Informator broj 6584-6585 od 22. 07. 2019.

U novom broju

Uvodnik

Direktiva o autorskim pravima na jedinstvenom digitalnom tržištu

U članku autorica Maja Bilić Paulić, mag. iur., analizira Direktivu (EU) 2019/790 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. travnja 2019. o autorskom pravu i srodnim pravima na jedinstvenom digitalnom tržištu i izmjeni Direktiva 96/9/EZ i 2001/29/EZ. Posebno se osvrće na razloge njezina donošenja, ciljeve koji se nastoje ostvariti te implikacije za koje se očekuje da će njezina implementacija u nacionalna zakonodavstva država članica Europske unije imati na nositelje autorskih i srodnih prava, pružatelje
internetskih usluga pohranjivanja i davanja pristupa sadržajima, istraživačke organizacije, institucije kulturne baštine, izdavače informativnih publikacija, ali i prosječne korisnike, kao i na sve druge na koje se ta Direktiva (EU) 2019/790 odnosi.
Autorica: Maja Bilić Paulić, mag. iur.

Sentence

Vi pitate - mi odgovaramo