Informator broj 6500 od 11. 12. 2017.

U novom broju

Uvodnik

Prestanak rada Fonda za naknadu oduzete imovine i dovršetak postupka denacionalizacije

Danom stupanja na snagu Zakona o prestanku važenja Zakona o Fondu za naknadu oduzete imovine (Nar. nov., br. 117/17), 1. siječnja 2018., prestaje vrijediti Zakon o Fondu za naknadu oduzete imovine (Nar. nov., br. 69/97, 105/99, 64/00 i 141/13), a ujedno Fond za naknadu oduzete imovine prestaje s radom.
Autor: Robert Peček dipl. iur.

Sentence

Vi pitate - mi odgovaramo