Informator broj 6458 od 20. 02. 2017.

U novom broju

Uvodnik

Javni interes u hrvatskom upravnom postupovnom pravu
Aktualne teme

U ovom članku autor piše o jednom značajnom pravnom pitanju, odnosno o implikacijama normiranja standarda javnog interesa u postupovnom segmentu hrvatskoga upravnog prava, tj. u odredbama dvaju glavnih pravnih izvora na tome području - Zakona o općem upravnom postupku (Nar. nov., br. 47/09 - u nastavku teksta: ZUP) i Zakona o upravnim sporovima (Nar. nov., br. 20/10, 143/12, 152/14 i 94/16 - Odluka USRH - u nastavku teksta: ZUS), a potonji je Zakon jedan »od najvažnijih pravnih akata u demokratskom društvu utemeljenom na vladavini prava i zaštiti ljudskih prava«.
Autor: dr. sc. Alen Rajko dipl. iur.

Sentence

Vi pitate - mi odgovaramo