnog doprinosa sklopiti upravni ugovor za dug komunalnog doprinosa05. 08. 2019.

Sazivanje sjednice predstavničkog tijela

Za propuštanje obveze predsjednika predstavničkog tijela da barem jednom sazove sjednicu predstavničkog tijela u razdoblju od tri mjeseca, sukladno članku 34. st. 4. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, nije propisana sankcija niti će nastupiti druga pravna posljedica ako u tom razdoblju nije bilo potrebe da predstavničko tijelo donosi odluke. Održavanjem sjednice predstavničkog tijela prije njegova raspuštanja konvalidira se propust učinjen nepoštovanjem odredbe članka 34. st. 4. Zakona05. 08. 2019.

Sklapanje ugovora od neovlaštene osobe

Tužbenim zahtjevom ne može se osnovano zahtijevati utvrđenje ništetnosti pravnog posla koji je sklopila neovlaštena osoba jer je Zakonom o obveznim odnosima propisano da se smatra da takav ugovor nije ni sklopljen05. 08. 2019.

Zakup

Nije ništetan ugovor o zakupu ako zakupodavac nije vlasnik stvari koju je dao zakupniku u zakup22. 07. 2019.

Korištenje nevjerodostojne svjedodžbe prilikom zasnivanja radnog odnosa

Korištenje nevjerodostojne svjedodžbe prilikom zasnivanja radnog odnosa opravdan je razlog za redoviti otkaz ugovora o radu zbog skrivljenog ponašanja, neovisno o tome što na temelju te svjedodžbe nije sklopljen ugovor o radu, niti je za poslove koje je radnik obavljao kod poslodavca bila potrebna stručna sprema iz nevjerodostojne svjedodžbe22. 07. 2019.

Računi za usluge privatnog smještaja u turizmu i fiskalizacija

Građani iznajmljivači postelja, soba, apartmana i kampova koji paušalno plaćaju porez na dohodak, mogu izdane račune za pružene usluge naplatiti u gotovini, a pritom nisu obveznici fiskalizacije22. 07. 2019.

Dostava putem oglasne ploče i odbacivanje zahtjeva

Ako je dostava pokušana putem pošte na jedinu adresu koju je stranka prijavila nadležnom tijelu, a pošiljka je vraćena s naznakom da je na toj adresi primatelj nepoznat, dostava se obavlja isticanjem akta na oglasnoj ploči tijela. Ako stranka, nakon isticanja akta na oglasnoj ploči u ostavljenom roku zahtjev ne nadopuni informacijama i podatcima koji omogućavaju vođenje postupka, ispunjeni su uvjeti za odbacivanje zahtjeva22. 07. 2019.

Ugovor o djelu – obveze naručitelja

Ako naručitelj djela iz ugovora o djelu neosnovano odbije primiti izvršeno djelo, ne može biti oslobođen obveze platiti izvođaču ugovorenu naknadu za izvršeno djelo pozivajući se na to da ga nije preuzeo22. 07. 2019.

Poseban postupak oporezivanja marže pri prodaji rabljenog osobnog vozila

Preprodavatelj koji je nabavio rabljeno osobno vozilo od osoba iz članka 95. st. 4. Zakona o porezu na dodanu vrijednost, može izabrati hoće li pri prodaji toga vozila primijeniti poseban postupak oporezivanja marže ili će zaračunati porez na dodanu vrijednost, a pritom nema ograničenja tko može biti kupac22. 07. 2019.

Pružanje usluga turističkog vodiča izvan zaštićenih područja

Turistički vodič, s položenim općim dijelom stručnog ispita za turističkog vodiča, može pružati uslugu turističkog vođenja izvan zaštićenih lokaliteta popisanih u članku 3. Pravilnika o popisu turističkih cjelina (lokaliteta) po županijama (Nar. nov., br. 76/08)08. 07. 2019.

Prodaja karata za međunarodne trajektne linije u Republici Hrvatskoj

Usluge prodaje, posredovanja i rezervacije usluga prijevoza, pa tako i karata za međunarodne trajektne linije u Republici Hrvatskoj, može pružati turistička agencija registrirana u Republici Hrvatskoj kao trgovačko društvo ili organizacijska jedinica trgovačkog društva odnosno podružnica08. 07. 2019.

Pučko otvoreno učilište – obavljanje dodatne djelatnosti

Pučko otvoreno učilište ne može, osim zakonom utvrđenih djelatnosti, registrirati i djelatnost pružanja računovodstvenih usluga kako bi takve usluge nekim neprofitnim pravnim osobama moglo pružati za simboličnu cijenu, jer takva djelatnost nije utvrđena člankom 1. st. 1. Zakona o pučkim otvorenim učilištima08. 07. 2019.

Zaštita ovrhovoditelja kod dobrovoljnog založnog prava

U ovršnom postupku koji se provodi radi namirenja novčane tražbine osigurane sudskim i javnobilježničkim založnim pravom na temelju sporazuma stranaka, ne primjenjuju se odredbe o zaštiti ovršenika, o izuzeću od ovrhe i o ograničenju ovrhe na određenim predmetima ovrhe08. 07. 2019.

Neposredan zahtjev izvođačevih suradnika prema naručitelju

Za naplatu svojih tražbina prema izvođaču, njegovi se suradnici (podizvođači) imaju pravo obratiti neposredno naručitelju i zahtijevati od njega da im isplati te tražbine na teret iznosa koji u tom trenutku duguje izvođaču