Informator broj 6386 od 05. 10. 2015.

U novom broju

Uvodnik

Povrede službene dužnosti i disciplinske sankcije na državnoj i lokalnoj razini
– aktualne teme –

Predmet ovog članka je aktualna tema o tome koji sve subjekti snose odgovornost za povrede službene dužnosti, o vrstama povreda službene dužnosti, o vrstama tijela za vođenje postupka te načinu pokretanja i vođenja postupka.
Istovremeno donosimo i prikaz disciplinskih sankcija za povrede službene dužnosti službenika zaposlenih u državnim tijelima te u upravnim tijelima jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, prema odredbama Zakona o državnim službenicima, Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi i drugim meritornim propisima, koji reguliraju ovu materiju.
Članak objavljujemo u dva nastavka.
Autorica: Vesna Šiklić - Odak dipl. iur.

Sentence

Vi pitate - mi odgovaramo