/img/vi-mi
21. 01. 2019.

Zatezna kamata od 1. siječnja 2019.

Zatezna kamata od 1. siječnja 2019. iznosi 8,54 % za ugovore između trgovaca te trgovaca i osoba javnog prava, a u ostalim odnosima primjenjuje se zatezna kamatna stopa od 6,54 %21. 01. 2019.

Dostava rješenja o odobrenju Poreznoj upravi

Porezni obveznici ne moraju dostavljati Poreznoj upravi rješenje o odobrenju za pružanje ugostiteljskih usluga u domaćinstvu ili rješenje o ispunjavanju uvjeta za poseban standard na obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu, jer ih nadležno tijelo za izdavanje dostavlja po službenoj dužnosti21. 01. 2019.

Ugovorna kazna

Ako je ugovorena ugovorna kazna zbog zakašnjenja, vjerovnik koji je prije ispunjenja obveze raskinuo ugovor, nema pravo na ugovornu kaznu za zakašnjenje21. 01. 2019.

Opoziv člana nadzornog odbora

Odluka o opozivu člana nadzornog odbora prije isteka mandata za koji je izabran, a koju donosi glavna skupština dioničkog društva, ne mora biti obrazložena21. 01. 2019.

Rok za brisanje zabilježbe spora u zemljišnim knjigama

Rok od deset godina za brisanje zabilježbe spora po službenoj dužnosti računa se od trenutka donošenja rješenja o upisu zabilježbe u zemljišnoj knjizi, a ne od dana zaprimanja prijedloga na zemljišnoknjižnom sudu21. 01. 2019.

Upravni spor – izvršenje osporavanog rješenja i odgodni učinak tužbe

Izvršenjem osporavanog rješenja odlučivanje o odgodnom učinku tužbe postaje bespredmetno07. 01. 2019.

Zakonska zatezna kamata na troškove parničnog postupka

Zakonska zatezna kamata na troškove parničnog postupka teče od dana donošenja prvostupanjske odluke pa do naplate07. 01. 2019.

Lokalna samouprava – produljenje službe

Polaznik stručnog osposobljavanja bez zasnivanja radnog odnosa nije službenik, pa mu ne može biti produljena služba na neodređeno vrijeme, niti bez provedbe oglasa može biti primljen/raspoređen u službu na određeno vrijeme07. 01. 2019.

Zabilježba ovrhe kao zapreka za uknjižbu prava vlasništva temeljem presude na temelju priznanja

Uknjižba prava vlasništva po osnovi presude na temelju priznanja smatra se raspoložbom ovršenika, na temelju koje nije dopušten upis promjene prava vlasništva nakon zabilježbe ovrhe07. 01. 2019.

Ništetnost zakupa

Ugovor o zakupu nije ništetan ako zakupodavac nije vlasnik stvari koja se daje u zakup07. 01. 2019.

Upis malog poreznog obveznika u registar obveznika PDV-a

Mali porezni obveznik koji nije obvezan, ali se želi upis u registar obveznika PDV-a, može to učiniti putem Zahtjeva za registriranje za potrebe PDV-a (Obrazac P-PDV) i u tom registru mora ostati sljedeće tri kalendarske godine24. 12. 2018.

Postupak u svezi s povratom preplaćenog iznosa zakupnine

Zahtjev za povrat preplaćenog iznosa zakupnine ne može se smatrati upravnom stvari jer je riječ o obveznopravnom odnosu zakupodavca i zakupnika, pa je preplaćeni iznos zakupnine potrebno riješiti primjenom pravila obveznog prava, a ne u upravnom postupku24. 12. 2018.

Nadležnost javnih bilježnika za donošenje rješenja o ovrsi kada ovršenik nema prebivalište u Republici Hrvatskoj

Javni bilježnici nisu nadležni za donošenje rješenja o ovrsi na temelju vjerodostojne isprave protiv ovršenika koji nema prebivalište u Republici Hrvatskoj24. 12. 2018.

Primitci od potpora

Sve potpore koje primi obrtnik, koji ima paušalni obrt, smatraju se primitkom, osim potpore za samozapošljavanje koju isplaćuje Hrvatski zavod za zapošljavanje24. 12. 2018.

Promjena predmeta ovrhe

Prijedlog za promjenu sredstva i predmeta ovrhe ne može se podnijeti nakon što je ovršni postupak pravomoćno obustavljen24. 12. 2018.

Glavna skupština dioničkog društva

U hrvatskom pravu ne razlikuju se redovita i izvanredna glavna skupština dioničkog društva, tako da svaka glavna skupština ima istu važnost, a mogu se razlikovati samo po dnevnom redu, odlukama i sl.17. 12. 2018.

Premještaj službenika JLP(R)S-a u ustanovu čiji je ona osnivač

Prema Zakonu o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, premještaji službenika mogući su samo između upravnih tijela (odjela) iste ili druge jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave. Premještaj u ustanovu Zakonom nije predviđen, no takva mogućnost premještaja iz jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave u ustanovu čiji je ona osnivač, može biti propisana statutom ustanove i njezinim internim pravilnikom o radu17. 12. 2018.

Donošenje naknadne odluke o oslobođenju od obveze rada u otkaznom roku

Ako odlukom o otkazu ugovora o radu ili posebnom odlukom poslodavac nije radnika oslobodio obveze rada za vrijeme otkaznog roka, pa radnik tijekom tog roka ode na bolovanje (za koje vrijeme otkazni rok ne teče), poslodavac ne smije nakon otvaranja bolovanja donijeti odluku kojom radnika oslobađa obveze rada u otkaznom roku s ciljem da radnikov otkazni rok, prema članku 121. st. 5. Zakona o radu, unatoč bolovanju dalje teče17. 12. 2018.

Izmjena ili raskid ugovora zbog promijenjenih okolnosti

Ako nakon sklapanja ugovora nastanu izvanredne okolnosti koje se u vrijeme sklapanja ugovora nisu mogle predvidjeti, zbog kojih je jednoj ugovornoj strani pretjerano otežano ispunjenje obveze ili bi joj ispunjenje obveze nanijelo pretjerano velik gubitak, ona ne može raskinuti ugovor jednostrano, nego samo sudskim putem17. 12. 2018.

Povećanje (preinaka) tužbenog zahtjeva u postupcima naknade štete

Nije dopuštena preinaka tužbe povećanjem tužbenog zahtjeva nakon zaključenja prethodnog postupka ni kao izuzetak prema članku 299. st. 2. ZPP-a, usprkos tome što su provedenim vještačenjem utvrđene nove činjenice o kojima ovisi visina tužbenog zahtjeva u postupcima radi naknade štete