Informator broj 6512 od 05. 03. 2018.

U novom broju

Uvodnik

O raspolaganju nekretninama u vlasništvu jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave

Jedinice lokalne i regionalne samouprave pravne su osobe javnog prava pa, u skladu s tim, njihova tijela u svim segmentima svoga djelovanja moraju štititi javni interes, pa je i raspolaganje nekretninama u vlasništvu općina, gradova, županija i Grada Zagreba regulirano posebnim režimom za različite vrste nekretnina, na temelju posebnih propisa. Ovaj
se članak, stoga, bavi upravo tim slučajevima raspolaganja nekretnina, uz isticanje specifičnih pitanja i dvojbi.
Autor: Mladen Ivanović, dipl. iur.

Sentence

Vi pitate - mi odgovaramo