Informator broj 6586-6587 od 05. 08. 2019.

U novom broju

Uvodnik

Zakon o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora

Nedavno doneseni Zakon o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora (Nar. nov., br. 17/19) stupa na snagu 23. rujna 2019. Tim Zakonom osigurava se provedba obveza Republike Hrvatske iz Direktive 2016/2102, a svrha njegova donošenja je učiniti mrežne stranice i programska rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora dostupnijima ne samo osobama s invaliditetom, već svim korisnicima koji će, primjerice, u otežanim uvjetima vidljivosti imati više mogućnosti pristupanja sadržaju. Na taj se način ujedno omogućava i starijim osobama da u većoj mjeri zadrže aktivnu ulogu u društvu, uključujući pritom i produljenje njihova radnoga vijeka ako to žele.
Autor: Filip Kozlica, mag. iur.

Sentence

Vi pitate - mi odgovaramo