Zakon o obveznim odnosima

(Nar. nov., br. 35/05, 41/08, 125/11, 78/15 i 29/18)

Redakcijski pročišćeni tekst s napomenama uz pojedine odredbe

130,00 kn
Biblioteka: Propis Republike Hrvatske
Područje: Obvezno pravo
Autor: Novi informator
Broj stranica: 184
Format cm (visina x širina):  28 x 21
Uvez: meki
Šifra izdanja 06260001


Opis

Cilj i sadržaj zakona
Ovim se Zakonom uređuju osnove obveznih odnosa (opći dio) te ugovorni i izvan ugovorni obvezni odnosi (posebni dio).

Pravo Europske unije
Ovim se Zakonom u pravni poredak Republike Hrvatske prenose sljedeće direktive Europske unije:
- Direktiva Vijeća od 25. srpnja 1985. o približavanju zakona i drugih propisa država članica u vezi s odgovornošću za neispravne proizvode (85/374/EEZ) (SL L 210, 7. 8. 1985.),
- Direktiva Vijeća od 18. prosinca 1986. o usklađivanju prava država članica u vezi samozaposlenih trgovačkih zastupnika (86/653/EEZ) (SL L 382, 31. 12. 1986.),
- Direktiva 1999/34/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 10. svibnja 1999. o izmjeni Direktive Vijeća 85/374/EEZ o usklađivanju zakona i drugih propisa država članica u vezi s odgovornošću za neispravne proizvode (SL L 141, 4. 6. 1999.),
- Direktiva 1999/44/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 25. svibnja 1999. o određenim aspektima prodaje robe široke potrošnje i o jamstvima za takvu robu (SL L 171, 7. 7. 1999.),
- Direktiva 2009/138/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 25. studenoga 2009. o osnivanju i obavljanju djelatnosti osiguranja i reosiguranja (Solventnost II) (preinačeno) (Tekst značajan za EGP) (SL L 335, 17. 12. 2009.).

Uredništvo

Jerko Slovinić, dipl. iur.