Informator broj 6361 od 13. 04. 2015.

U novom broju

Uvodnik

Opći akti jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave
U povodu presude Visokog upravnog suda Republike Hrvatske, Usoz-57/14-6 od 27. veljače 2015.

U ovom broju pišemo o sadržaju presude Visokog upravnog suda, Usoz-57/14-6 od 27. veljače 2015. (Nar. nov., br. 36/15), u kojoj je prvi put ocjenjivan interni opći akt jedne jedinice područne (regionalne) samouprave. Zakon o upravnim sporovima (Nar. nov., br. 20/10, 143/12 i 152/14) regulirao je u člancima 83.–88. nadležnost Visokog upravnog suda za ocjenu zakonitosti općih akata.
Tako je Visoki upravni sud utvrdio da ne postoji zakonska ovlast na donošenje konkretnog općeg akta jedinice područne (regionalne) samouprave, o čemu autorica ANA BERLENGI FELLNER, sutkinja Visokog upravnog suda, piše u ovom članku.
Autorica: Ana Berlengi Fellner dipl. iur., sutkinja Visokog upravnog suda Republike Hrvatske

Sentence

Vi pitate - mi odgovaramo