Informator broj 6399 od 04. 01. 2016.

U novom broju

Uvodnik

Kvaliteta i iskustvo predloženog tima ponuditelja u postupcima javne nabave intelektualnih usluga
u povodu presude Suda pravde Europske unije u predmetu C- 601/13

U ovom članku autorica KRISTINA ZOVKO, dipl. iur., piše u povodu presude Suda pravde Europske unije u predmetu C-601/13, o intelektualnim uslugama i ekonomski najpovoljnijoj ponudi.
Autorica istovremeno ukazuje na odredbe našeg Zakona o javnoj nabavi (Nar. nov., br. 90/11, 83/13, 143/13 i 13/14 - Odluka USRH) i praksu Državne komisije za kontrolu postupaka javne nabave, kao i o sadržaju nove Direktive 2014/24/EU, s kojom se mora uskladiti Zakon o javnoj nabavi do 18. travnja 2016.
Autorica: Kristina Zovko dipl. iur., ovlašteni trener-predavač

Sentence

Vi pitate - mi odgovaramo