/img/vi-mi
17. 06. 2019.

Plaćanje zakupnine

Ako je zakupodavac radi održavanja poslovnog prostora obavljao određene popravke u poslovnom prostoru, a time nije zakupnika ograničavao u obavljanju poslovne djelatnosti u zakupljenom prostoru, zakupnik nema pravo na sniženu zakupninu17. 06. 2019.

Porezna zastara

Ako je nastupila zastara prava na naplatu poreznog duga, neovisno o tome što su mjere naplate pravodobno poduzete, jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, kao porezno tijelo, ima ovlast i dužnost otpisati zastarjeli porezni dug iz poreznih evidencija17. 06. 2019.

Prekoračenje zakonskog roka prijma u službu na određeno vrijeme

Prekoračenje zakonskog roka prijma u službu na određeno vrijeme radi obavljanja poslova čiji se opseg privremeno povećao ili radi obavljanja privremenih poslova, nema štetnih posljedica po službenika, niti dovodi u pitanje valjanost radnji koje je službenik poduzeo u spornom razdoblju, ali može dovesti do stegovne odgovornosti službene osobe ovlaštene za odlučivanje o prijmu u službu te biti predmet nadzora nadležnog tijela državne uprave17. 06. 2019.

Pravo na pristup informacijama – javni bilježnici

Javni bilježnici obavljaju javnu službu kao osobe od javnog povjerenja, ali nemaju svojstvo pravne osobe pa ne potpadaju pod kategoriju tijela javne vlasti, sukladno Zakonu o pravu na pristup informacijama17. 06. 2019.

Rad u nepunom radnom vremenu i godišnji odmor

Radnik koji radi u nepunom radnom vremenu ima pravo na godišnji odmor u trajanju koje je zajamčeno Zakonom o radu, kao i radnici koji rade u punom radnom vremenu10. 06. 2019.

Nadzorni odbor društva s ograničenom odgovornošću

Društvenim ugovorom ili izjavom o osnivanju društva s ograničenom odgovornošću mogu se propisati, uz one koji su popisani zakonom, posebni uvjeti koje mora ispunjavati osoba da bi mogla biti član nadzornog odbora društva s ograničenom odgovornošću10. 06. 2019.

Promjena odluke o privremenoj zabrani izvođenja radova

Nakon što je predstavničko tijelo donijelo odluku o privremenoj zabrani izvođenja radova, navedena odluka u njezinim bitnim dijelovima ne može se mijenjati tijekom godine na koju se odnosi10. 06. 2019.

Tvrtka turističke agencije

Turistička agencija mora u tvrtki imati naznaku »turistička agencija« ili »putnička agencija«, na hrvatskom jeziku, a može ih istodobno naznačiti i na nekom drugom jeziku10. 06. 2019.

Porez i doprinosi iz nagrada stečajnih upravitelja

Ako se nagrada isplaćuje stečajnom upravitelju koji tu djelatnost obavlja kao samostalnu djelatnost, isplatitelj nema obvezu obračuna i uplate poreza, prireza i doprinosa jer će je podmiriti sam stečajni upravitelj iz nagrade, a ako se nagrada isplaćuje stečajnom upravitelju koji ne obavlja samostalnu djelatnost, tada ta nagrada predstavlja drugi dohodak, a isplatitelj mora obračunati, obustaviti i uplatiti porez, prirez i doprinose10. 06. 2019.

Upis nerazvrstanih cesta u zemljišne knjige

Upis ceste ili puta u zemljišne knjige učinjen prije 1990. godine ne smatra se postojećim upisom u smislu članaka 131.-133. Zakona o cestama, no ako današnje stanje ceste odnosno puta odgovara izvedenom stanju ceste/puta, mogao bi se taj upis zamijeniti upisom nerazvrstane ceste javnog dobra u općoj uporabi kao neotuđivog vlasništva jedinice lokalne samouprave03. 06. 2019.

Porezni tretman prehrane zaposlenika

Primitak radnika po osnovi prehrane oporeziv je porezom na dohodak, osim u slučaju sezonskih radnika03. 06. 2019.

Izvršenje nesporne sudske odluke u drugoj državi članici

Nespornu odluku sud može potvrditi kao europski ovršni naslov na temelju članka 385. Ovršnog zakona, ako je odluka izvršiva u državi članici podrijetla te ako nije u sukobu s pravilima o nadležnosti iz Uredbe Bruxelles I Uredbom (EU) br. 1215/2012 Europskog parlamenta i Vijeća od 12. prosinca 2012. o nadležnosti, priznavanju i izvršenju sudskih odluka u građanskim i trgovačkim stvarima03. 06. 2019.

Odštetni zahtjev u korist društva s ograničenom odgovornošću

Član društva s ograničenom odgovornošću, na čiji poslovni udjel otpada najmanje deseti dio temeljnog kapitala društva, može protiv člana uprave ustati tužbom u svoje ime i zahtijevati da član uprave podmiri štetu društvu03. 06. 2019.

Održavanje groblja

Komunalno trgovačko društvo, kojemu je povjereno održavanje groblja, može taj posao ili njegov dio prenijeti samo trgovačkom društvu, vlastitom pogonu ili ustanovi koju su osnovale jedna ili više jedinica lokalne samouprave03. 06. 2019.

Pravo na godišnji odmor nakon neplaćenog dopusta

Neplaćeni dopust ne smatra se prekidom rada u smislu stjecanja prava na godišnji odmor, pa radnik koji se tijekom godine vrati s neplaćenog dopusta na rad, ima pravo na godišnji odmor iz te kalendarske godine te, pod uvjetima iz članka 84. Zakona o radu, na neiskorišteni godišnji odmor iz prethodne godine27. 05. 2019.

Dostava elektroničkim putem u trgovačkim sporovima

Dostava sudskih pismena elektroničkim putem obvezna je odvjetnicima i drugim obveznim sudionicima elektroničkog pravnog prometa u trgovačkim sporovima, dok isti ti sudionici i nadalje imaju mogućnost dostavljati podneske običnom poštom, a ne samo u elektroničkom obliku27. 05. 2019.

Uračunavanje prije plaćenog komunalnog doprinosa

Novog vlasnika građevinskog zemljišta može se osloboditi plaćanja komunalnog doprinosa ako je za to zemljište komunalni doprinos platio njegov prednik i na novog vlasnika prenio ispunjenu obvezu plaćenog komunalnog doprinosa.27. 05. 2019.

Korištenje godišnjeg odmora u trajanju od dva tjedna neprekidno, u kojem je jedan ili više dana blagdan

Kada radnik koristi prvi dio godišnjeg odmora u trajanju od dva tjedna neprekidno, u kojem je jedan ili više dana blagdan, tada radniku ne treba produljiti godišnji odmor (da bi se nadomjestili dani blagdana)27. 05. 2019.

Jednokratna potpora zbog smrti roditelja

Jednokratnu potporu zbog smrti roditelja moguće je isplatiti neoporezivo najviše do 3.000,00 kuna27. 05. 2019.

Skriveni materijalni nedostatci stvari

U slučaju da je prodavatelj znao za materijalne nedostatke stvari, kupac ne gubi pravo da se pozove na taj nedostatak i kad nije ispunio svoju obvezu da stvar pregleda bez odgađanja ili obvezu da u određenom roku obavijesti prodavatelja o postojanju nedostatka