Informator broj 6367 od 25. 05. 2015.

U novom broju

Uvodnik

Koncesije na pomorskom dobru
Nužnost usklađivanja Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama sa Zakonom o koncesijama
Prijedlozi i mišljenja

U ovom članku autor dr. sc. FRANE STANIČIĆ, docent na Katedri za upravno pravo Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrrebu, iznosi određene dvojbe u primjeni Zakona o koncesijama i Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama. Također, iznosi svoje stajalište da se na postupke dodjele koncesija na pomorskom dobru može i mora primjenjivati, uz Zakon o pomorskom dobru i morskim lukama, i Zakon o koncesijama kako bi se osigurala zakonitost dodjela koncesija, jedinstvena pravna zaštita svih sudionika u tim postupcima, a s tim u svezi i transparentnost postupaka koji se tiču koncesija na pomorskom dobru.
Autor: dr. sc. Frane Staničić, Izvanredni profesor na Katedri za upravno pravo Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu

Sentence

Vi pitate - mi odgovaramo