/img/vi-mi
18. 02. 2019.

Zakonitost snimki nastalih na javnom mjestu u kaznenom postupku

Prema dosadašnjoj sudskoj praksi, snimke nastale na javnom mjestu mogu se uporabiti kao dokaz u kaznenom postupku18. 02. 2019.

PDV i tijela s javnim ovlastima

Ako Županija prima usluge od poreznog obveznika iz druge države članice EU na temelju obavljanja gospodarske djelatnosti, ima pravo na odbitak pretporeza, a ako ih prima u okviru svojeg djelokruga ili ovlasti, tada nema pravo na taj odbitak18. 02. 2019.

Žalba u postupku javne nabave

Propuštanje naručitelja u postupku javne nabave da valjano odgovori na pravodobno dostavljen zahtjev dodatne informacije, objašnjenja ili izmjene dokumentacije o nabavi, razlog je za žalbu18. 02. 2019.

Uvjeti za obavljanje rent-a-car usluge

Rent-a-car usluge mogu pružati pravne i fizičke osobe (trgovačka društva, zadruge, trgovci pojedinci i obrtnici, sa sjedištem u Republici Hrvatskoj ili drugoj državi ugovornici Ugovora o Europskom gospodarskom prostoru i Švicarskoj Konfederaciji, koji su registrirani za pružanje usluga u turizmu i koji ispunjavaju uvjete za pružanje tih usluga u skladu s tim Zakonom i propisima donesenim na temelju toga Zakona), pod uvjetima propisanim Zakonom o pružanju usluga u turizmu (Nar. nov., br. 130/17) i posebnim propisom kojim se uređuje sigurnost prometa na cestama18. 02. 2019.

Jamstvo

Obveza jamca bit će pravovaljana samo ako je valjana obveza glavnog dužnika11. 02. 2019.

Prikupljanje novih privola od ispitanika

Ako se obrada osobnih podataka temelji na privoli na temelju Direktive 95/46/EZ te ako je način na koji je ta privola dana u skladu s uvjetima iz Opće uredbe, nije potrebno da ispitanik ponovno daje svoju privolu kako bi se voditelju obrade omogućio nastavak takve obrade nakon datuma početka primjene Opće uredbe11. 02. 2019.

Prekid rada bez prethodnog podnošenja pritužbe poslodavcu

Radnik ima pravo na prekid rada bez podnošenja pritužbe poslodavcu, pod uvjetom da je zatražio zaštitu pred nadležnim sudom i o tome obavijestio poslodavca u roku osam dana od dana prekida rada te dokazao postojanje ozbiljne vjerojatnosti da postoje pretpostavke za neposredno obraćanje sudu11. 02. 2019.

Javna nabava – pravni interes za izjavljivanje žalbe

U postupku javne nabave žalitelj mora dokazati postojanje pravnog interesa za dobivanje određenog ugovora o javnoj nabavi te da je pretrpio ili bi mogao pretrpjeti štetu od navodnog kršenja svojih subjektivnih prava u tom postupku11. 02. 2019.

Primitci u naravi po osnovi dodjele ili opcijske kupnje vlastitih dionica

Primitci u naravi po osnovi dodjele ili opcijske kupnje vlastitih dionica po povoljnijim uvjetima od tržišnih smatraju se dohotkom od kapitala i oporezuju po stopi od 24 %11. 02. 2019.

Trajanje službe na određeno vrijeme zbog privremenog povećanja opsega poslova

Prekoračenje zakonskog roka prijma u lokalnu službu na određeno vrijeme radi obavljanja poslova čiji se opseg privremeno povećao ili radi obavljanja privremenih poslova, nema štetnih posljedica po službenika, niti dovodi u pitanje valjanost radnji koje je službenik poduzeo u spornom razdoblju, ali može dovesti do stegovne odgovornosti službene osobe ovlaštene za odlučivanje o prijmu u službu te biti predmet nadzora nadležnog tijela državne uprave04. 02. 2019.

Obračun PDV-a na isporuku autorskog djela

Autori koji su članovi odgovarajućih organizacija za kolektivno ostvarivanje prava, imaju pravo obračunati porez na dodanu vrijednost po stopi od 13 % na isporuke usluga i povezanih autorskih prava, dok ostali autori moraju obračunati 25 %03. 02. 2019.

Pružanje turističkih usluga kongresnog turizma

Turističke usluge u kongresnom turizmu su usluge osmišljanja idejnih rješenja, planiranja, savjetovanja, promocije, registracije sudionika te sadržajne i tehničke organizacije i provedbe skupova i događanja, a kada istodobno uključuju ponudu smještaja, prijevoza, turističkog transfera, izleta i drugih usluga u turizmu sudionicima skupova i događanja te osobama u njihovoj pratnji. Te usluge mogu pružati samo turističke agencije i javne ustanove koje upravljaju zaštićenim područjima03. 02. 2019.

Provedba rješenja o prisilnom zasnivanju založnog prava

Rješenje o osiguranju prisilnim zasnivanjem založnog prava može se provesti u zemljišnoj knjizi i prije njegove pravomoćnosti03. 02. 2019.

Odricanje od plaće člana uprave društva

Član uprave, koji je u radnom odnosu kod poslodavca, može se odreći plaće tek nakon njezina dospijeća, međutim poslodavac mora obračunati i platiti doprinose na osnovicu, koja ne može biti niža od 5.491,20 kuna te porez i možebitni prirez03. 02. 2019.

Poništavanje ili ukidanje upravnog akta i istek roka za žalbu

Okolnosti tijeka ili isteka roka za žalbu protiv prvostupanjskog rješenja ne utječu na dopuštenost primjene izvanrednoga pravnog lijeka poništavanja i ukidanja rješenja03. 02. 2019.

Regresna odgovornost radnika

Poslodavac se ima pravo regresirati od radnika koji je na radu i u svezi s radom namjerno ili iz krajnje nepažnje prouzročio štetu drugom radniku, a štetu je nadoknadio poslodavac28. 01. 2019.

Pravosuđe – odmori i dopusti sudaca

Glede prava sudaca na plaćeni dopust (bez obzira na to prema kojoj od za to priznatih osnova), primjenjuju se pravni izvori kojima je uređeno pravo na plaćeni dopust državnih službenika zaposlenih u sudovima28. 01. 2019.

Kamatna stopa na zajam kod povezanih osoba

Kamatna stopa na zajam između povezanih osoba za 2019. iznosi 3,96 %28. 01. 2019.

Upravni postupak – potvrde o činjenicama o kojima se ne vodi službena evidencija

Druga osoba može, u odgovarajućem postupku, predlagati dokaze kojima osporava pravilnost činjenica navedenih u potvrdi o činjenicama o kojima se ne vodi službena evidencija28. 01. 2019.

Proglašenje ovrhe nedopuštenom

Sud ovršenika može uputiti u parnicu radi proglašenja ovrhe nedopuštenom zbog određenih razloga istaknutih u žalbi na rješenje o ovrsi, a ako se ovrha provede prije pravomoćnosti tog parničnog postupka, ovršenik može do zaključenja glavne rasprave, bez pristanka ovrhovoditelja kao tuženika, preinačiti tužbu tražeći od suda da naloži ovrhovoditelju da mu vrati ono što je neosnovano stekao ovrhom odnosno da mu naknadi štetu koju je zbog toga pretrpio u ovrsi