/img/vi-mi
22. 04. 2019.

Uknjižba suvlasništva bivšeg bračnog druga

Ako jedan bivši bračni drug, koji tvrdi da je nekretnina kupljena novcem koji predstavlja bračnu stečevinu, nije upisao svoje suvlasništvo na nekretnini u zemljišnim knjigama, može od drugog bivšeg bračnog druga, koji je upisan u zemljišnim knjigama, kao predmnijevani vlasnik zahtijevati tužbom izdavanje tabularne isprave radi uknjižbe svojeg prava suvlasništva22. 04. 2019.

Plaćanje komunalne naknade za nedovršeni stambeni prostor

Komunalna naknada za stambeni prostor može se naplatiti samo za prostor koji je svojom izgrađenošću i opremom prikladan za stanovanje22. 04. 2019.

Opravdan razlog za izostanak sa zaključnog razgovora u poreznom nadzoru

Opravdanost razloga za izostanak sa zaključnog razgovora u poreznom nadzoru ocjenjuje ovlašteni službenik koji provodi porezni nadzor, a opravdan razlog može biti bolest, smrt užeg člana obitelji i drugo22. 04. 2019.

Pravo na produljenje zakupa poslovnoga prostora nakon isteka ugovora

Pravo na produljenje zakupa poslovnog prostora nakon isteka ugovora imaju, pod Zakonom propisanim uvjetima, sadašnji zakupnici poslovnih prostora u vlasništvu RH i JLP(R)S-a, a ne više, kao prema prije važećem Zakonu o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora (Nar. nov., br. 125/11 i 64/15), i poslovnih prostora u vlasništvu ili pretežitom vlasništvu pravnih osoba u vlasništvu ili pretežitom vlasništvu RH i JLP(R)S-a22. 04. 2019.

Pravo kupca na raskid ugovora

Kupac može raskinuti ugovor zbog materijalnih nedostataka stvari samo ako je prodavatelju dao prethodno naknadni primjereni rok za ispunjenje obveze, osim u propisanim slučajevima kad može raskinuti ugovor i bez ostavljanja naknadnog roka za ispunjenje15. 04. 2019.

Računanje srodstva – izuzeće službene osobe

Ispunjeni su uvjeti za obvezno izuzeće od vođenja postupka u slučaju kada komunalni redar tijekom vođenja postupka mora postupati prema svojem nećaku15. 04. 2019.

Nastavak ovrhe u slučaju statusne promjene ovršenika

U slučaju podjele trgovačkog društva ovršenika, ista osnova za plaćanje evidentirat će se na računu pravnog sljednika na kojeg je ta obveza prešla planom podjele kada ovrhovoditelj dostavi plan podjele15. 04. 2019.

Rad umirovljenika i godišnji odmor

Radnik-umirovljenik, koji radi u nepunom radnom vremenu, ostvaruje ista prava na godišnji odmor kao i radnik zaposlen na puno radno vrijeme (u smislu trajanja godišnjeg odmora i Zakonom zajamčenog minimuma trajanja toga odmora), ali će ostvariti manju naknadu plaće za vrijeme dok koristi godišnji odmor15. 04. 2019.

Prekomjerno oštećenje

U slučaju da u vrijeme sklapanja dvostranoobveznih ugovora postoji očiti nerazmjer činidaba ugovornih strana, oštećena strana može zahtijevati poništaj ugovora, ali ne može zahtijevati da sud utvrdi ništavost ugovora zbog nerazmjera15. 04. 2019.

Odvjetnik i isplata dobivene odštete u gotovini

Odvjetnik smije obaviti isplatu dobivene odštete u gotovu novcu svom klijentu, fizičkoj osobi, samo kada je riječ o odšteti koja nije u svezi s gospodarskom djelatnošću ili oporezivim dohotkom08. 04. 2019.

Pravo na godišnji odmor

Radnik koji se nakon prekida duljeg od osam dana zaposli kod novog poslodavca, stječe pravo na »puni« godišnji odmor nakon šest mjeseci neprekidnog radnog odnosa kod tog poslodavca, a do tada nema pravo na razmjeran dio godišnjeg odmora08. 04. 2019.

Rok zastare

Zastara tražbine koja pripada osiguratelju prema trećoj osobi odgovornoj za nastupanje osiguranog slučaja, zastarijeva za tri godine otkad je osiguranik kojemu je osiguratelj isplatio naknadu iz osiguranja, saznao za štetu i osobu koja je štetu učinila08. 04. 2019.

Troškovi smještaja i prehrane sezonskih radnika u poljoprivredi

Troškovi smještaja i prehrane osoba koje obavljaju privremene, odnosno povremene sezonske poslove u poljoprivredi, ne smatraju se oporezivim primitcima08. 04. 2019.

Oslobođenje od polaganja državnog stručnog ispita

Ako službenik ne može predočiti akt iz kojega jasno proizlazi da je prema prijašnjim propisima bio oslobođen obveze polaganja državnog stručnog ispita, a radi na radnom mjestu za koje je polaganje državnog stručnog ispita obveza, ispit mora položiti08. 04. 2019.

Parnični postupak – intervencijski učinak

Intervencijski učinak je učinak koji presuda ima na umješača, odnosno treću osobu, koja je o parnici obaviještena08. 04. 2019.

Pravo na pristup informacijama

Komunalno trgovačko društvo tijelo je javne vlasti, u smislu Zakona o pravu na pristup informacijama, i dužno je postupati na temelju toga Zakona01. 04. 2019.

Prava hrvatskih branitelja i članova njihovih obitelji – pojam izvanbračne zajednice

Postojanje braka beziznimno isključuje mogućnost da bračni drug istodobno ima svojstvo člana izvanbračne zajednice koja proizvodi pravne učinke01. 04. 2019.

Postupak pregleda i ocjene

Naručitelj može od gospodarskog subjekta zahtijevati da mu dostavi popunjen obrazac europske jedinstvene dokumentacije o nabavi (ESPD), koji nije dostavio uz ponudu01. 04. 2019.

Upravni postupak – dokazna sredstva

Zakonom o općem upravnom postupku nisu propisane sve vrste dokaza koje su primjenjive u upravnom postupku, ali se u postupku mogu koristiti samo prikladna dokazna sredstva, što obuhvaća i njihovu pravnu prikladnost01. 04. 2019.

Prijava ozljede na radu

Poslodavac je obvezan odmah po nastanku smrtne ozljede odnosno ozljede nastale u prostoriji ili na prostoru u kojem poslodavac obavlja rad, zbog koje je radniku ili osobi na radu pružena hitna medicinska pomoć i zbog koje je ozlijeđena osoba zadržana na liječenju u stacionarnoj zdravstvenoj ustanovi ili dnevnoj bolnici, obavijestiti tijelo koje provodi inspekcijski nadzor