Informator broj 6438 od 03. 10. 2016.

U novom broju

Uvodnik

Naplata duga komunalne naknade u insolvencijskim postupcima
prava jedinica lokalne samouprave i položaj (pred)stečajnog dužnika*

Pravne posljedice otvaranja stečajnog i predstečajnog postupka nastaju u trenutku kada je oglas o otvaranju stečajnog odnosno predstečajnog postupka objavljen na mrežnim stranicama suda odnosno na e-oglasnoj ploči. Načelno, stečajni vjerovnici mogu svoje tražbine prema dužniku ostvarivati samo u stečajnom odnosno predstečajnom postupku.
Ipak, osim stečajnih vjerovnika, u stečajnom postupku kao vjerovnici se javljaju i izlučni vjerovnici, razlučni vjerovnici i vjerovnici stečajne mase. Uzimajući u obzir da svi imaju isti pravni interes - ostvarenje svojih tražbina, ali različite pravne pozicije s kojih taj interes ostvaruju, autori u ovom članku analiziraju položaj nositelja prava na komunalnu naknadu u slučaju otvaranja stečajnog i predstečajnog postupka te reperkusije koje neplaćanje ili nemogućnost plaćanja mogu imati po stečajnog odnosno predstečajnog dužnika pa i stečajnog upravitelja.
Autori: mr. sc. Ante Vuković, Stečajni upravitelj; dr. sc. Dejan Bodul, Viši asistent, Katedra za građansko postupovno pravo, Pravni fakultet Sveučilišta u Rijeci.

Sentence

Vi pitate - mi odgovaramo