Informator broj 6368 od 01. 06. 2015.

U novom broju

Uvodnik

Pravni lijekovi u objektivnom upravnom sporu

Novi Zakon o upravnim sporovima donesen je 2010. godine i objavljen u Narodnim novinama, broj 20/10, a stupio je na snagu 1. siječnja 2012. Donesene su dvije novele tog Zakona, i to Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o upravnim sporovima (Nar. nov., br. 143/12) i Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o upravnim sporovima (Nar. nov., br. 152/14).
Stoga autorice, kroz povijesni pregled donošenja novog Zakona o upravnim sporovima, pišu o pravnim lijekovima u objektivnom upravnom sporu te o razgraničenju između subjektivnog i objektivnog upravnog spora i iznose određena stajališta o tome.
Autorice: Ana Berlengi Fellner dipl. iur., sutkinja Visokog upravnog suda Republike Hrvatske; Ljiljana Karlovčan - Đurović dipl. iur., sutkinja Upravnog suda Republike Hrvatske

Sentence

Vi pitate - mi odgovaramo