Zakon o izvlaštenju i određivanju naknade

tekst Zakona s napomenama i komentarom, sudska praksa, ogledni primjeri i pojmovno kazalo

Zakon o izvlaštenju i određivanju naknade (Nar. nov., br. 74/14 i 69/17) - GRATIS

180,00 kn
Biblioteka: Propis Republike Hrvatske
Područje: Upravni postupak
Autor: Robert Peček
Broj stranica: 128
Format cm (visina x širina):  24 x 17
Uvez: meki
Šifra izdanja 05830001


Opis

Jedan od najvažnijih zakona u stvarnopravnom sustavu Republike Hrvatske je Zakon o izvlaštenju i određivanju naknade (Nar. nov., br. 74/14), koji je nakon 20 godina zamijenio Zakon o izvlaštenju (Nar. nov., br. 9/94, 35/94 -ispr., 112/00 - Odluka USRH, 114/01 i 79/06.). Nepovredivost vlasništva jedna je od najviših vrednota ustavnog poretka Republike Hrvatske (čl. 3. Ustava Republike Hrvatske), a vlasništvo je Ustavom zajamčeno pravo (čl. 48. Ustava) koje se može oduzeti ili ograničiti samo kada je to u interesu Republike Hrvatske, uz naknadu tržišne vrijednosti (čl. 50. Ustava).
Zakon o izvlaštenju iz 1994. donesen je nakon uspostave Republike Hrvatske, kao suverene i samostalne države, i nakon donošenja Ustava Republike Hrvatske 1990.
Iako je Zakon o izvlaštenju, od svoga donošenja, doživio određene izmjene, dopune i pojmovna usklađenja, a neke su odredbe bile ukinute Odlukom Ustavnog suda Republike Hrvatske, on je predstavljao moderan i prihvatljiv zakon u uvjetima kakvi su vladali u Hrvatskoj od 1994. pa nadalje. Novi Zakon o izvlaštenju i određivanju naknade uvodi neke nove institute, prijašnje postojeće institute mijenja, te na drukčiji način propisuje određivanje naknade za izvlaštene nekretnine. Jedan od temeljnih razloga za donošenje novog Zakona jest olakšavanje i unificiranje određivanja vrijednosti nekretnina koje su predmet izvlaštenja, kako u postupku osiguranja dokaza o stanju i vrijednosti nekretnine tako i u postupku izvlaštenja. Ta će se vrijednost određivati na jednak način u svim postupcima i na cijelom području Republike Hrvatske, budući da će biti utemeljena na propisu kojim će se urediti način procjene vrijednosti nekretnina, način prikupljanja podataka i njihovu evaluaciju uz razradu jedinstvenih metoda procjena nekretnina.
Iako je u pripremnim radovima za izradu novog Zakona o izvlaštenju bilo najava većih promjena (primjerice, razdvajanje postupka izvlaštenja od postupka određivanja naknade), tekst novog Zakona o izvlaštenju i određivanju naknade ne unosi većih promjena u tijek postupka izvlaštenja. No, ovom prigodom nećemo ulaziti u dodatne rasprave oko razloga zašto se odlučilo donijeti novi Zakon, a ne samo izmijeniti postojeći.
Ovo izdanje novog Zakona o izvlaštenju i određivanju naknade obogaćeno je iscrpnim komentarom uz većinu njegovih odredaba, u kojem se pojašnjavaju pojedini instituti toga Zakona te ističu do sada uočene dvojbe, uz važniju praksu koja je nastala u primjeni prethodnog Zakona o izvlaštenju. Ujedno, pojmovno kazalo i ogledni primjeri ažurirani su i prilagođeni novom Zakonu i drugim propisima relevantnima za postupak izvlaštenja.

Uredništvo

Biljana Barjaktar, dipl. iur.