Informator broj 6425 od 04. 07. 2016.

U novom broju

Uvodnik

Mogućnost primjene odredaba Zakona o naknadi za imovinu oduzetu za vrijeme jugoslavenske komunističke vladavine
– u odnosu na optantsku imovinu i drugu talijansku imovinu prenesenu u državno odnosno društveno vlasništvo –

Donošenjem Zakona o naknadi za oduzetu imovinu za vrijeme jugoslavenske komunističke vladavine (Nar. nov., br. 92/96, 39/99 - Odluka USRH, 42/99 - ispr. Odluke USRH, 92/99 - ispr., 43/00 - Odluka USRH, 131/00 - Odluka USRH, 27/01 - Odluka USRH, 34/01 - ispr. Odluke USRH, 65/01 - Odluka USRH, 118/01 - Odluka USRH, 80/02 i 81/02 - ispr.), ove godine navršava se 20 godina od dana njegova donošenja (Nar. nov., br. 92/96).
Stoga u ovom članku autor BOŽO GAGRO, sudac Visokog upravnog suda Republike Hrvatske u m., piše o mogućnosti primjene odredaba toga Zakona u odnosu na optantsku imovinu i drugu talijansku imovinu prenesenu u državno odnosno društveno vlasništvo. Autor u članku razjašnjava i sporne odredbe o optantskoj imovini i propisima prema kojima se prosuđuje kao i o pravima esula.
Autor: Božo Gagro dipl. iur., sudac Upravnog suda Republike Hrvatske u m.

Sentence

Vi pitate - mi odgovaramo