Informator broj 6462 od 20. 03. 2017.

U novom broju

Uvodnik

Pojam »sud« u odnosu na javne bilježnike u ovršnim predmetima prema presudi Suda Europske unije u predmetu Gajer (C-484/15)

U članku autorica analizira pojmove »sud« i »sudska odluka« u odnosu na ovlasti javnih bilježnika povjerene im u ovršnim postupcima u smislu odredaba Uredbe 805/2004 Europskog parlamenta i Vijeća od 21. travnja 2004. o uvođenju europskog naloga za nesporne tražbine, a u kontekstu presude Suda Europske unije u predmetu Gajer (C-484/15) te iznosi važna stajališta.
Autorica se u tekstu osobito bavi tumačenjem pojma »autentična isprava« prema navedenoj presudi te ukazuje na značenje te presude.
Autorica: Petra Jurina mag. iur., Voditeljica Službe za opće propise građanskog procesnog prava, prava društava i alternativne načine rješavanja sporova, Uprava za građansko, trgovačko i upravno pravo Ministarstva pravosuđa Republike Hrvatske

Sentence

Vi pitate - mi odgovaramo