Informator broj 6393 od 23. 11. 2015.

U novom broju

Uvodnik

O modelima financiranja socijalnih usluga u Republici Hrvatskoj
Aktualne teme

Predmet ovog članka su odredbe Zakona o socijalnoj skrbi (Nar. nov., br. 157/13, 152/14 i 99/15) i analiza temeljnih obilježja sustava socijalne skrbi. Stoga se autorica bavi ovom aktualnom temom s aspekta subjekata koji obavljaju tu djelatnost, te korisnika socijalne skrbi i pravnim okvirom za financiranje sustava socijalne skrbi.
Autorica: Mihaela Matokanović Džimbeg dipl. iur., pomoćnica ministrice za financije, proračun i ugovaranje s pružateljima usluga, Ministarstvo socijalne politike i mladih Republike Hrvatske

Sentence

Vi pitate - mi odgovaramo