Informator broj 6416 od 02. 05. 2016.

U novom broju

Uvodnik

O daljnjem razvoju lokalne i područne (regionalne) samouprave

Člancima 133.-138. Ustava Republike Hrvatske jamči se građanima pravo na lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu te se utvrđuje temeljni ustroj jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave Zakonom o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Nar. nov., br. 33/01, 60/01 - vjerodostojno tumačenje, 106/03, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13 - proč. tekst i 137/15 - ispr.), te brojnim drugim meritornim propisima razrađen je sustav i financiranje toga sustava.
Stoga u ovom broju, u očekivanju mogućih reformi u lokalnoj samoupravi, a i u sustavu državne uprave koje regulira temeljni propis - Zakon o sustavu državne uprave, razgovaramo s gospođom dr. sc. DUBRAVKOM JURLINA ALIBEGOVIĆ, ministricom uprave Republike Hrvatske.
Autorica: dr.sc. Dubravka Jurlina Alibegović, ministrica uprave Republike Hrvatske

Sentence

Vi pitate - mi odgovaramo