Pravni sadržaji


Zahtjev za pokretanje postupka ocjene zakonitosti općeg akta

Na temelju članka 83. Zakona o upravnim sporovima (Nar. nov., br. 20/10 i 143/12) i članka 82. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Nar. nov., br. 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13 - proč. tekst, 137/15 - ispr. i 123/17), a na osnovi Odluke Ministarstva ____ KLASA: ____, URBROJ: ____ od __. godine, Ministarstvo ____ podnosi
Morate biti pretplatnik za download dokumenta
Cilj Novog informatora d.o.o. jest održavati informacije aktualnima i točnima, te su objavljene isključivo u informativne svrhe i ne predstavljaju stručni ili pravni savjet. Informacije u obrascima su isključivo opće prirode i nisu namijenjene bavljenju konkretnim okolnostima određenog pojedinca ili subjekta, stoga Novi informator d.o.o. ne odgovara za bilo kakvu moguću štetu koja korisniku može nastati upotrebom obrazaca.